Vyhláška č. 2/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o pobádacích fondoch a financovaní niektorých výdavkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách.

(v znení č. 145/1968 Zb.)

Čiastka 2/1967
Platnosť od 29.01.1967
Účinnosť od 19.11.1968

2

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov

zo 6. januára 1967

o pobádacích fondoch a financovaní niektorých výdavkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách

Ministerstvo financií podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, a v oblasti rozvoja iniciatívy a starostlivosti o pracujúcich Ústredná rada odborov podľa článku 25 uznesenia IV. všeodborového sjazdu, príloha zákona č. 37/1959 Zb. o postavení závodných výborov základných organizácií Revolučného odborového hnutia v znení prílohy Revolučného odborového hnutia v znení prílohy Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., ustanovujú:


§ 7

Činnosť základnej organizácie ROH

(1) Organizácia poskytuje pre politicko-výchovnú a organizačnú činnosť základnej organizácii ROH bezodplatne nevyhnutné miestnosti, ich potrebné vybavenie, vykurovanie, osvetlenie a upratovanie.

Výdavky na vykurovanie, osvetlenie, upratovanie a úhradu za užívanie miestnosti organizácia uhrádza v rámci svojho rozpočtu.

(2) Ak organizácia nemá vhodné miestnosti pre schôdze, konferencie, školenia alebo aktívy základnej organizácie ROH a jej orgánov a zariadení vo vlastnom objekte, organizácia po dohode so závodným výborom ROH zabezpečí náhradné miestnosti.

§ 8

Úhrada nákladov na prevádzku kultúrnych zariadení

(1) Kultúrnym zariadením sa rozumejú závodné kluby, červené kútiky, odborové knižnice, výrobno-technické kabinety, kultúrne strediská v internátoch.

(2) Organizácia uhrádza v rámci svojho rozpočtu výdavky spojené s opravami a udržiavaním nehnuteľností a hnuteľností a výdavky na technickú prevádzku kultúrneho zariadenia (napr. vykurovanie, elektrický prúd, vodu, paru, plyn, náklady na upratovanie a osobné náklady na pracovníkov organizácie, ktorí tieto práce obstarávajú: domovníkov, údržbárov, kuričov, upratovačky a pod.); pritom nerozhoduje, či ide o majetok organizácie alebo o majetok ROH.

§ 9

Rekreačné zariadenia

(1) Rekreačným zariadením sa rozumejú rekreačné strediská, chaty, stanové tábory a pionierske tábory.

(2) Organizácia uhrádza výdavky spojené s opravami rekreačných zariadení a osobné výdavky na stálych pracovníkov organizácie, zamestnávanie ktorých je potrebné a účelné na ochranu rekreačných zariadení. Uvedené výdavky uhrádza v rámci svojho rozpočtu.


§ 11

(1) Zrušuje sa vyhláška č. 114/1961 Zb. o pobádacích fondoch pracujúcich.

(2) Pre organizácie, v ktorých sa zavedie pobádací fond, neplatí vyhláška č. 10/1960 Zb. o poskytovaní príspevku vedením závodu na úhradu nákladov činnosti základnej organizácie ROH a vyhláška č. 122/1960 Zb. o poskytovaní prostriedkov a o uhradzovaní nákladov na činnosť základných organizácií ROH v organizáciách štátneho socialistického sektora.

(3) Touto vyhláškou nie sú dotknuté:

a) vyhláška č. 39/1966 Zb. o vedľajšej hospodárskej činnosti na niektorých školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie a v niektorých iných školských zariadeniach,

b) smernice Ministerstva školstva a kultúry pre činnosť vysokých škôl a ich účelových zariadení podľa § 5 ods. 2 zákona o vysokých školách (Vestník Ministerstva školstva a kultúry, ročník 1966, strana 137).

§ 12

Ministerstvo financií môže zo závažných dôvodov povoliť výnimky z ustanovení tejto vyhlášky.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda Ústrednej rady odborov:

v z. Hlavička v. r.

Minister financií:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pozri však ustanovenie § 10 ods. 2.

**) Zdrojom fondu nie sú príjmy z vedľajšej hospodárskej činnosti na niektorých školách, ktorá je upravená vyhláškou č. 39/1966 Zb.

***) Podiel do pobádacieho fondu z usporených neinvestičných prostriedkov, ako aj podiel z nadplánovaných príjmov sa poskytuje ako výdavok ako výdavok z prevádzkových prostriedkov (finančné výdavky, podiely pobádacím fondom).

+) Pri zisťovaní úspor a príjmov nad schválený rozpočet treba vychádzať z príslušných ustanovení smerníc Ministerstva financií č. 117/59950/1960 o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (Vestník Ministerstva financií č. 17-18/1960).

++) O použití úspor v mzdovom fonde na odmeny pracovníkom platí vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o poskytovaní odmien pracovníkom rozpočtových organizácií č. 78/1966 Zb.

*) Podiel do pobádacieho fondu z usporených neinvestičných prostriedkov, ako aj podiel z nadplánovaných príjmov sa poskytuje ako výdavok z prevádzkových prostriedkov (finančné výdavky, podiely pobádacím fondom).

**) Pri zisťovaní úspor a príjmov nad schválený rozpočet treba vychádzať z príslušných ustanovení smerníc Ministerstva financií č. 17/59950/1960 o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (Vestník Ministerstva financií č. 17-18/1960).

***) Vymedzenie náhodných príjmov je uvedené v rozpočtovej skladbe za príslušný rok.

+) Napr. vyhláška č. 103/1966 Zb. o financovaní neinvestičných potrieb rozvoja vedy a techniky a obdobných činností.

++) Peňažné odmeny z pobádacieho fondu nemôžu sa priznať pracovníkom, ktorým sa priznala odmena z tohto istého titulu podľa iných predpisov.

+++) Zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov.

*) Na osobitnom odvetví určenom rozpočtovou skladbou pre príslušný rok.