Opatrenie č. 1/1967 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov

Čiastka 1/1967
Platnosť od 18.01.1967
Účinnosť od 01.01.1993
Redakčná poznámka

Uznesením č. 34/1967 Zb. Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schválilo zákonné opatrenie č. 1/1967 Zb.

1

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 12. januára 1967

o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Časť I

Zriadenie Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry a informácií

§ 1

Z doterajšieho Ministerstva školstva a kultúry sa zriaďuje Ministerstvo školstva a Ministerstvo kultúry a informácií.

§ 2

Na Ministerstvo školstva prechádza doterajšia pôsobnosť Ministerstva školstva a kultúry pri riadení škôl, predškolských a mimoškolských výchovných zariadení, školského a mimoškolského vzdelávania pracujúcich, v sociálnoprávnej starostlivosti o deti, ďalej na úseku vedeckých hodností a pri riadení zahraničných stykov v oblasti školstva.

§ 3

Na Ministerstvo kultúry a informácií prechádza

a) doterajšia pôsobnosť Ministerstva školstva a kultúry na úseku kultúry a umenia, najmä riadenia kultúrno-výchovnej činnosti, knihovníctva a divadelníctva, činnosti múzeí a galérií, koncertnej a estrádnej činnosti, ďalej starostlivosti o kultúrne pamiatky a ochranu prírody, pôsobnosť na úseku autorského práva, vydavateľstiev a tlače a výroby v oblasti kultúry,

b) riadenie a koordinácia kultúrnych stykov so zahraničím,

c) doterajšia pôsobnosť Ministerstva školstva a kultúry vo veciach cirkevných.

§ 4

(1) Ako iniciatívny a koordinačný orgán pre zásadné otázky v oblasti kultúry a informácií sa zriaďuje Výbor pre kultúru a informácie (ďalej len „výbor“); predsedom výboru je minister kultúry a informácií.

(3) Štatút výboru schvaľuje vláda.

§ 5

(1) Ústrední riaditelia Československého rozhlasu, Československej televízie, Československej tlačovej kancelárie a Československého filmu zodpovedajú ministrovi kultúry a informácií za činnosť príslušnej organizácie.

(2) Ústredných riaditeľov Československého rozhlasu, Československej televízie, Československej tlačovej kancelárie a Československého filmu vymenúva a odvoláva na návrh ministra kultúry a informácií vláda.

Zriadenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva

§ 6

(1) Zriaďuje sa Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva.

(2) Na Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva prechádza doterajšia pôsobnosť Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pri riadení lesného hospodárstva a ďalej pôsobnosť doterajšej Ústrednej správy vodného hospodárstva.

§ 7

(1) Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva sa mení na Ministerstvo poľnohospodárstva.

(2) Zrušuje sa Ústredná správa vodného hospodárstva.

Zriadenie Štátneho štatistického úradu

§ 8

(1) Zriaďuje sa Štátny štatistický úrad ako ústredný orgán štátnej správy.

(2) Na Štátny štatistický úrad prechádza z Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky pôsobnosť v oblasti štatistiky, evidencie, účtovníctva, kalkulácií, rozpočtovníctva, ekonomických klasifikácií, mechanizácie a automatizácie spracovania ekonomických informácií a oprávnenie predkladať vláde a ostatným riadiacim orgánom zprávy a rozbory o stave a vývoji národného hospodárstva a spoločnosti.

§ 9

Na čele Štátneho štatistického úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva prezident republiky na návrh vlády.

§ 10

(1) Pre riešenie zásadných otázok súvisiacich s činnosťou Štátneho štatistického úradu sa zriaďuje Štátna štatistická rada; jej predsedom je predseda Štátneho štatistického úradu.

Ostatných členov vymenúva a odvoláva vláda.

(2) Štatút Štátnej štatistickej rady schvaľuje vláda.

§ 11

V okresoch a krajoch a v hlavnom meste Prahe sa zriaďujú okresné a krajské oddelenia Štátneho štatistického úradu, vedúcich ktorých vymenúva a odvoláva predseda Štátneho štatistického úradu.

§ 13

Štátny štatistický úrad a jeho oddelenia sú vo svojej činnosti nezávislé od miestnych štátnych orgánov a od ústredných orgánov štátnej správy; tvoria jednotnú centralizovanú sústavu.

Zrušenie Štátnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu

§ 14

Zrušuje sa Štátna komisia pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu.


Časť III

Záverečné ustanovenia

§ 17

(1) Zrušujú sa:

1. ustanovenia § 5 druhej vety a § 7 zákona č. 17/1964 Zb. o Československom rozhlase,

2. ustanovenia § 5 ods. 2, § 5 ods. 3 druhej vety a § 5 ods. 4 zákona č. 18/1964 Zb. o Československej televízii,

3. ustanovenia § 16 až 19 zákona č. 113/1965 Zb. o Štátnej komisii pre financie, ceny a mzdy, Štátnej komisii pre techniku, Štátnej komisii pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a Štátnej komisii pre riadenie a organizáciu,

4. ustanovenia § 4 ods. 2 a § 5 ods. 2 zákona č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii,

5. zákonné opatrenie č. 37/1966 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č. 115/1965 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov.

(2) Ustanovenie § 6 zákona č. 17/1964 Zb. o Československom rozhlase sa mení a znie: „Činnosť Československého rozhlasu na Slovensku riadi ústredný riaditeľ prostredníctvom oblastného riaditeľa pre Slovensko“.

(3) Ustanovenie § 5 ods. 1 zákona č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii sa mení a znie: „(1) Činnosť Československej tlačovej kancelárie na Slovensku riadi ústredný riaditeľ prostredníctvom riaditeľa Československej tlačovej kancelárie pre Slovensko.“

§ 18

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.