Nariadenie vlády č. 82/1967 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa Komisia pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín podriaďuje vláde

Čiastka 31/1967
Platnosť od 24.08.1967
Účinnosť od 01.09.1967

OBSAH

82

VLÁDNE NARIADENIE

z 9. augusta 1967,

ktorým sa Komisia pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín podriaďuje vláde

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 1 ods.1 písm. a) zákona č. 143/1949 Zb. o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1

(1) Komisia pred klasifikáciou zásob ložísk nerastných surovín zriadená doteraz pri Ústrednom geologickom úrade sa podriaďuje vláde.

(2) Tým sa mení § 2 písm. c) a § 4 vládneho nariadenia č. 11/1958 Zb. o organizácii štátnej geologickej služby.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1967.


Lenárt v. r.