Vyhláška č. 7/1967 Zb.Vyhláška Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady

Čiastka 3/1967
Platnosť od 15.02.1967
Účinnosť od 01.01.1967

OBSAH

7

VYHLÁŠKA

Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach

z 27. decembra 1966,

ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady


§ 1

Rada Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady:

Mestský národný výbor v Revúcej, okres Rožňava,
Mestský národný výbor v Trebišove, okres Trebišov.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.


Tajomník:

Krempa v. r.

Predseda:

Ťažký v. r.