Zákon č. 70/1967 Zb.Zákon o komisiách ľudovej kontroly

(v znení č. 85/1968 Zb., 70/1969 Zb.)

Čiastka 27/1967
Platnosť od 13.07.1967 do19.10.1971
Účinnosť od 30.06.1969 do19.10.1971
Zrušený 103/1971 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenia o komisiách ľudovej kontroly, ktoré upravujú vzťah Ústrednej komisie ľudovej kontroly k vláde, a ďalej ustanovenia tohto zákona o závodných komisiách ľudovej kontroly sa zrušujú (zákon č. 85/1968 Zb. s účinnosťou od 28. júna 1968). Podľa zákona č. 70/1969 Zb...

70

ZÁKON

z 29. júna 1967

o komisiách ľudovej kontroly

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Druhá časť

ÚSTREDNÁ KOMISIA ĽUDOVEJ KONTROLY

§ 7

(1) Ústredná komisia ľudovej kontroly plní úlohy, ktoré jej uloží Národné zhromaždenie; za svoju činnosť zodpovedá Národnému zhromaždeniu.

(2) Predsedníctvo Národného zhromaždenia schvaľuje plán činnosti Ústrednej komisie ľudovej kontroly.

(3) Ústredná komisia ľudovej kontroly podáva správy o svojej činnosti Národnému zhromaždeniu.

§ 8

Ústredná komisia ľudovej kontroly je oprávnená na plnenie úloh, ktoré jej uloží Národné zhromaždenie, vyžadovať súčinnosť ostatných komisií ľudovej kontroly a dávať im za tým účelom pokyny.

§ 9

(1) Ústredná komisia ľudovej kontroly pri plnení úloh, ktoré jej uloží Národné zhromaždenie, najmä kontroluje:

a) plnenie zákonov a ostatných právnych predpisov, uznesení Národného zhromaždenia a jeho predsedníctva a uznesení vlády,

b) účinnosť riadiacej práce štátnych orgánov a socialistických organizácií pri riešení problémov rozvoja národného hospodárstva a kultúry,

c) stav a úroveň vybavovania sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich v štátnych orgánoch a socialistických organizáciách,

d) účinnosť práce ostatných kontrolných orgánov.

(2) Pri kontrole plnenia zákonov a ostatných právnych predpisov, uznesení Národného zhromaždenia a jeho predsedníctva a uznesení vlády Ústredná komisia ľudovej kontroly preveruje včasnosť a úplnosť splnenia daných úloh a dáva podnety na zmenu tých právnych predpisov a uznesení, ktoré už nezodpovedajú potrebám ďalšieho rozvoja socialistickej spoločnosti.

(3) Pri kontrole účinnosti práce kontrolných orgánov Ústredná komisia ľudovej kontroly najmä vykonáva rozbory činnosti a organizácie jednotlivých článkov kontrolného systému v štátnej správe a v hospodárstve, zovšeobecňuje progresívne metódy a formy ich činnosti a pomáha pri ich rozširovaní.

§ 10

Ústredná komisia ľudovej kontroly

a) predkladá Národnému zhromaždeniu stanovisko k štátnemu záverečnému účtu,

b) navrhuje na základe skúseností z kontrolnej činnosti Národnému zhromaždeniu vykonanie kontrol v jednotlivých odvetviach, odboroch alebo úsekoch národného hospodárstva, kultúry alebo štátnej správy,

c) metodicky riadi kontrolnú činnosť ostatných komisií ľudovej kontroly a za tým účelom môže vydávať aj záväzné smernice,

d) organizuje a zabezpečuje výskum v odbore kontroly a výchovu funkcionárov a pracovníkov komisií ľudovej kontroly a po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi aj výchovu funkcionárov a pracovníkov iných orgánov a organizácií, ktorí vykonávajú kontrolu.

§ 11

(1) Na čele Ústrednej komisie ľudovej kontroly je predseda, ktorého zo zvolených členov vymenúva a z funkcie odvoláva prezident republiky. Predseda Ústrednej komisie ľudovej kontroly má postavenie vedúceho ústredného orgánu; zúčastňuje sa na rokovaní vlády a má právo zúčastniť sa na schôdzach všetkých zastupiteľských sborov a ich orgánov.

(2) Predsedu Ústrednej komisie ľudovej kontroly zastupujú dvaja podpredsedovia, ktorých zo svojich členov volí a z funkcie odvoláva Ústredná komisia ľudovej kontroly.

§ 12

(1) Ústredná komisia ľudovej kontroly má odborný aparát.

(2) Ústredná komisia ľudovej kontroly ustanovuje organizáciu svojho aparátu, vymenúva a odvoláva jeho vedúcich pracovníkov a ustanovuje smernice pre jeho prácu; v ich rámci prácu aparátu riadi predseda Ústrednej komisie ľudovej kontroly.

Štvrtá časť

KOMISIE ĽUDOVEJ KONTROLY NÁRODNÝCH VÝBOROV

§ 16

Zriaďovanie a voľby komisií ľudovej kontroly národných výborov a ich pôsobnosť upravuje zákon o národných výboroch.


Siedma časť

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 31

(1) Komisie ľudovej kontroly, ktoré pôsobia v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sú komisiami ľudovej kontroly podľa tohto zákona.

(2) Pracovníci aparátu krajských a okresných komisií ľudovej kontroly a komisií ľudovej kontroly im na roveň postavených stávajú sa pracovníkmi aparátu príslušných komisií ľudovej kontroly národných výborov.

§ 32

(1) Pri ukladaní poriadkovej pokuty a pokarhania s pokutou sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

(2) Konanie o odvolaniach proti poriadkovým pokutám, kárnym opatreniam a peňažným náhradám, ktoré boli uložené predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa vykoná podľa doterajších predpisov.

§ 33

(1) Zrušujú sa:

1. pre odbor kontroly zákon č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii v znení § 3 zákona č. 93/1964 Zb.,

2. § 16 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov,

3. zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 21/1967 Zb. o voľbách komisií ľudovej kontroly.

(2) Ďalej sa zrušujú:

1. štatút orgánov ľudovej kontroly uverejnený pod por. č. 2/1963 Vestníka Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky a registrovaný v čiastke č. 17/1963 Zbierky zákonov,

2. úprava Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky o vymedzení pôsobnosti obvodných komisií ľudovej kontroly a štatistiky v obvodoch hlavného mesta Prahy (č. 33 822/1963 z 22. 5. 1963) registrovaná v čiastke č. 29/1964 Zbierky zákonov.

§ 34

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čl. I

(1) Ustanovenia zákona č. 70/1967 Zb. o komisiách ľudovej kontroly, ktoré upravujú vzťah Ústrednej komisie ľudovej kontroly k vláde, a ďalej ustanovenia tohto zákona o závodných komisiách ľudovej kontroly sa zrušujú.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.