Vyhláška č. 92/1967 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, tekutých alebo plynných palív a elektrickej energie

Čiastka 34/1967
Platnosť od 26.09.1967 do31.05.1969
Účinnosť od 01.10.1967 do31.05.1969
Zrušený 85/1969 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená vyhláškou č. 107/1970 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1971.

92

VYHLÁŠKA

Štátnej plánovacej komisie

z 25. augusta 1967

o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, tekutých alebo plynných palív a elektrickej energie

Štátna plánovacia komisia po dohode s ministerstvami baníctva, chemického priemyslu, ťažkého priemyslu, Ústrednou správou energetiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


§ 1

Spotrebičmi tuhých, tekutých alebo plynných palív a elektrickej energie, na ktoré sa vzťahuje táto vyhláška (ďalej len „spotrebiče“), sú:

a) tepelné zariadenia pre ústredné vykurovanie a priemyslové kotly, v ktorých sa spaľujú tuhé, tekuté alebo plynné palivá, ak menovitý výkon celkového tepelného zdroja (napríklad celej kotolne) je minimálne 600 000 kcal/hod.; ak ide o zariadenie na spaľovanie plynných palív, len v prípade, ak ročná spotreba svietiplynu alebo koksárenského plynu prevyšuje 600 000 m3/rok a zemného plynu 300 000 m3/rok;

b) ostatné zariadenia, v ktorých sa spaľujú tuhé, tekuté alebo plynné palivá, ak výkon jednotlivých kúrenísk je minimálne pri spotrebičoch tuhých alebo tekutých palív 300 000 kcal/hod. a pri spotrebičoch výhrevných plynov 150 000 kcal/hod., ak pri všetkých novopripojených plynových spotrebičoch ročná spotreba svietiplynu alebo koksárenského plynu prevyšuje 600 000 m3/rok a zemného plynu 300 000 m3/rok;

c) zariadenia, v ktorých sa používa elektrická energia pre priamy ohrev priemyslových pecí a sušiarenských zariadení, ak ich elektrický výkon je minimálne 1 000 kW;

d) zariadenia, v ktorých sa tuhé, tekuté alebo plynné palivá spracúvajú ako suroviny.

§ 2

(1) Pre každý novobudovaný alebo rekonštruovaný spotrebič, pri ktorom sa po dokončení výstavby alebo rekonštrukcie splní niektorá z podmienok uvedených v § 1, musí byť určená palivová alebo energetická základňa. Určí sa na základe dohody medzi investorom (odberateľom) a dodávateľom palív alebo energie,*) a to v súlade s postupom prác na projektovej dokumentácii; v etape prípravných projektových prác prípadne formou predbežného prísľubu s dohodnutou časovou platnosťou.

(2) Dohoda alebo predbežný prísľub o palivovej alebo energetickej základni obsahuje najmä:

a) názov a sídlo organizácie s bližším označením prevádzkovej jednotky, v ktorej sa vybudujú alebo zrekonštruujú spotrebiče, a zoznam týchto spotrebičov vrátane ich parametrov s označením, či ide o spotrebiče nové alebo rekonštruované;

b) celkovú ročnú potrebu palív alebo energie v skutočných jednotkách vrátane akostných znakov podľa platných ČSN, doplnených na vyžiadanie investora (odberateľa) o ďalšie (napríklad pri tuhých palivách o spalné teplo, kvalitatívne znaky popolovín a obsah síry), a ročnú potrebu v jednotlivých rokoch až do doby plného (plánovaného) využitia kapacít spotrebičov; ak ide o plynné palivá alebo elektrinu, aj maximálnu a priemernú hodinovú dodávku a ročné využitie maxima;

c) názov a sídlo, prípadne bližšie označenie prevádzkovej jednotky príslušného dodávateľa palív alebo energie;

d) technické podmienky realizácie palivovej alebo energetickej základne;

e) pokiaľ ide o dohodu o palivovej alebo energetickej základni, aj vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom týkajúce sa odberu a dodávok paliva alebo energie, najmä majetkové dôsledky pre prípad neplnenia dohody a podmienky, za ktorých je oprávnená jedna alebo druhá strana od dohody ustúpiť.

§ 3

Pred uzavretím dohody o palivovej alebo energetickej základni, pri ktorej ročná potreba pri plnom využití spotrebičov minimálne dosiahne

100 tis. tmp tuhých palív

7 tis. ton výhrevných olejov

7 tis. ton benzínu (pre priamy ohrev a plynárenské účely)

7 mil. m3 zemného plynu

15 mil. m3 svietiplynu

20 mil. m3 koksárenského plynu

5 tis. ton výhrevného plynu propán-bután

3 mil. kWh elektriny (pre priamy ohrev priemyslových pecí a sušiarní),

posúdi jej určenie z hľadiska perspektívnej koncepcie komplexného krytia potrieb národného hospodárstva palivami a energiou Štátna plánovacia komisia na podklade vyjadrenia ústredného orgánu odberateľa a dodávateľa, pokiaľ ide o organizácie na Slovensku, aj Slovenskej plánovacej komisie. To platí aj v prípade, že odberateľom a dodávateľom je tá istá organizácia a určí si palivovú alebo energetickú základňu z vlastných zdrojov sama. O posúdenie žiada dodávateľ po dohode s odberateľom. Stanovisko Štátnej plánovacej komisie je (z hľadiska uzavierania dohôd v zmysle § 2)**) pre odberateľa i dodávateľa palív alebo energie záväzné.

§ 4

Dodávatelia palív a elektriny sú povinní informovať Štátnu plánovaciu komisiu (ak ide o organizácie na Slovensku aj Slovenskú plánovaciu komisiu) o určení všetkých palivových alebo energetických základní, o ktorom sa s nimi investori (odberatelia) dohodli pri príprave výstavby alebo rekonštrukcie spotrebičov, prípadne o ich zmenách. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prípady, v ktorých dodávateľom a odberateľom je tá istá organizácia a určí si palivovú alebo energetickú základňu z vlastných zdrojov sama.


§ 5

(1) Vyhláška Štátnej plánovacej komisie č. 112/1961 Zb. o určovaní palivových základní pre spotrebiče tuhých, kvapalných alebo plynných palív sa zrušuje. Rozhodnutia o určení palivových základní vydané podľa nej zostávajú v platnosti.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1967.


Predseda:

v. z. Dvořák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Dodávateľmi palív a energie sú:
Združenie výrobcov palív (predtým Uhlozbyt) Praha - čierne a hnedé uhlie vrátane medziproduktu, lignit, koks; Československé plynárenské podniky, odborové riaditeľstvo - zemný plyn, svietiplyn, koksárenský plyn, výhrevný plyn propán-bután;Hutníctvo železa, odborové riaditeľstvo - koks a koksárenský plyn vyprodukovaný v hutníckych koksovniach, vysokopecný plyn;Chemopetrol - Závody pre spracovanie ropy, odborové riaditeľstvo - výhrevné oleje, benzín na technologické účely, hnedouhoľný koks, výhrevný plyn propán-bután;Krajské energetické podniky, a ak sa ide o dodávku z nadriadenej sústavy, Československé energetické závody, generálne riaditeľstvo - elektrická energia, používa ako výhrevné médium pre priemyslové pece a sušiarne; a nimi poverené organizácie alebo aj iné organizácie, ktoré vyrábajú a dodávajú palivo alebo elektrickú energiu.

**) Štátna plánovacia komisia sa k návrhu dohody vyjadrí najneskôr do 60 dní po jeho predložení.