Vyhláška č. 91/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou

Čiastka 33/1967
Platnosť od 22.09.1967
Účinnosť od 07.10.1967
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 12 vstúpila Zmluva v platnosť 26. júnom 1967.

91

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. júla 1967

o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou


Dňa 17. marca 1967 bola v Prahe podpísaná Zmluva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou.

So Zmluvou vyslovilo Národné zhromaždenie súhlas a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Berlíne 26. júna 1967.

Podľa svojho článku 12 vstúpila Zmluva v platnosť 26. júnom 1967.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

ZMLUVA

o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou

Československá socialistická republika a Nemecká demokratická republika

potvrdzujúc ciele a zásady vyjadrené v Deklarácii vlády Republiky československej a dočasnej vlády Nemeckej demokratickej republiky z 23. júna 1950,

konštatujúc, že po prekonaní nepriateľstva roznecovaného nemeckým militarizmom a nacizmom vzniklo medzi ľudom oboch štátov trvalé priateľstvo,

vedené snahou ďalej upevňovať dobré susedské vzťahy a všestrannú spoluprácu medzi oboma štátmi na základe zásad socialistického internacionalizmu a prispievať k posilneniu jednoty socialistického spoločenstva,

presvedčené, že priateľstvo medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou, ktorá uskutočnila zásady Postupimskej dohody, a politika oboch štátov prispievajú k zaisteniu mieru a vytvoreniu účinného systému kolektívnej bezpečnosti v Európe,

pevne odhodlané účinne čeliť ohrozeniu mieru a medzinárodnej bezpečnosti zo strany západonemeckých revanšistických a militaristických síl a zaistiť - opreté o Varšavskú zmluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci zo 14. mája 1955 - bezpečnosť oboch štátov a nedotknuteľnosť ich hraníc pred akýmkoľvek útokom,

konštatujúc, že prekonanie militarizmu a neonacizmu je predpokladom pre mierové usporiadanie nemeckej otázky a potvrdzujúc, že vytvorenie jednotného, mierumilovného a demokratického nemeckého štátu je možné len cestou normalizácie vzťahov medzi oboma nemeckými štátmi, ako výsledok dohôd medzi Nemeckou demokratickou republikou a Nemeckou spolkovou republikou a za podmienok zaisťujúcich bezpečnosť susedných štátov,

riadiac sa cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov,

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu a za tým účelom sa dohodli takto:

Článok 1

Vysoké zmluvné strany budú v súlade so zásadami socialistického internacionalizmu prehlbovať priateľstvo, rozvíjať spoluprácu vo všetkých oblastiach a vzájomne si pomáhať na základe rovnoprávnosti, rešpektovania zvrchovanosti a nevmešovania do vnútorných vecí druhej strany.

Článok 2

Vysoké zmluvné strany budú na základe priateľskej spolupráce a vzájomných výhod rozvíjať a upevňovať hospodárske a vedecko-technické styky, uskutočňovať v súlade so zásadami Rady vzájomnej hospodárskej pomoci koordináciu národohospodárskych plánov a kooperáciu vo výskume, vývoji a výrobe a tým zabezpečovať ďalší rozvoj a vzájomné zbližovanie národného hospodárstva oboch štátov.

Článok 3

Vysoké zmluvné strany budú rozvíjať svoje vzťahy v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a zdravotníctva, ako aj tlače, rozhlasu, filmu, televízie, telesnej výchovy a turistiky.

Článok 4

Vysoké zmluvné strany budú podporovať všestrannú spoluprácu medzi spoločenskými organizáciami za účelom hlbšieho vzájomného poznania a ďalšieho zblíženia národov oboch štátov.

Článok 5

Vysoké zmluvné strany budú naďalej prispievať v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov k zaisteniu mieru a bezpečnosti v Európe a na celom svete. Budú ďalej uskutočňovať politiku mierového spolužitia štátov s rôznym spoločenským zriadením a usilovať sa o dosiahnutie odzbrojenia, ako aj definitívneho odstránenia kolonializmu a neokolonializmu vo všetkých jeho prejavoch.

Článok 6

Vysoké zmluvné strany sa budú vzájomne radiť o všetkých dôležitých medzinárodných otázkach dotýkajúcich sa záujmov oboch štátov.

Článok 7

Vysoké zmluvné strany konštatujú, že Mníchovská dohoda z 29. septembra 1938 sa dosiahla hrozbou útočnej vojny, ako aj použitím sily proti Československu, že bola súčasťou zločinného sprisahania nacistického Nemecka proti mieru a hrubým porušením základných pravidiel súčasného medzinárodného práva a že táto Dohoda bola preto od samého začiatku neplatná so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami.

Článok 8

Vysoké zmluvné strany považujú západný Berlín za osobitnú politickú jednotku.

Článok 9

Vysoké zmluvné strany sú toho názoru, že dosiahnutie nemeckého mierového urovnania na základe uznania existencie dvoch zvrchovaných nemeckých štátov a normalizácie vzťahov medzi nimi zodpovedajú potrebám európskej bezpečnosti.

Článok 10

Vysoké zmluvné strany budú v súlade s Varšavskou zmluvou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci zo 14. mája 1955 účinne hájiť nedotknuteľnosť štátnych hraníc oboch štátov vrátane štátnych hraníc medzi oboma nemeckými štátmi a urobia všetky potrebné opatrenia, aby zabránili agresii síl západonemeckého militarizmu a revanšizmu, ktoré sa usilujú o revíziu výsledkov druhej svetovej vojny.

V prípade ozbrojeného útoku na jednu z Vysokých zmluvných strán zo strany akéhokoľvek štátu alebo skupiny štátov poskytne jej druhá zmluvná strana bez meškania vojenskú aj inú pomoc v súlade s ustanoveniami Varšavskej zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci zo 14. mája 1955.

Vysoké zmluvné strany budú pritom konať podľa príslušných ustanovení Charty Organizácie Spojených národov a budú ihneď informovať Radu bezpečnosti o urobených opatreniach.

Článok 11

Táto Zmluva sa uzaviera na dobu dvadsiatich rokov. Ak ju jedna z Vysokých zmluvných strán nevypovie dvanásť mesiacov pred uplynutím tejto lehoty, Zmluva zostane v platnosti ďalších desať rokov.

V prípade vytvorenia jednotného, mierumilovného a demokratického nemeckého štátu posúdi sa ďalšia platnosť tejto Zmluvy.

Článok 12

Táto Zmluva podlieha ratifikácii a vstúpi v platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa vykoná čo najskôr v Berlíne.

Táto Zmluva bude registrovaná podľa článku 102 ods. 1 Charty Organizácie Spojených národov na sekretariáte Organizácie Spojených národov.

Dané v Prahe 17. marca 1967 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a nemeckom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Československú socialistickú republiku:

A. Novotný v. r.

J. Lenárt v. r.

Za Nemeckú demokratickú republiku:

W. Ulbricht v. r.

W. Stoph v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.