Nariadenie vlády č. 107/1967 Zb.Vládne nariadenie ozabezpečení vzťahov organizácií k štátnemu rozpočtu

(v znení č. 72/1969 Zb.)

Čiastka 40/1967
Platnosť od 24.11.1967 do31.12.1970
Účinnosť od 01.07.1969 do31.12.1970
Zrušený 115/1970 Zb.

107

VLÁDNE NARIADENIE

zo 17. novembra 1967

o zabezpečení vzťahov organizácií k štátnemu rozpočtu

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 9 zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky, podľa § 18 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, na vykonanie ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch a opierajúc sa o doterajšie predpisy o národných výboroch nariaďuje:


ČASŤ I

Finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu

§ 1

(1) Národné výbory ako orgány štátnej správy sa bezprostredne a aktívne podieľajú na vykonávaní jednotnej finančnej politiky štátu, na správe a kontrole príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu. Túto svoju činnosť zameriavajú predovšetkým na upevňovanie finančných vzťahov organizácií k ústrednému rozpočtu a tým prispievajú k rovnovážnemu vývoju národného hospodárstva.

(2) Na dosiahnutie tohto cieľa národné výbory najmä kontrolujú, ako ústredne riadené hospodárske, družstevné a ostatné organizácie plnia svoje povinnosti uložené im osobitnými predpismi upravujúcimi vzťahy k štátnemu rozpočtu.

(3) Národné výbory pri výkone tejto svojej pôsobnosti (odsek 1 a 2) sústavne sa starajú o prehlbovanie a upevňovanie finančnej politiky v oblasti štátnych financií. Súčasne poskytujú organizáciám, pokiaľ ide o ich vzťah k ústrednému rozpočtu, odbornú pomoc s cieľom predchádzať vzniku nedostatkov a závad.

§ 2

(1) Okresné národné výbory vykonávajú správu a kontrolu dane z obratu a ostatných daní a poplatkov idúcich do ústredného rozpočtu.

(2) Okresné národné výbory vykonávajú v organizáciách kontrolu

a) vykonávania a platenia odvodov do ústredného rozpočtu*) a na osobitné účty odvodov,

b) spôsobu používania finančných nástrojov na úseku zahraničného obchodu,

c) používania dotácií a subvencií zo štátneho rozpočtu a plnenia povinností vyplývajúcich z iných vzťahov k štátnemu rozpočtu.

(3) Okresné národné výbory plnia ďalšie úlohy, ktoré im ukladá zákon na úseku vzťahov organizácií k štátnemu rozpočtu.

§ 3

Krajské národné výbory riadia v oblasti zabezpečovania vzťahov organizácií k štátnemu rozpočtu okresné národné výbory a metodicky i odborne im pomáhajú. Ministerstvo financií v zložitých prípadoch s prihliadnutím na hľadiská účelnosti a hospodárnosti vykonáva kontrolu finančných vzťahov na niektorých úsekoch uvedených v § 2.

§ 4

Finančno-daňové revízie

(1) Národné výbory vykonávajú v organizáciách v rámci svojej kontrolnej právomoci finančno-daňové revízie.

(2) Revízie sú zamerané na plnenie daňových a iných finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a dodržiavanie zásad štátnej finančnej politiky bez toho, že by zasahovali do právomoci vedenia organizácií pri ich socialistickom podnikaní.

§ 5

(1) Pre výkon úloh uvedených v § 1 až 4 okresné a krajské národné výbory zriaďujú odbory štátnych financií.

(2) Vedúci odborov štátnych financií krajských národných výborov sú ustanovovaní (odvolávaní) po prerokovaní s ministrom financií (na Slovensku s povereníkom Slovenskej národnej rady pre financie); vedúci odborov štátnych financií okresných národných výborov sú ustanovovaní (odvolávaní) po prerokovaní s vedúcimi týchto odborov krajských národných výborov.

§ 6

Pôsobnosť Ministerstva financií a povereníka Slovenskej národnej rady pre financie

(1) Riadenie výkonu štátnej správy na úseku štátnych financií a ich kontroly patrí Ministerstvu financií, ktoré sa pri tejto pôsobnosti opiera o úzku spoluprácu s národnými výbormi a najmä s ich finančnými orgánmi.

(2) Ministerstvo financií vykonáva podľa potrieb štátneho rozpočtu, prípadne na podnet národných výborov alebo z iných závažných dôvodov kontrolu finančných vzťahov organizácií a finančno-daňové revízie (§ 4) podľa tohto nariadenia prostredníctvom svojich orgánov.

(3) Ministerstvo financií po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi a po prerokovaní s národnými výbormi určí okruh organizácií, v ktorých kontrolnú a revíznu činnosť vykonáva výlučne prostredníctvom svojich orgánov.

(4) Povereník Slovenskej národnej rady pre financie riadi podľa zásadných smerníc ministra financií výkon štátnej správy na úseku štátnych financií a ich kontroly vykonávanej národnými výbormi na Slovensku a prostredníctvom svojich orgánov vykonáva kontroly a revízie v organizáciách, na ktorých sa dohodne s ministrom financií.

ČASŤ II

Spoločné ustanovenia

§ 7

Oprávnenia kontrolných orgánov

(1) Kontrolné orgány, ktoré vykonávajú kontrolu finančných vzťahov a finančno-daňové revízie, sú oprávnené vykonávať všetky úkony potrebné na vykonanie kontrol a revízií, najmä vstupovať do všetkých miestností, zariadení a priestorov kontrolovanej organizácie, zabezpečiť preverovaný materiál, prípadne vziať ho do úschovy, ak je nebezpečenstvo, že sa stratí alebo zavlečie, a ak tomu nebráni dôležitý všeobecný záujem.

(2) Vedúci organizácií a ostatní nimi splnomocnení pracovníci sú povinní na požiadanie poskytnúť kontrolným orgánom všetku pomoc, najmä predložiť požadované písomnosti, účtovné a iné podklady, plány a materiály o previerkach, revíziách a inšpekciách všetkých druhov vykonaných aj inými orgánmi.

(3) Vedúci a ostatní pracovníci organizácie sú povinní podávať kontrolným orgánom požadované vysvetlenia.

(4) Kontrolné orgány sú povinné zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo o veciach, o ktorých sa dozvedeli pri svojej činnosti. Táto povinnosť trvá pre príslušného pracovníka aj po skončení jeho pracovného pomeru.

(5) Organizácie sú povinné pre účely správy a kontroly plnenia odvodov a iných povinností voči štátnemu rozpočtu predkladať hlásenia (priznania) v lehotách a v rozsahu, ktoré ustanoví Ministerstvo financií.

§ 8

Ak sa zistí, že organizácia nesplnila správne alebo úplne, prípadne včas svoje povinnosti vyplývajúce zo vzťahu k štátnemu rozpočtu, urobí národný výbor, prípadne iný orgán vykonávajúci kontrolu (revíziu) opatrenia na odstránenie zistených závad. Ak kontrolovaná organizácia sama neodstráni závady zistené pri kontrole alebo revízii v lehote dohodnutej s kontrolným orgánom, kontrolný orgán o tejto povinnosti rozhodne.

§ 9

Národné výbory, Ministerstvo financií a povereník Slovenskej národnej rady pre financie ukladajú sankcie kontrolovaným organizáciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.

§ 10

Oznamovacia povinnosť

Kontrolné orgány sú povinné o závažných skutočnostiach zistených pri kontrolách a revíziách upovedomiť orgány, ktoré sú príslušné robiť opatrenia podľa osobitných predpisov.


ČASŤ III

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 11

Do začiatku účinnosti zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní rozhoduje

a) o odvolaní vo veciach uvedených v § 2 v konaní pred národnými výbormi príslušný odbor národného výboru najbližšie vyššieho stupňa,

b) o odvolaní proti rozhodnutiu orgánu krajského národného výboru Ministerstvo financií, na Slovensku v rámci svojej pôsobnosti Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre financie.

§ 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.