Vyhláška č. 122/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu

Čiastka 45/1967
Platnosť od 21.12.1967 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1968 do30.04.1990
Zrušený 134/1990 Zb.

122

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 13. decembra 1967,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 3 ods. 3 a 4, § 6 a 7, § 12 ods. 3, § 18 a 19 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu:


Článok I

Článok 13 ods. 3 vyhlášky č. 95/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu, sa mení takto:

(3) Nedotknuté zostávajú osobitné úpravy dane z obratu vydané s účinnosťou od 1. januára 1968.*)


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.**)


Prvý námestník ministra:

Ing. Lér, CSc., v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Úprava č. 152/29.030/67 Osobitná úprava pre priemyslové odvetvia, poľnohospodárstvo a dopravu.
Úprava č. 152/29.031/67 Osobitná úprava pre nepriemyslové odvetvia.
Úprava č. 152/29.032/67 Osobitná úprava pre organizácie Ministerstva národnej obrany a Ministerstva vnútra.

**) Týmto dňom nadobúda účinnosť aj nový sadzobník dane z obratu č. 152/45.000/67. V dôsledku toho neplatí poznámka pod čiarou pri čl. 4 vyhlášky č. 95/1967 Zb.