Vyhláška č. 27/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok

Čiastka 10/1967
Platnosť od 10.04.1967 do31.12.1971
Účinnosť od 10.04.1967 do31.12.1971
Redakčná poznámka

Platnosť vyhlášky pôvodne určená v § 8 do 31. decembra 1968 sa podľa predpisu č.155/1968 Zb. predĺžila do 31. decembra 1969, podľa vyhlášky č. 138/1969 Zb. sa platnosť vyhlášky opätovne predĺžila do 31. decembra 1970 a podľa vyhlášky č. 105/1970 Zb. sa platnosť vyhlášky...

27

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 27. februára 1967

o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok

Ministerstvo dopravy a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 395 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a podľa § 29 zák. č. 51/1964 Zb. o dráhach:


§ 1

(1) V železničnej preprave vozňových zásielok sa dojednávajú hospodárske zmluvy o príprave prepráv (ďalej len „hospodárske zmluvy“) spravidla ročné s čiastkovým plnením pre jednotlivé štvrťroky alebo mesiace alebo štvrťročné s čiastkovým plnením pre jednotlivé mesiace.

(2) Hospodárska zmluva je uzavretá, ak došlo k dohode o:

a) množstve tovaru v tonách,

b) druhu tovaru podľa skupín alebo podskupín,

c) počte vozňových jednotiek,

d) druhu vozňa,

e) mieste (odosielacia stanica alebo miesto odovzdávky vozňov na vlečke dohodnutej vo vlečkovej zmluve) a čase plnenia,

f) rozdelení prepráv na jednotlivé časové obdobia.

(3) Hospodárske zmluvy sa dojednávajú tak, aby rozdelenie prepráv bolo čo najrovnomernejšie.

§ 2

(1) Hospodárske zmluvy so správami dráh (ďalej len „dopravca“) dojednávajú prepravcovia spravidla len vtedy, ak ich priemerná mesačná nakládka je väčšia ako 100 vozňových jednotiek.

(2) Ministerstvo dopravy ustanoví podrobnejšie pokyny pre uzavieranie hospodárskych zmlúv a vydá vzory týchto zmlúv.*)

§ 3

Prepravca je povinný prihlásiť včas nakládku zásielok, na ktoré dojednal hospodársku zmluvu, a podať ich na prepravu. Dopravca je povinný prichystať pre tieto zásielky vozňové jednotky a zásielky prijať na prepravu, ak sú splnené prepravné podmienky.

§ 4

(1) Ak dopravca neprichystá do konca mesiaca alebo iného dojednaného obdobia dohodnutý počet vozňových jednotiek prihlásených na nakládku, zaplatí prepravcovi penále vo výške 100 Kčs za každú vozňovú jednotku, pokiaľ sa v hospodárskej zmluve nedojednalo penále vyššie.

Penále je súčasne paušalizovanou náhradou škody; to platí i v prípadoch uvedených v odseku 2 a v § 5 ods. 2.

(2) Prepravca zaplatí dopravcovi penále v tej istej výške, ak neprihlási a ak nepodá na prepravu do konca mesiaca alebo iného dojednaného obdobia dohodnutý počet vozňových jednotiek, alebo ak zruší prihlášku nakládky.

(3) Pre vzájomný postih zmluvných strán za neplnenie hospodárskej zmluvy platí mesačné obdobie, pokiaľ sa strany v zmluve nedohodnú inak.

(4) Dopravcovia i prepravcovia sa zbavujú zodpovednosti za nesplnenie hospodárskej zmluvy podľa odsekov 1 až 3, pokiaľ k nemu došlo v dôsledku neodvrátiteľných udalostí živelnej povahy alebo v dôsledku opatrení orgánov štátnej správy, ktorými sa zastavuje alebo obmedzuje železničná preprava.

§ 5

(1) Prepravcovia, s ktorými sa nedojednali hospodárske zmluvy, uplatňujú požiadavky na prepravu prihláškami nakládky. Dopravca je povinný prepravcovi potvrdiť dohodnutý rozsah prepravy v prihláške nakládky a takto dohodnuté zásielky prevziať na prepravu, ak sú splnené prepravné podmienky.

(2) Ak dopravca neprichystá prepravcovi, s ktorým sa nedojednala hospodárska zmluva, vozňové jednotky požadované a dopravcom prijaté podľa prihlášky nakládky do 7 dní odo dňa, na ktorý sa prichystanie vozňových jednotiek dohodlo, zaplatí prepravcovi penále 100 Kčs za vozňovú jednotku. Prepravca zaplatí dopravcovi penále v rovnakej výške za zrušenie prihlášky nakládky alebo nenaloženie vozňových jednotiek podľa prijatej prihlášky nakládky.

(3) Zbavujúce dôvody podľa § 4 ods. 4 platia obdobne pre prípady, v ktorých sa s prepravcom nedojednáva hospodárska zmluva.

§ 6

Dopravca je povinný poskytnúť plnenie (mesačné čiastkové plnenie) v rozsahu, na ktoré sa zaviazal v protinávrhu k hospodárskej zmluve (dodatku), a to aj keď prepravca s protinávrhom neprejavil súhlas. Až do vyriešenia rozporu sa má za to, že došlo k uzavretiu hospodárskej zmluvy v rozsahu tohto protinávrhu, maximálne však do výšky požiadavky prepravcu. Čiastkové plnenie nevylučuje ďalšie plnenie.

§ 7

Hospodárske zmluvy v železničnej preprave vozňových zásielok uzavreté pred účinnosťou tejto vyhlášky sa považujú za uzavreté podľa tejto vyhlášky.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a platí do 31. decembra 1968.*)


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

v z. Svitavský v. r.

Minister dopravy:

Indra v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Ďalšie podmienky a pokyny pre dojednávanie hospodárskych zmlúv sú obsiahnuté v „Smerniciach pre uzavieranie a plnenie hospodárskych zmlúv o príprave prepráv a pre zjednodušené uplatňovanie požiadaviek na prepravu tovaru po železnici, platných pre celosieťový experiment v roku 1967" vydaných Ministerstvom dopravy vyhláškou č. 130/46/1966 Prepravného a tarifného vestníka.

*) Pre právne vzťahy upravené touto vyhláškou sa nepoužijú ustanovenia § 334 a § 335 ods. 1 až 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a § 37 až 40 vyhlášky ministra dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku.