Vyhláška č. 28/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a Ústredného banského úradu, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre styk dráh s banskou činnosťou

Čiastka 10/1967
Platnosť od 10.04.1967
Účinnosť od 01.05.1967

28

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a Ústredného banského úradu

z 11. marca 1967,

ktorou sa ustanovujú pravidlá pre styk dráh s banskou činnosťou

Ministerstvo dopravy a Ústredný banský úrad po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovujú podľa § 15 zákona č. 51/1954 Zb. o dráhach:


§ 1

(1) Banská činnosť v zmysle 3. a 4. hlavy zákona č. 41/1957 Zb. smie sa vykonávať v okolí dráhy a v jej obvode len v takom rozsahu, aby sa tým neohrozilo riadne udržiavanie dráhy a bezpečnosť a plynulosť jej prevádzky.

(2) Vplyvy banskej činnosti na dráhové teleso a dráhové zariadenia musia byť rovnomerné, nenáhle a musia mať taký rozsah, aby sa výškové a smerové deformácie koľaje mohli odstraňovať pri plnom zaistení bezpečnosti prevádzky a zachovaní potrebnej prevádzkovej kapacity dráhy a nesmie sa obmedziť ani ohroziť funkčná činnosť zariadení slúžiacich na prevádzku dráhy, najmä pevných trakčných zariadení a zabezpečovacích zariadení.

§ 2

(1) Ak sa má v okolí dráhy začať banská činnosť alebo ak sa majú do okolia dráhy alebo jej obvodu priblížiť práce vykonávané v súvislosti s dobývaním, vplyvy ktorých môžu zasiahnuť najmä dráhové teleso a zariadenia dráhy, banský podnik je povinný včas predložiť dráhovému podniku päťročný plán, prípadne dlhodobý výhľad poklesov dráhy.

(2) Pred začatím príslušných prác na pláne otvárky, prípravy a dobývania je banský podnik povinný predložiť podrobný výpočet a zhodnotenie banských vplyvov na objekty dráhy [§ 4 ods. 2 písm. f)] a dohodnúť sa s dráhovým podnikom, či sa má dráha chrániť, v akom rozsahu a po aký čas budú dráha a prevádzka na nej ovplyvnené. Dohoda medzi dráhovým podnikom a banským podnikom vyžaduje schválenie krajského národného výboru (okresného národného výboru).*) Ak nedôjde medzi dráhovým podnikom a banským podnikom k dohode, možnosť banskej činnosti prerokuje správa dráhy a organizácia priamo nadriadená banskému podniku; inak rozhodnú ich ústredné hospodárske orgány.

(3) Banský podnik je povinný obstarať si na vykonávanie banskej činnosti v ochrannom pásme dráhy aj povolenie dráhového správneho orgánu podľa § 13 zákona č. 51/1964 Zb.

§ 3

Opatrenia smerujúce na zaistenie bezpečnosti a plynulosti dráhovej prevádzky, ak sa týkajú banskej činnosti, určí orgán štátnej banskej správy po dohode s dráhovým správnym orgánom, ak sa týkajú dráhy a jej prevádzky, určí ich dráhový správny orgán po dohode s orgánom štátnej banskej správy.**)

§ 4

(1) Pred rozhodnutím o opatreniach na dráhe dráhový správny orgán uskutoční konanie podľa obdoby § 21 vyhlášky č. 52/1964 Zb. Miestne vyšetrenie pre toto konanie vykoná spravidla spoločne s vyšetrením podľa banského zákona. Spoločné miestne vyšetrenie zvolá orgán štátnej banskej správy.***)

(2) Podklady pre konanie sú:

a) vyjadrenie orgánov štátnej banskej správy o pripravovanej banskej činnosti;

b) opis a grafické znázornenie o úložných pomeroch dobývaného nerastu vrátane mocnosti a zloženia nadložných vrstiev;

c) polohopisné plány dolovaním dotknutého územia s vyznačením trasy dráhy a jej staničenia;

d) kótované priečne rezy dráhy, ak sú potrebné;

e) opis dráhy (dráhového telesa, stavieb, menovite mostov, priepustov, trakčného vedenia a zariadení, zabezpečovacích a oznamovacích zariadení a nadzemných a úložných vedení), najmä v miestach vyžadujúcich osobitnú ochranu;

f) potrebné údaje o priebehu a konečnom stave predpokladaných poklesov, napr. z plánovaných porubov, a s údajmi potrebnými pre posúdenie napätia v ťahu a tlaku na dráhové stavby, najmä na mosty a stožiare trakčných vedení (hodnoty predpokladaných posunov, naklonenia a zakrivenia), a to nielen v osi priebežnej koľaje, ale aj na kolmiciach na túto os do vzdialenosti ochranného pásma dráhy, hydrogeologické pomery, najmä vzťah spodnej hrany mostných konštrukcií k hladine stojatej vody;

g) údaje, podľa ktorých možno posúdiť, či je účelnejšie vykonať opatrenia na dráhe alebo na banskom diele.

(3) Podklady uvedené v predchádzajúcom odseku pod písmenami b), c) a f) predloží banský podnik, podklady uvedené v predchádzajúcom odseku pod písmenom d) a e) predloží dráhový podnik a údaje pod písmenom g) predloží banský podnik po dohode s dráhovým podnikom.

(4) V prípadoch, v ktorých netreba rozhodovať o opatreniach na dráhe, lebo dráhové teleso možno sanovať bežnými prostriedkami, dráhový správny orgán oznámi orgánu štátnej banskej správy stanovisko k banskej činnosti a uvedie pripomienky k opatreniam v banskej prevádzke na zaistenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky dráh s tým, že súhlasí s vydaním rozhodnutia o opatreniach v banskej činnosti, ak sa pripomienky zapracujú ako podmienky tohto rozhodnutia.

(5) Doklady uvedené v odseku 2 dráhový správny orgán vyžaduje iba v rozsahu nevyhnutnom pre rozhodnutie.

§ 5

V rozhodnutí o opatreniach na dráhe treba výslovne určiť:

a) časový priebeh pravdepodobných vplyvov banskej činnosti, ktoré sa prejavia na dráhovom telese a dráhovom zariadení a ich celkový rozsah,

b) spôsob likvidácie týchto vplyvov pri zachovaní bezpečnej a plynulej prevádzky na dráhe,

c) termíny, spôsob a rozsah kontrolných meraní, ktoré bude vykonávať banský podnik za účasti dráhového podniku,

d) bezpečnostné opatrenia na dráhe (mimoriadne prehliadky úseku železničnej trate, osvetlenie, telefón a pod.),

e) konečné úpravy dráhového telesa a jeho okolia na zabezpečenie normálnej prevádzky na dráhe (napr. odvodnenie poklesnutého územia).

§ 6

V rozhodnutí o opatreniach v banskej činnosti sa určia aj termíny, spôsob a rozsah kontrolných meraní na časti dráhy dotknutej vplyvmi banskej činnosti, ktoré bude povinný vykonávať banský podnik za účasti dráhového podniku.

§ 7

(1) Medzi obvodom dráhy a krajnou hranou úvodného (jamy, štôlne dole vychádzajúce na povrch) alebo povrchového banského diela ležiaceho v úrovni dráhy alebo nižšie musí zostať ochranný pás v šírke

a) najmenej 30 m od obvodového muriva dráhových budov,

b) najmenej 12 m od základového muriva mostov a viaduktov,

c) najmenej 6 m od obvodu dráhy.

(2) Šírku ochranného pásma podľa povahy dráhy a spôsobu ťažby určí orgán štátnej banskej správy po dohode s dráhovým správnym orgánom. Pritom musí banský podnik preukázať stabilitu terénu medzi úvodným alebo povrchovým banským dielom a obvodom dráhy v konečnom štádiu.

§ 8

(1) Hlbinné vrty pre prieskum a ťažbu ropy, zemného plynu alebo iné vrty, pri ktorých možno očakávať výron zemného plynu, nesmú sa zakladať v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy.

(2) V pásme priliehajúcom k ochrannému pásmu dráhy v šírke 100 m môžu sa hlbinné vrty zakladať podľa odseku 1 len s povolením dráhového správneho orgánu podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb., vydaným po dohode s orgánom štátnej banskej správy.

(3) Banské organizácie sú povinné urobiť opatrenia na zaistenie bezpečnosti prevádzky na dráhe pre prípad erupcie plynu alebo nafty.

§ 9

(1) O povolení na zriadenie lomu v ochrannom pásme dráhy rozhoduje dráhový správny orgán podľa § 13 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb. s ohľadom na bezpečnosť a nerušenosť prevádzky dráhy podľa situovania lomu. Na vykonanie odstrelu každého druhu dráhový správny orgán určí podmienky, ktoré spolu so súhlasom dráhového správneho orgánu sa spracujú do povolenia na odstrel.

(2) V okolí dráhy možno povoliť odstrel len za zvýšených bezpečnostných opatrení. Trhacie práce (odstrel), pri ktorých by odletujúci materiál mohol padať do obvodu dráhy, smú sa vykonávať len so súhlasom dráhového správneho orgánu, ktorý určí pre to podmienky. Po odstrele musí dráhu bez meškania prehliadnuť pracovník dráhového podniku a musí sa zaistiť spoľahlivosť bezpečnosti prevádzky dráhy.

(3) Ak lom leží nižšie ako dráha, musí sa medzi pätou dráhového telesa a hornou hranou lomu ponechať ochranný pás v šírke zodpovedajúcej navrstveniu materiálu, najmenej však v šírke ustanovenej v § 7 ods. 1. Ak lom leží vyššie ako dráha a ak napriek bezpečnostným opatreniam nie je vylúčené, že kamenie a iný materiál by mohli padať na dráhu, treba urobiť ochranné múry, valy a pod.

(4) Ak sa má lom otvoriť na strmých stenách položených vyššie ako dráha, treba lámať v terasách a stupňoch dostatočne širokých, príp. zachovávať ešte iné, miestnym pomerom zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia. Ak pri prevádzke lomu môže dôjsť k zosunutiu na dráhu, prevádzateľ lomu musí zabezpečiť čo najrýchlejšie odstránenie prípadných prekážok ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky dráhy.

§ 10

(1) Podľa § 7 sa postupuje taktiež pri otváraní hlinísk a pieskovní v ochrannom pásme dráhy. Prípustná vzdialenosť od obvodu dráhy sa určí podľa povahy dobývaného materiálu s prihliadnutím na uhol jeho prirodzenej sklonitosti a spôsob ťažby.

(2) Pri sypaní odvalov v ochrannom pásme dráhy sa postupuje primerane, najmä pokiaľ ide o prípustnú vzdialenosť od obvodu dráhy s prihliadnutím na uhol prirodzenej sklonitosti sypaného materiálu a jeho množstvo ovplyvňujúce stabilitu železničného telesa (vytlačovanie podloží svahu) a poveternostné vplyvy.

§ 11

(1) Banské dielo, banské stavby pod povrchom a stavby v uhoľných lomoch a skrývkach povoľuje orgán štátnej banskej správy so súhlasom dráhového správneho orgánu.*) Pri posudzovaní vplyvu banskej činnosti a z nej vyplývajúcich opatrení je dráhový správny orgán a orgán štátnej banskej správy povinný vziať do úvahy predpokladané vplyvy banskej činnosti v priebehu prípravy a dobývania, ako aj výsledné účinky skôr povolených porubov na dráhu až do ich úplného doznenia.

(2) Pri dráhach s elektrickou trakciou dráhový správny orgán môže súhlasiť s banskou činnosťou len v takom rozsahu, aby sa zachovala stála vzájomná poloha koľaje a trakčného vedenia a aby prípadné zmeny nepresiahli prípustné odchýlky podľa technickej normy ČSN 34 1540; nesmie sa ohroziť stabilita podpier trakčného vedenia.

(3) Pre docielenie čo najpriaznivejších účinkov treba pri banskej činnosti postupovať pokiaľ možno na veľkej ploche, aby sa vylúčili nepriaznivé účinky poddolovania (denivelizácie s vodorovnými posunmi).

(4) Pod dráhou nemajú sa rovnobežne s ňou raziť chodby v hĺbke menšej ako pätnásťnásobok výšky chodby. Chodby razené pod dráhou inými smermi treba bezpečne zaistiť a pred likvidáciou plne založiť nehorľavým materiálom.

(5) V prípadoch, v ktorých na ochranu dráhy sa určí ochranný pilier, určí sa jeho šírka so zreteľom na úložné pomery ložiska a nadložia, na zálomový uhol a na poistný odstup (bermu), ktorý sa určí podľa povahy dráhy, a to najmenej 6 m od obvodu dráhy, príp. od náhornej priekopy.

§ 12

Pri povoľovaní stavieb dráh a stavieb na dráhe v dobývacích priestoroch a ich okolí dráhový správny orgán je povinný dbať aj na ustanovenie § 28 zákona č. 41/1957 Zb.


§ 13

(1) Pred dočasným zastavením alebo likvidáciou časti banského diela dotýkajúceho sa dráhy banský podnik je povinný zabezpečiť dráhu a jej prevádzku proti neskorším škodlivým účinkom opusteného banského diela a vykonať opatrenia ustanovené štátnou banskou správou po dohode s dráhovým správnym orgánom.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1967.


Predseda

Ústredného banského úradu:

Teper v. r.

Minister dopravy:

Indra v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Na tieto dohody sa vzťahuje ustanovenie § 34 zákona č. 41/1957 Zb.

**) Ide o opatrenia podľa § 35 a 36 zákona č. 41/1957 Zb.

***) Dráhový správny orgán prizve účastníkov, účasť ktorých bude potrebná pri určení opatrení na dráhe.

*) Týka sa stavieb uvedených v § 2.