Vyhláška č. 95/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu

Čiastka 35/1967
Platnosť od 04.10.1967 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1975 do30.04.1990
Zrušený 134/1990 Zb.

95

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

zo 16. augusta 1967,

ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu

Úvodné ustanovenie

Daň z obratu

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 3 ods. 3 a 4, § 6 a 7, § 12 ods. 3, § 18 a 19 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu:


Čl. 1

K § 2

Kto odvádza daň

(1) Daň z obratu odvádzajú štátne hospodárske organizácie, ľudové družstvá (vrátane jednotných roľníckych družstiev), družstevné podniky a podniky spoločenských organizácií (ďalej len „podniky“).

(2) Daň z obratu odvádzajú výnimočne aj niektoré rozpočtové a iné štátne organizácie, ak tak ustanoví Ministerstvo financií.

Čl. 2

K § 3

Čo podlieha dani

(1) Dani podlieha obrat z predaja tovaru vlastnej výroby alebo vlastného nákupu. Predajom tovaru sa rozumie odplatné scudzenie tovaru, výmena tovaru za iný tovar alebo za výkon a poskytnutie tovaru ako naturálne plnenie.

(2) O predaj tovaru ide aj v prípadoch, v ktorých podnik fakturuje:

a) tovar vlastnej výroby alebo vlastného nákupu, ktorý zapracoval do výrobku zhotoveného z materiálu objednávateľa,

b) opravu alebo iný výkon, pri ktorom zapracoval tovar vlastnej výroby alebo vlastného nákupu,

c) tovar vlastnej výroby alebo vlastného nákupu zapracovaný do svojej veci, ak cenu tohto zapracovaného tovaru uhrádza iný subjekt.

(3) Prevody správy národného majetku mimo obvyklého hospodárenia podľa predpisov o správe národného majetku*) dani z obratu nepodliehajú.

(4) Z predajov toho istého tovaru sa odvádza daň iba raz. Daň z obratu sa neodvádza z predajov toho tovaru, ktorý podnik oprávnene nakúpil za cenu s daňou z obratu alebo z ktorého bola odvedená daň pri vnútropodnikovom použití tovaru.

(5) Tovarom vlastnej výroby sa rozumejú:

a) výrobky, ktoré podnik získa vlastnou prvovýrobou (ťažbou), spracovaním, zušľachtením (aj školením vína) alebo úpravou,

b) výrobky, ktoré podnik inak vyrobí z vlastných hmôt vo svojich prevádzkárňach alebo ktoré si dá z vlastných hmôt vyrobiť inde,

c) zvyšky vzniknuté pri spracovaní, opracovaní alebo inom výrobnom použití vlastných hmôt,

d) výrobky už používané alebo opotrebované, ktoré podnik obnoví, upraví alebo inak uvedie do zlepšeného stavu,

e) výrobky, ktoré podnik získa rozložením celku na jednotlivé súčasti, napríklad demontážou strojov, prístrojov, iných zariadení, zbúraním budovy alebo stavby,

f) výrobky vzniknuté stavebno-montážnou prácou.

(6) Tovarom vlastného nákupu sa rozumejú výrobky nakúpené za ceny bez dane z obratu.

(7) Z vnútropodnikového použitia tovaru vlastnej výroby alebo vlastného nákupu sa odvádza daň z obratu, prípadne vyrovnávacia daň, ak ho podnik použil pre svoju vlastnú potrebu na účely, pre ktoré nie je podľa ustanovení sadzobníka dane z obratu alebo tejto vyhlášky, prípadne podľa osobitnej úpravy oprávnený nakupovať tento tovar za ceny bez dane z obratu. Použitím tovaru pre vlastnú potrebu sa rozumie použitie, ktoré je podnik podľa predpisov o účtovníctve povinný účtovať v rámci tržieb a výnosov, prípadne na ťarchu nákladov.

(8) Obdobne ako vnútropodnikové použitie tovaru podliehajú dani z obratu náhrady škody socialistickým organizáciám z dôvodu straty tovaru, prekročenia stratovej normy, manka, chyby tovaru, jeho zničenia, poškodenia a odcudzenia s výnimkou náhrad a pokút vyberaných podľa predpisov o hospodárení s obalmi. Daň z obratu sa neodvádza, ak zamestnanec nahrádza škodu za nepodarky.

(9) Za vnútropodnikové použitie tovaru podliehajúce dani z obratu sa nepovažujú púhe prevody medzi závodmi, prevádzkami (cechmi), prevádzkárňami alebo inými jednotkami toho istého podniku, pokiaľ nejde o prevod do vlastnej maloobchodnej predajne.

(10) Darovanie socialistickej organizácie sa posudzuje obdobne ako vnútropodnikové použitie tovaru podliehajúce dani z obratu bez ohľadu na spôsob účtovania daru. O vnútropodnikové použitie tovaru podliehajúce dani z obratu nejde vtedy, ak je socialistická organizácia podľa príslušných predpisov povinná dodať tovar bezplatne.

(11) Z vnútropodnikového použitia tovaru sa neodvádza daň z obratu, ak bol výrobok oprávnene zhotovený z materiálu nakúpeného za ceny s daňou z obratu; ak bol výrobok čiastočne zhotovený aj z materiálu nakúpeného za ceny bez dane z obratu, je podnik povinný odviesť daň z obratu pripadajúcu na nezdanený materiál, pokiaľ z vnútropodnikového použitia tovaru by sa mala odviesť daň z obratu podľa odseku 7.

K § 4

Zdaniteľný obrat

Čl. 3

(1) Zdaniteľným obratom je predajná cena tovaru.

(2) Tovar sa predáva zásadne za ceny s daňou z obratu.

(3) Za ceny bez dane z obratu sa predáva tovar vtedy, ak tak ustanovuje sadzobník dane z obratu.

(4) Výrobky určené na požičiavanie obyvateľstvu socialistické organizácie nakupujú za ceny s daňou z obratu bez ohľadu na ustanovenia sadzobníka dane z obratu.

(5) Zdaniteľný obrat vzniká:

a) pri predaji tovaru dňom, keď bola vyhotovená faktúra alebo iný doklad o predaji,

b) pri investíciách obstaraných vo vlastnej réžii dňom vyhotovenia vnútropodnikovej faktúry,

c) pri drobných a krátkodobých predmetoch obstaraných vo vlastnej réžii dňom prevedenia do skladu,

d) pri náhradách škody dňom, keď sa nárok na náhradu škody uplatnil,

e) pri prekročení stratovej normy pri liehu, liehových výrobkoch, destilátoch, vínach a iných obdobných výrobkoch (lučebninách, liekoch a pod.) dňom zistenia,

f) pri vnútropodnikovom použití tovaru dňom, keď došlo k prevodu v rámci tržieb a výnosov alebo na ťarchu nákladov,

g) pri darovaní dňom prechodu vlastníctva k darovanej veci.

K § 6

Určenie dane

Čl. 4

Daň z obratu sa určuje podľa sadzieb uvedených v sadzobníku dane z obratu,*) ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto vyhlášky.

K § 7

Výpočet dane

Čl. 5

(1) Daň z obratu sa vypočítava:

a) rozdielom medzi maloobchodnou cenou, príp. zníženou o prípustnú obchodnú zrážku alebo jej časť (čl. 6) alebo určenú odbytovú prirážku, a medzi veľkoobchodnou cenou. Pri ktorých výrobkoch sa daň z obratu podľa tohto ustanovenia vypočítava, ustanovuje Federálne ministerstvo financií,

b) rozdielom medzi veľkoobchodnou cenou určenou včítane dane z obratu podľa príslušných cenníkov a medzi veľkoobchodnou cenou bez dane z obratu,

c) percentnou sadzbou podľa sadzobníka dane z obratu (základná daň) z veľkoobchodnej ceny (príp. zvýšenej o prirážky za inú akosť alebo za iné vyhotovenie) alebo z nákladov a prípustnej ziskovej prirážky; pri predaji odberateľom, ktorí nemajú nárok na obchodnú zrážku, sa ešte použije sadzba dodatkovej dane (stĺpec 4 sadzobníka dane z obratu),

d) percentnou sadzbou podľa stĺpca 3 sadzobníka dane z obratu z obchodnej ceny pri predaji odberateľovi, ktorý má nárok na obchodnú zrážku,

e) percentnými sadzbami podľa stĺpcov 3 a 4 sadzobníka dane z obratu z obchodnej ceny pri predaji odberateľovi, ktorý nemá nárok na obchodnú zrážku,

f) pevnou sumou na jednotku tovaru.

(2) Bez ujmy ustanovenia čl. 6 ods. 4 sa o odbytovú prirážku znižuje rozdielová daň z obratu [odsek 1 písm. a)]. V prípadoch, keď sa výrobok fakturuje s percentnou daňou, odpočíta sa odbytová prirážka len z dodatkovej dane. Ak dodatková daň nie je fakturovaná alebo ak nie je ustanovená, nesmie odbytová prirážka znižovať základnú daň.

(3) Ak dôjde k zmene veľkoobchodnej alebo maloobchodnej ceny, prípadne sadzby dane z obratu alebo obchodnej zrážky (prirážky), je pre účely dane z obratu rozhodujúca cena, percentná sadzba alebo obchodná zrážka (prirážka) platná v deň vyhotovenia faktúry alebo iného dokladu o predaji.

(4) Ak podnik predáva tovar s prípustnou zľavou z maloobchodnej ceny z dôvodov jeho nižšej akosti, je zdaniteľným obratom znížená maloobchodná cena len vtedy, ak podnik súčasne v rovnakom pomere zníži veľkoobchodnú cenu.

(5) Ak podnik predáva tovar, na ktorý nie je ustanovená maloobchodná cena s prípustnou zľavou z veľkoobchodnej ceny, je zdaniteľným obratom znížená veľkoobchodná cena.

(6) Daň z obratu vypočítava podnik na faktúrach alebo ich priepisoch podľa fakturačných predpisov. Ak však podnik má riadne podklady pre výpočet dane z obratu pri faktúrach vydaných za určité obdobie, nie je povinný vypočítavať daň na faktúrach alebo ich priepisoch. Za riadne podklady sa považujú sborníky, konsignácie, výkazy o predaji tovaru alebo iné zostavenia jednotlivých druhov vyfakturovaného tovaru, umožňujúce výpočet dane na celkové množstvo jednotlivých druhov tovaru vyfakturovaných v určitom období. Tieto podklady musia nadväzovať na účtovníctvo. Okresný národný výbor môže podniku toto oprávnenie odňať, ak zistí, že podklady vedené v podniku neumožňujú riadne vykonávanie kontroly a nezabezpečujú správny odvod dane.

(7) V súlade s platnými predpismi o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve je podnik povinný označovať na faktúrach výrobky číselnými znakmi podľa príslušných odborových číselníkov.

Obchodné zrážky

Čl. 6

(1) Odvody dane z obratu sa znižujú o oprávnene poskytnutú obchodnú zrážku. Nárok na obchodnú zrážku majú obchodné organizácie, závody verejného stravovania a závodné jedálne vo výške určenej podľa miesta odberu;*) ostatné organizácie majú nárok na obchodnú zrážku alebo jej časť len vtedy, ak tak ustanoví Ministerstvo financií.

(2) Nárok na obchodnú zrážku možno uplatniť iba pri nákupe tovaru za maloobchodné ceny od výrobných podnikov, od odbytových a zásobovacích organizácií, od nákupných podnikov a od podnikov zahraničného obchodu, avšak iba pre ďalší predaj.

(3) Obchodné podniky, závody verejného stravovania a závodné jedálne nemusia uplatňovať nárok na obchodnú zrážku u dodávateľa. Pokiaľ tieto podniky nakupujú pre vlastnú potrebu výrobky, na ktoré sú ustanovené maloobchodné ceny, sú povinné najneskôr pred fakturáciou písomne požiadať dodávateľa o fakturáciu maloobchodnej ceny bez poskytnutia obchodnej zrážky. Ostatné organizácie, ktorým Ministerstvo financií priznalo nárok na obchodnú zrážku, sú povinné si ho u dodávateľa vopred písomne zabezpečiť.

(4) Pri výrobkoch nesmie súčet odbytovej prirážky k veľkoobchodnej cene a obchodnej zrážky z maloobchodnej ceny prekročiť sumu zodpovedajúcu obchodnej zrážke ustanovenej pre styk medzi výrobou a obchodom.

(5) Rozdiely medzi ustanovenými a dohodnutými obchodnými zrážkami sa nesmú vyrovnávať na ťarchu dane z obratu.

Odvod dane a splatnosť dane

Čl. 7

(1) Daň z obratu sa odvádza:1)

a) jednou sumou za štvrťrok,

b) jednou sumou za mesiac alebo

c) preddavkovými pevnými sumami.

(2) Jednou sumou za štvrťrok odvádza daň z obratu podnik so štvrťročnou daňovou povinnosťou do 100 000 Kčs najneskôr do 15. dňa po uplynutí štvrťroka. Štvrťročná daňová povinnosť sa vypočíta na každý rok vopred ako priemer skutočnej daňovej povinnosti (kompenzovanej o záporné cenové rozdiely) za bezprostredne predchádzajúce štyri štvrťroky.

(3) Jednou sumou za mesiac odvádza daň z obratu podnik s mesačnou daňou povinnosťou do 200 000 Kčs (s výnimkou podnikov uvedených v odseku 2) najneskôr do 15. dňa mesiaca za predchádzajúci mesiac. Mesačnou daňovou povinnosťou sa rozumie priemer skutočnej mesačnej daňovej povinnosti (kompenzovanej o záporné cenové rozdiely) za bezprostredne predchádzajúce tri kalendárne mesiace.

(4) Preddavkové pevné sumy dane z obratu odvádza podnik prostredníctvom príslušnej pobočky Štátnej banky československej na podklade prevodných príkazov:

a) dvakrát za mesiac pri podnikoch s priemernou mesačnou daňovou povinnosťou (odsek 3) nad 200 000 Kčs do 2 000 000 Kčs,

b) denne pri podnikoch s priemernou mesačnou daňovou povinnosťou (odsek 3) nad 2 000 000 Kčs.

(5) Výšku preddavkových pevných súm určuje okresná finančná správa po prerokovaní s podnikom podľa priemeru za predchádzajúce tri mesiace; pritom prihliada na plán dane z obratu na príslušný štvrťrok.

(6) Výšku určených preddavkových pevných súm dane z obratu oznámi podnik pobočke Štátnej banky československej pred začiatkom splátkového obdobia, na ktoré sú preddavky určené. Prevodné príkazy označené slovom „prednostne"2) predkladá podnik pobočke Štátnej banky československej tak, aby ich mohla zúčtovať na ťarchu jeho účtu najneskôr v deň splatnosti. Splátkové obdobie v podnikoch, ktoré odvádzajú preddavkové pevné sumy denne [odsek 4 písm. b)] sa začína šestnástym dňom mesiaca a končí sa pätnástym dňom nasledujúceho mesiaca.

(7) Podnik odvádzajúci daň z obratu preddavkovými pevnými sumami dvakrát za mesiac [odsek 4 písm. a)] je povinný odviesť prvý preddavok najneskôr posledný deň v mesiaci a druhý do 15. dňa nasledujúceho mesiaca; zároveň s druhým preddavkom je povinný vyrovnať daňovú povinnosť.

(8) Podnik odvádzajúci daň z obratu preddavkovými pevnými sumami denne [odsek 4 písm. b)] je povinný vyrovnať daňovú povinnosť za predchádzajúci mesiac najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

(9) Podnik je povinný samostatne bez ohľadu na uskutočnené preddavkové platby vyrovnať najneskôr do 3 dní:

a) sumu dane z obratu uvedenú v dodatočnom hlásení o dani z obratu odo dňa jeho predloženia (odovzdania príslušnej finančnej správe alebo podania na poštu),

b) dodatočne určenú daň3) odo dňa, keď bol o nej upovedomený,

c) zvýšenie dane odo dňa doručenia rozhodnutia o zvýšení dane.

(10) Nedoplatok zistený pri ročnom vyúčtovaní vyrovná podnik najneskôr do 30. januára bežného roka samostatným prevodným príkazom.

(11) Preplatok na dani vráti okresná finančná správa podniku na jeho požiadanie; inak ho použije na úhradu povinnosti na dani z obratu.

K § 8

Daňové hlásenie

Čl. 8

(1) Podnik je povinný predkladať okresnej finančnej správe hlásenie o dani z obratu v dvoch vyhotoveniach na predpísanom tlačive4) najneskôr do 15. dňa každého mesiaca za bezprostredne predchádzajúci mesiac. Negatívne hlásenie sa nepredkladá.

(2) Podniky s priemernou štvrťročnou daňovou povinnosťou do 100 000 Kčs (čl. 7 ods. 2) predkladajú hlásenie o dani z obratu najneskôr do 15. dňa po uplynutí každého štvrťroka.

(3) Ak podnik dodatočne zistí, že podané hlásenie je nesprávne alebo neúplné, je povinný okresnej finančnej správe bezodkladne podať dodatočné hlásenie v dvoch vyhotoveniach na predpísanom tlačive výrazne označenom ako dodatočné hlásenie s udaním obdobia, ktorého sa týka. V dodatočnom hlásení sa uvedú len rozdiely oproti pôvodne podanému hláseniu.

(4) Po skončení kalendárneho roka predloží podnik do 27. januára okresnej finančnej správe ročne vyúčtovanie dane z obratu na predpísanom tlačive. Podnik predloží vyúčtovanie i za časť roka, ak bol v priebehu roka zlúčený s iným podnikom, rozdelený alebo zrušený. Podnik v týchto prípadoch podá vyúčtovanie najneskôr do 27. dňa po uplynutí mesiaca, v ktorom k zmenám došlo.

K § 9

Oznamovacia povinnosť

Čl. 9

Podnik je povinný v pätnásťdennej lehote podať písomne oznámenie príslušnému okresnému národnému výboru o svojom zriadení, zlúčení, o novopridružených alebo zriadených závodoch, pobočkách, prevádzkárňach a iných jednotkách, prípadne o ich delimitáciách, zastavení činnosti alebo presídlení, ako aj o zmene príslušnosti k nadriadenému orgánu. Ak má viac pobočiek alebo iných prevádzkární, podá oznámenie o týchto skutočnostiach osobitne každému príslušnému okresnému národnému výboru.

K § 11

Oprava zdaniteľného obratu

Čl. 10

(1) Podnik môže vykonať opravu zdaniteľného obratu v hlásení o dani z obratu a uplatniť odpočet dane z obratu pripadajúci:

a) na cenu tovaru vráteného odberateľom, pokiaľ dodávateľ nedostal odplatu za tento tovar alebo pokiaľ odplatu odberateľovi vrátil,

b) na zníženie fakturovanej ceny alebo na zvýšenie veľkoobchodnej ceny na správnu výšku,

c) na zníženie fakturovanej ceny pre nižšiu akosť tovaru, avšak len v tom prípade, ak sa súčasne zníži aj veľkoobchodná cena (čl. 5 ods. 4 a 5),

d) na cenu fakturovaného tovaru, ktorý nebol dodaný, za podmienky, že faktúra bola zrušená alebo sa poskytol dobropis,

e) na rozdiely pri presunoch tovaru z trhových do mimotrhových fondov.

(2) Odpočet dane z obratu možno uplatniť najneskôr v hlásení o dani z obratu za šiesty mesiac od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol zdaniteľný obrat.

(3) Po lehote uvedenej v odseku 2 môže sa odpočet uplatniť ešte v týchto prípadoch:

a) v prípade bezdôvodného plnenia,

b) ak bola odplata za tovar, prípadne časť odplaty vrátená na základe vykonateľného arbitrážneho alebo súdneho rozhodnutia (zmieru),

c) v prípade, keď došlo k zníženiu fakturovanej ceny alebo k zvýšeniu veľkoobchodnej ceny fakturovanej dodávateľským podnikom na základe vykonateľného arbitrážneho alebo súdneho rozhodnutia (zmieru).

(4) Okresný národný výbor môže povoliť v lehote ustanovenej v odseku 2 odpočet dane z obratu pri tovare nakúpenom za ceny s daňou z obratu, ktorý bol presunutý v podniku do prevádzkární, ktoré spracúvajú materiál v cenách bez dane z obratu, avšak len do výšky odvedenej dane.

(5) Odpočty dane z obratu sa uplatnia v hlásení o dani z obratu za kalendárny mesiac, v ktorom bol vydaný dobropis z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo povolenie príslušného okresného národného výboru, prípadne v ktorom bola vystavená faktúra za tovar presunutý do mimotrhových fondov. V prípadoch uvedených v odseku 3 môže podnik uplatniť odpočet do 15 dní po mesiaci, v ktorom mu bolo doručené arbitrážne alebo súdne rozhodnutie (schválený zmier). Pokiaľ by v určitom mesiaci nestačila daň z obratu na úhradu odpočtov, zvyšujúca suma sa vráti podniku priamo na jeho obratový, kontokorentný alebo bežný účet.

(6) Podniky nemajú nárok na fakturáciu ceny bez dane z obratu ani nemôžu uplatňovať odpočet dane z obratu, ak tovar kúpia od obchodných podnikov.

(7) Dodávateľ je povinný opraviť zdaniteľný obrat v týchto prípadoch:

a) ak proti ustanoveniu sadzobníka dane z obratu „s daňou“ nesprávne fakturoval tovar za ceny bez dane z obratu,

b) ak neoprávnene fakturoval tovar za ceny bez dane z obratu na základe nesprávneho vyhlásenia odberateľa, ktorý nie je platiteľom dane z obratu. Dodávateľ je v tomto prípade oprávnený požadovať od odberateľa dodatočne určenú daň z obratu vrátane prípadného zvýšenia dane,

c) ak poskytol obchodnú zrážku z maloobchodnej ceny alebo fakturoval tovar za obchodnú cenu nezvýšenú o dodatkovú daň odberateľovi, ktorý na to nemá nárok alebo ktorý nárok riadne neuplatnil. Ustanovenie druhej vety písmena b) platí obdobne,

d) ak fakturoval nesprávne ceny, nesprávne percentné alebo pevné sadzby dane z obratu, prípadne nesprávne obchodné zrážky,

e) ak odberateľ vrátil tovar, pri ktorom došlo k úhrade záporného cenového rozdielu.

(8) Odberateľ, ktorý je platiteľom dane z obratu, je povinný opraviť zdaniteľný obrat v týchto prípadoch:

a) ak si neoprávnene vyžiadal tovar za ceny bez dane z obratu,

b) ak výrobky nakúpené za ceny bez dane z obratu použil na účely, na ktoré je povinný nakúpiť výrobky za ceny s daňou z obratu,

c) ak neoprávnene nakúpil za maloobchodné ceny výrobky, pri ktorých veľkoobchodné ceny prevýšili maloobchodné ceny. V tomto prípade dodatočne odvedie daň z obratu vo výške rozdielu medzi vyššími veľkoobchodnými a nižšími maloobchodnými cenami.

K § 14

Zvýšenie dane

Čl. 11

(1) Zvýšenie dane (penále)5) za každý deň omeškania je 0,05 % z dlžnej sumy, najmenej však 100 Kčs. Okresná finančná správa zvýšenie dane predpíše:

a) podniku, ktorý odvádza daň jednou sumou (čl. 7 ods. 2 a 3), ak neuhradí daňovú povinnosť do 15. dňa nasledujúceho mesiaca,

b) podniku, ktorý odvádza daň z obratu preddavkovými pevnými sumami, ak nedodrží určené splátky alebo určené lehoty (čl. 7 ods. 4 a 7),

c) podniku, ktorý odvádza daň z obratu preddavkovými pevnými sumami, ak nevyrovná rozdiel medzi úhrnom preddavkových platieb a daňovou povinnosťou za predchádzajúci mesiac (čl. 7 ods. 7 a 8),

d) podniku, ktorému bola dodatočne určená daň, začínajúc 16. dňom nasledujúcim po mesiaci (štvrťroku), v ktorom bola skrátená daň; ak bola daň určená na podklade dodatočného hlásenia o dani z obratu, znižuje sa zvýšenie dane na polovicu,

e) podniku, ktorý do 30. januára bežného roka neuhradí nedoplatok na dani zistený pri ročnom vyúčtovaní (čl. 7 ods. 10),

f) podniku, ktorý včas neuhradí zvýšenie dane [čl. 7 ods. 9 písm. c)],

g) podniku, ktorý neoprávnene nakúpil za maloobchodné ceny výrobky, pri ktorých došlo k prevýšeniu veľkoobchodných cien nad maloobchodnými cenami a neodviedol rozdiel [čl. 10 ods. 8 písm. c)] začínajúc 16. dňom nasledujúcim po mesiaci (štvrťroku), v ktorom došlo k nákupu.

(2) Zvýšenie sa počíta za každý deň omeškania začínajúc dňom nasledujúcim po splatnosti, končiac dňom zaplatenia včítane.

(3) V prípadoch, keď celkové zvýšenie týkajúce sa všetkých platieb dane na úhradu jednej daňovej povinnosti nedosahuje 100 Kčs, predpisuje sa suma 100 Kčs podľa odseku 1 len raz.


Prechodné a záverečné ustanovenia

Čl. 13

(1) Ministerstvo financií môže zo závažných dôvodov povoliť výnimky z tejto vyhlášky.

(2) Zrušuje sa úprava Ministerstva financií z 15. júna 1963 č. 152/35 000/63, ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu, v znení opráv a doplnkov č. 152/55 540/65 z 20. decembra 1965 a č. 152/49 058/66 z 30. decembra 1966 so zmenami a úpravami vydanými do 31. decembra 1967.

(4) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.


Prvý námestník ministra:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 12 vyhlášky č. 104/1966 Zb.

*) Úprava Ministerstva financií z 15. decembra 1966 č. 152/45 500/66, ktorá je registrovaná v čiastke 45/1966 Zb.

*) Úprava Ministerstva vnútorného obchodu z 28. decembra 1966 uverejnená v Ústrednom vestníku čiastka 2/1967.

1) Úhradu záporných cenových rozdielov vykonávajú okresné finančné správy v lehotách určených na odvod dane.

2) § 7 vyhlášky generálneho riaditeľa Štátnej banky československej č. 85/1966 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií.

3) § 8 ods. 2 zákona č. 73/1952 Zb. o daní z obratu.

4) Pokyny Federálneho ministerstva financií na vypĺňanie hlásení o dani z obratu z 29. januára 1973 č. VI/2-900/73, uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 4/1973.

5) §14 ods. 1 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu.

*) Vyhláška č. 85/1966 Zb.

*) Úprava č. 152/29.030/67 Osobitná úprava pre priemyslové odvetvia, poľnohospodárstvo a dopravu.
Úprava č. 152/29.031/67 Osobitná úprava pre nepriemyslové odvetvia.
Úprava č. 152/29.032/67 Osobitná úprava pre organizácie Ministerstva národnej obrany a Ministerstva vnútra.