Vyhláška č. 40/1967 Zb.Vyhláška rektora Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa o spätnom priznávaní titulov Vysokou školu politickou Ústredného výboru Komunistickej strany Československa

Čiastka 15/1967
Platnosť od 26.04.1967
Účinnosť od 26.04.1967

40

VYHLÁŠKA

rektora Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa

z 31. marca 1967

o spätnom priznávaní titulov Vysokou školu politickou Ústredného výboru Komunistickej strany Československa

Rektor Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa po dohode s Ministerstvom školstva ustanovuje v súlade so zákonom č. 19/1966 Zb. o vysokých školách a podľa uznesenia ÚV KSČ z 5. októbra 1966 a podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 92/1966 Zb. o priznávaní titulov absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa:


§ 1

Absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a absolventom vysokých škôl, ktorých je táto vysoká škola právnym nástupcom (ďalej len „absolventi“), ktorí ukončili štúdium pred účinnosťou zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 92/1966 Zb. o priznávaní titulov absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, pokiaľ v odbore tohto štúdia nezískali titul podľa zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách, priznáva Vysoká škola politický Ústredného výboru Komunistickej strany Československa titul „doktor sociálnopolitických náuk“ (v skratke „RSDr.“); titul sa priznáva po zložení predpísanej rigoróznej skúšky podľa vyhlášky rektora Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa č. 39/1967 Zb., ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok) na Vysokej škole politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ďalej len „rigorózny poriadok pre Vysokú školu politickú ÚV KSČ“) alebo po skrátenom rigoróznom konaní (§ 2 a 3).

§ 2

Absolventom, ktorí získali pred účinnosťou zákonného opatrenia č. 92/1966 Zb. o priznávaní titulov absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa vedeckú hodnosť vo vedných odboroch ktoré súvisia s odbormi štúdia na Vysokej škole politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, sa priznáva titul RSDr. bez rigoróznej skúšky.

§ 3

(1) Skrátené rigorózne konanie spočíva v tom, že sa na žiadosť uchádzača úplne alebo čiastočne uznajú skôr vykonané skúšky za rigoróznu skúšku vo vednom odbore, ktorý si uchádzač zvolí podľa ustanovenia § 1 ods. 2 rigorózneho poriadku pre Vysokú školu politickú ÚV KSČ.

(2) Skrátené rigorózne konanie možno povoliť, s výnimkou uchádzačov, ktorí získali vedeckú hodnosť (§ 2), len tým uchádzačom, ktorí vykazujú náležitý prospech v príslušnom odbore vysokoškolského štúdia v spojení s veľmi dobrými výsledkami dosiahnutými na základe hlbokých odborných znalostí počas praxe v tomto odbore.

(3) O uznaní skôr vykonaných skúšok podľa odseku 1 rozhoduje komisia pre rigorózne skúšky podľa rigorózneho poriadku pre Vysokú školu politickú ÚV KSČ. O výsledku upovedomí uchádzača písomne.

(4) Ak boli uznané skôr vykonané skúšky za rigoróznu skúšku len čiastočne, absolvent vykoná zvyšujúcu časť rigoróznej skúšky podľa rigorózneho poriadku pre Vysokú školu politickú ÚV KSČ.

(5) Po úspešne ukončenom skrátenom rigoróznom konaní vydá Vysoká škola politická Ústredného výboru Komunistickej strany Československa absolventovi diplom. V tomto diplome bude uvedený titul a vedný odbor, v ktorom sa skrátené rigorózne konanie uskutočnilo.

§ 4

Žiadosť o skrátené rigorózne konanie uchádzač podá Vysokej škole politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. V žiadosti uvedie zvolený vedný odbor (§ 1 ods. 2 rigorózneho poriadku pre Vysokú školu politickú ÚV KSČ). K žiadosti uchádzač pripojí tieto doklady:

a) diplom alebo obdobný doklad o dosiahnutí vysokoškolskej kvalifikácie, uchádzači, ktorí dosiahli vedecké hodnosti (§ 2) aj diplom o dosiahnutí vedeckej hodnosti; absolventi zahraničných vysokých škôl aj doklad o nostrifikácii,

b) doklad o najmenej päťročnej úspešnej politickej praxi (pokiaľ si predloženie tohto dokladu nevyhradí príslušný orgán),

c) odporúčanie organizácie, v ktorej je uchádzač v pracovnom pomere,

d) prehľad preukázateľnej publikačnej činnosti.

§ 5

Podrobnosti k tejto vyhláške ustanovia pokyny rektora Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rektor Vysokej školy politickej

Ústredného výboru Komunistickej strany Československa:

Nový v. r.

Minister školstva:

Hájek v. r.