Uznesenie č. 34/1967 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 13/1967
Platnosť od 18.04.1967

34

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 5. apríla 1967

o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 12. januára 1967 č. 1 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 15. februára 1967 č. 13 Zb. o úprave Hospodárskeho zákonníka a niektorých ďalších právnych predpisov,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 9. marca 1967 č. 21 Zb. o voľbách komisií ľudovej kontroly.

Laštovička v. r.