Zákon č. 78/1967 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady.

Čiastka 30/1967
Platnosť od 04.08.1967 do29.06.1969
Účinnosť od 21.07.1967 do29.06.1969
Zrušený 70/1969 Zb.

78

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 21. júla 1967

o Komisii ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady (ďalej len „komisia“) je kontrolným orgánom Slovenskej národnej rady a oblastným orgánom Ústrednej komisie ľudovej kontroly.

§ 2

(1) Komisia plní úlohy kontroly v štátnych orgánoch a socialistických organizáciách na Slovensku v rozsahu určenom Slovenskou národnou radou a úlohy, splnenie ktorých si od nej v rámci úloh uložených Národným zhromaždením a vládou vyžiada Ústredná komisia ľudovej kontroly.

(2) Komisia zodpovedá za svoju činnosť Slovenskej národnej rade a za splnenie úloh, ktoré si od nej vyžiada Ústredná komisia ľudovej kontroly, tiež tejto komisii.

§ 3

(1) Komisia pri plnení svojich úloh kontroluje najmä

a) plnenie zákonov a ostatných právnych predpisov, uznesení Národného zhromaždenia, vlády, Slovenskej národnej rady a jej Predsedníctva,

b) účinnosť riadiacej práce štátnych orgánov a socialistických organizácií pri riešení problémov rozvoja národného hospodárstva a kultúry,

c) účinnosť práce ostatných kontrolných orgánov,

d) stav a úroveň vybavovania sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich v štátnych orgánoch a socialistických organizáciách.

(2) Pri kontrole plnenia zákonov a ostatných právnych predpisov, uznesení Národného zhromaždenia, vlády, Slovenskej národnej rady a jej Predsedníctva, komisia preveruje včasnosť a úplnosť plnenia daných úloh a dáva podnety na zmenu tých právnych predpisov a uznesení, ktoré už nezodpovedajú potrebám ďalšieho rozvoja socialistickej spoločnosti.

(3) Kontrolná pôsobnosť komisie sa nevzťahuje na sudcovskú a prokurátorskú činnosť.

§ 4

(1) Komisia plní svoje úlohy v úzkej súčinnosti s povereníkmi a ostatnými komisiami Slovenskej národnej rady, oblastnými orgánmi a organizáciami pracujúcich na Slovensku. Na základe skúseností z kontrolnej činnosti navrhuje Slovenskej národnej rade a jej Predsedníctvu vykonanie kontrol v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva, kultúry a štátnej správy.

(2) Komisia pracuje za najširšej účasti pracujúcich a plne využíva vo svojej činnosti ich poznatky a skúsenosti.

§ 5

(1) Pri plnení svojich úloh sa komisia spravuje uzneseniami a smernicami Slovenskej národnej rady a jej Predsedníctva; pri plnení úloh vyžadovaných Ústrednou komisiou ľudovej kontroly spravuje sa tiež jej pokynmi a metodickými smernicami.

(2) Komisia podáva zprávy o svojej činnosti Slovenskej národnej rade a jej Predsedníctvu a o plnení úloh, ktoré si od nej vyžiadala Ústredná komisia ľudovej kontroly, tiež tejto komisii.

§ 6

(1) Komisia je oprávnená na plnenie úloh uložených Slovenskou národnou radou alebo vyžadovaných Ústrednou komisiou ľudovej kontroly vyžadovať súčinnosť ostatných komisií ľudovej kontroly na Slovensku a dávať im za tým účelom pokyny; súčinnosť závodných komisií ľudovej kontroly je komisia oprávnená vyžadovať po prerokovaní so Slovenskou odborovou radou.

(2) Komisia sa podieľa na metodickom riadení kontrolnej činnosti komisií ľudovej kontroly národných výborov na Slovensku.

§ 7

(1) Komisia sa skladá z predsedu, ktorý je povereníkom Slovenskej národnej rady, z dvoch podpredsedov a z ďalších členov. Predsedu a členov komisie volí a z funkcie odvoláva Slovenská národná rada z radov poslancov Slovenskej národnej rady a z politických, hospodárskych, vedeckých a iných pracovníkov.

(2) Členovia komisie skladajú do rúk predsedu Slovenskej národnej rady zákonom predpísaný sľub.

(3) Podpredsedovia komisie nemusia byť poslancami Slovenskej národnej rady. Volí ich komisia zo svojich členov.

§ 8

Komisia má na plnenie svojich úloh aparát, ktorý je súčasťou jednotného výkonného aparátu Slovenskej národnej rady. Prácu aparátu riadi povereník-predseda komisie; podpredsedovia komisie zastupujú povereníka-predsedu komisie aj v tejto funkcii.

§ 9

Pokiaľ z tohto zákona nevyplýva iné, vzťahuje sa na komisiu zákon Slovenskej národnej rady č. 124/1964 Zb. o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.


§ 10

Zrušujú sa

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 125/1964 Zb. o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady a

2. ustanovenia § 13 a § 16 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 15/1967 Zb. o zmenách v organizácii a náplni úloh niektorých výkonných orgánov Slovenskej národnej rady.

§ 11

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom schválenia Slovenskou národnou radou.


Predseda:

Chudík v. r.