Vyhláška č. 103/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výmene študentov a absolventov vysokých škôl

Čiastka 38/1967
Platnosť od 07.11.1967
Účinnosť od 22.11.1967
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 14 vstúpila Dohoda v platnosť 8. septembrom 1967 v znení obsiahnutom v listoch vymenených pri príležitosti podpisu Dohody medzi splnomocnencami oboch vlád.

103

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 26. septembra 1967

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výmene študentov a absolventov vysokých škôl


Dňa 26. apríla 1967 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výmene študentov a absolventov vysokých škôl.

Podľa svojho článku 14 vstúpila Dohoda v platnosť 8. septembrom 1967 v znení obsiahnutom v listoch vymenených pri príležitosti podpisu Dohody medzi splnomocnencami oboch vlád.

České znenie Dohody a príloh sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Dr. Pudlák v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výmene študentov a absolventov vysokých škôl

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Poľskej ľudovej republiky vedená snahou ďalej prehlbovať spoluprácu v oblasti vysokého školstva a vedy, presvedčené, že jednou z účinných ciest vedúcich k tomuto cieľu je výmena študentov a absolventov vysokých škôl, a prajúc si upraviť zásady tejto výmeny, rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky
prof. dr. Jiřího Hájka,
ministra školstva,

vláda Poľskej ľudovej republiky
prof. dr. Henryka Jablonského,
ministra osvety a vysokého školstva,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú na základe dojednaní svojich príslušných orgánov prijímať študentov druhej zmluvnej strany na riadne štúdium a absolventov vysokých škôl druhej zmluvnej strany na prehĺbenie a rozšírenie odborných znalostí alebo na získanie vedeckých hodností na vysokých školách a výskumných pracoviskách vysokých škôl a akadémií vied.

Článok 2

1. Vzdelávanie osôb vysielaných na štúdium sa bude vykonávať podľa študijných plánov a predpisov platných v prijímajúcom štáte.

2. Príslušné orgány jednej zo zmluvných strán môžu so súhlasom príslušných orgánov druhej zmluvnej strany vyslať osoby na štúdium podľa individuálnych študijných plánov.

Článok 3

1. Príslušné orgány zmluvných strán si odovzdávajú do 31. októbra každého roku predbežné návrhy počtu osôb, ktoré majú byť vyslané v nasledujúcom školskom roku. Plány vykonávania Dohody o kultúrnej spolupráci alebo dodatkové protokoly k týmto plánom budú obsahovať počty študijných miest, ktoré zmluvné strany zabezpečia pre osoby, ktoré majú byť vyslané na štúdium v nasledujúcom školskom roku.

2. Príslušné orgány zmluvných strán si vzájomne vymenia najneskôr do 15. januára každého roku tieto údaje:

a) u absolventov vysokých škôl meno a priezvisko, vek, dosiahnuté vzdelanie, vedeckú hodnosť, pracovisko a pracovné zaradenie, spôsob štúdia v prijímacom štáte, zoznam vlastných publikácií (pri vyslaní na štúdium umeleckých smerov aj osvedčenie o doterajšej umeleckej činnosti potvrdenej príslušnou inštitúciou, prípadne hotové práce alebo ich fotografie), tému vedeckej práce a individuálny študijný plán, stupeň znalostí jazyka prijímajúceho štátu a znalostí iných cudzích jazykov;

b) u študentov počet a študijné odbory;

c) u všetkých osôb navrhnutých na vyslanie na štúdium predpokladanú dľžku štúdia.

3. Príslušné orgány zmluvných strán si vzájomne do 15. mája každého roku oznámia svoje stanoviská k návrhom podľa odseku 2 a každoročne do 31. júla si odovzdajú menné zoznamy študentov s upresnením študijných odborov, prípadne s ich zmenami a uvedením ročníka ukončeného vo vysielajúcom štáte, ako aj stupňa znalostí jazyka prijímajúceho štátu.

Článok 4

1 Podmienky pre prijatie na štúdium sú:

a) u absolventov vysokých škôl predloženie diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia;

b) u študentov vysielaných do 1. ročníka vysokých škôl predloženie vysvedčenia o maturitnej skúške a potvrdenie o splnení podmienok prijímacieho konania na vysokú školu vo vysielajúcom štáte, u študentov navrhnutých na štúdium na vysoké školy umeleckého smeru okrem toho aj zloženie talentovej skúšky v prijímajúcom štáte;

c) u študentov vysielaných do vyšších ročníkov predloženie potvrdenia o vykonaných skúškach vo vysielajúcom štáte. Skúšky, ktoré svojím obsahom zodpovedajú študijným plánom platným v prijímajúcom štáte, budú uznané;

d) u všetkých osôb vysielaných na štúdium predloženie vysvedčenia o zdravotnom stave, ktorý dovoľuje úspešné štúdium v zahraničí.

2. Zmena študijného odboru vyslanej osoby vyžaduje súhlas príslušných orgánov vysielajúceho štátu.

Článok 5

1. Osoby vyslané na štúdium budú študovať v jazyku prijímajúceho štátu.

2. Absolventi vysokých škôl môžu po predchádzajúcej dohode príslušných orgánov zmluvných strán predložiť a obhajovať vedecké práce s cieľom získania vedeckých hodností v jazyku ruskom, anglickom, francúzskom alebo nemeckom.

Článok 6

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú vzájomne informovať o prospechu študentov najmenej raz ročne, a to do jedného mesiaca po ukončení školského roku.

Článok 7

1 Po ukončení štúdia dostanú vyslané osoby doklady zavedené v prijímajúcom štáte. Tieto doklady budú zmluvné strany vzájomne uznávať ako rovnocenné podľa ich vnútroštátnych predpisov.

2 Osoby vyslané podľa článku 2 ods. 2 tejto Dohody dostanú zodpovedajúce potvrdenie po ukončení svojho študijného pobytu.

3 Zoznam vysokých škôl v Československej socialistickej republike a v Poľskej ľudovej republike, na ktoré môžu byť osoby vyslané podľa tejto Dohody, s uvedením označenia a titulov, ako aj vedeckých hodností, ktoré možno dosiahnuť v Československej socialistickej republike a v Poľskej ľudovej republike, tvorí prílohu tejto Dohody. O zmenách v zozname sa príslušné orgány zmluvných strán písomne upovedomia.

Článok 8

Osobám prijatým podľa tejto Dohody zabezpečí:

1 vysielajúci štát

a) štipendium a sumu na krytie výdavkov spojených s ubytovaním na celý čas štúdia v prijímajúcom štáte vo výške určenej vysielajúcim štátom,

b) úhradu cestovných výdavkov do miesta štúdia a späť, a to podľa svojich predpisov,

c) študentom vykonávajúcim v prijímacom štáte študijnú prax štipendium a sumu na krytie výdavkov spojených s ubytovaním po celý čas tejto praxe;

2. prijímajúci štát

a) bezplatné štúdium,

b) ubytovanie v študentských domovoch, výnimočne v iných zariadeniach, náklady ubytovania uhradia vyslané osoby,

c) študentom zľavnené stravovanie v študentských jedálňach, náklady na stravovanie uhradia študenti,

d) úhradu cestovných výdavkov na svojom území, nevyhnutných na splnenie študijného plánu,

e) bezplatnú zdravotnú starostlivosť za podmienok platných pre občanov prijímajúceho štátu.

Článok 9

1. Každá zo zmluvných strán môže prijímať na štúdium občanov druhého štátu s písomným súhlasom príslušných orgánov vysielajúceho štátu na ich vlastný náklad za podmienok uvedených v článku 4 tejto Dohody a bez záväzku poskytovať štipendium a ubytovanie v študentských domovoch.

2. Občania druhého štátu, ktorí zložili maturitnú skúšku v prijímajúcom štáte, môžu byť prijatí na štúdium v prijímajúcom štáte, ak splnia podmienky prijímacieho konania na vysokú školu v súlade s predpismi prijímajúceho štátu.

Článok 10

Ustanovenia tejto Dohody sa vzťahujú aj na osoby vyslané na štúdium v druhom štáte pred nadobudnutím platnosti tejto Dohody.

Článok 11

Príslušné orgány zmluvných strán môžu priamo prerokúvať otázky vyplývajúce z vykonávania tejto Dohody.

Článok 12

Ustanovenia článkov 3, 4 a 6 tejto Dohody môžu sa meniť na základe dohody príslušných orgánov zmluvných strán. Tieto zmeny sa uskutočnia formou výmeny nót.

Článok 13

Táto Dohoda je uzavretá na dobu piatich rokov. Jej platnosť sa predlžuje vždy o ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia.

Článok 14

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov oboch zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Spísané v Prahe 26. apríla 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a poľskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho vyššie uvedení splnomocnenci túto Dohodu podpísali a opatrili ju pečaťami.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Jiří Hájek v. r.

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky:

Henryk Jablonski v. r.

Príloha článku 7 ods. 3 Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výmene študentov a absolventov vysokých škôl

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

I. Vysoké školy univerzitného smeru

Univerzita Karlova, Praha

Univerzita Komenského, Bratislava

Univerzita Jana Evangelistu Purkyně, Brno

Univerzita Palackého, Olomouc

Univerzita P. J. Šafárika, Košice

Univerzita 17. novembra, Praha

Samostatné pedagogické fakulty:

Pedagogická fakulta, České Budějovice

Pedagogická fakulta, Plzeň

Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Pedagogická fakulta, Nitra

Pedagogická fakulta, Banská Bystrica

II. Vysoké školy technického smeru

České vysoké učenie technické, Praha

Slovenská vysoká škola technická, Bratislava

Vysoká škola dopravná, Žilina

Vysoká škola chemickotechnologická, Praha

Vysoká škola chemickotechnologická, Pardubice

Vysoká škola strojnícka a elektrotechnická, Plzeň

Vysoká škola strojnícka a textilná, Liberec

Vysoká škola banská, Ostrava

Vysoké učenie technické, Brno

Vysoká škola technická, Košice

III. Vysoké školy ekonomického smeru

Vysoká škola ekonomická, Praha

Vysoká škola ekonomická, Bratislava

IV. Vysoké školy pôdohospodárskeho smeru

Vysoká škola poľnohospodárska, Praha

Vysoká škola poľnohospodárska, Brno

Vysoká škola poľnohospodárska, Nitra

Vysoká škola lesnícka a drevárska, Zvolen

V. Vysoké školy umeleckého smeru

Akadémia múzických umení, Praha

Akadémia výtvarných umení, Praha

Vysoká škola umelecko-priemyselná, Praha

Janáčkova akadémia múzických umení, Brno

Vysoká škola múzických umení, Bratislava

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

Označenie, tituly a vedecké hodnosti.

1. Absolventovi vysokej školy vydá vysoká škola diplom, v ktorom bude uvedený odbor štúdia, v ktorom dosiahol vysokoškolskú kvalifikáciu. Absolventom uvedeným v odseku 3 sa v diplome uvedie aj priznaný titul.

Absolventovi vysokej školy, ktorý vykonal rigoróznu skúšku podľa ustanovenia odseku 4, vysoká škola, na ktorej ju vykonal, diplom. V tomto diplome bude uvedený príslušný titul a vedný odbor, v ktorom rigorózna skúška bola vykonaná.

2. Študent, ktorý ukončil štúdium na vysokej škole, je „absolvent vysokej školy“.

3. Vysoké školy v Československej socialistickej republike priznávajú tieto tituly:

a) absolventom lekárskeho štúdia titul „doktor medicíny“ („MUDr.“),

b) absolventom vysokých škôl technického, ekonomického a pôdohospodárskeho smeru s výnimkou absolventov veterinárneho štúdia tituly „inžinier“, prípadne „inžinier architekt“ („Ing.“, prípadne „Ing. arch.“),

c) absolventom veterinárneho štúdia titul „doktor veterinárstva“ („MVDr.“),

d) absolventom štúdia maliarstva, sochárstva a architektúry na vysokých školách umeleckého smeru tituly „akademický maliar“, „akademický sochár“ a „akademický architekt“.

4. Absolventom vysokých škôl univerzitného smeru s výnimkou absolventov uvedených v odseku 3 pod písm. a), ktorí vykonávajú predpísanú rigoróznu skúšku zo zvoleného vedného odboru a jeho širšieho základu na fakultách uvedených v rigoróznom poriadku, priznávajú vysoké školy tituly „doktor práv“ („JUDr.“) alebo „doktor prírodovedy“ („RNDr.“) alebo „doktor filozofie“ („PhDr.“).

5. Vedecké hodnosti sa udeľujú vo dvoch stupňoch, a to

a) hodnosť kandidáta vied („CSc.“),

b) hodnosť doktora vied („DrSc.“).

POĽSKÁ ĽUDOVÁ REPUBLIKA:

I. Univerzity

Varšavská univerzita vo Varšave

Jagellonská univerzita v Krakove

Univerzita Marie Curie-Sklodowskej v Lublíne

Lodžská univerzita v Lodži

Univerzita Adama Mickewicza v Poznani

Univerzita Mikuláša Koperníka v Toruni

Wroclawská univerzita Boleslawa Bieruta vo Wroclavi

II. Vysoké školy ekonomické

Hlavná škola plánovania a štatistiky vo Varšave

Vysoká škola ekonomická v Katoviciach

Vysoká škola v Krakove

Vysoká škola ekonomická v Poznani

Vysoká škola ekonomická v Sopotoch

Vysoká škola ekonomická vo Wroclawi

III. Polytechniky

Varšavská polytechnika vo Varšave

Čenstochovská polytechnika v Čenstochovej

Gdaňská polytechnika v Gdaňsku

Krakovská polytechnika v Krakove

Bansko-hutnícka akadémia v Krakove

Lodžská polytechnika v Lodži

Poznaňská polytechnika v Poznani

Štetínska polytechnika v Štetíne

Sliezska polytechnika v Štetíne

Sliezska polytechnika Vincenta Pstrovského v Gliviciach

Wroclavská polytechnika vo Wroclawi

IV. Inžinierske vysoké školy

Vysoká škola inžinierska v Bialystoku

Vysoká škola inžinierska v Bydhošti

Vysoká škola inžinierska v Rešove

Vysoká škola inžinierska v Lublíne

Vysoká škola inžinierska v Zelenej Hore

Vysoká škola inžinierska v Kelciach

Vysoká škola inžinierska v Opole

V. Vysoké školy poľnohospodárske

Hlavná škola dedinského hospodárstva vo Varšave

Vysoká škola poľnohospodárska v Krakove

Vysoká škola poľnohospodárska v Lublíne

Vysoká škola poľnohospodárska v Olštýne

Vysoká škola poľnohospodárska v Poznani

Vysoká škola poľnohospodárska v Štetíne

Vysoká škola poľnohospodárska vo Wroclawi

VI. Lekárske akadémie

Lekárska akadémia vo Varšave

Lekárska akadémia v Bialystoku

Lekárska akadémia v Gdaňsku

Lekárska akadémia v Krakove

Lekárska akadémia v Lublíne

Lekárska akadémia v Lodži

Lekárska akadémia v Poznani

Lekárska akadémia vo Wroclawi

Pomorská lekárska akadémia generála Karola Swierczewského v Štetíne

Sliezska lekárska akadémia Ľudovíta Waryňského v Katoviciach

VII. Vysoké školy pedagogické

Vysoká škola pedagogická v Gdaňsku

Vysoká škola pedagogická v Katoviciach

Vysoká škola pedagogická v Krakove

Vysoká škola pedagogická v Opole

Vysoká škola pedagogická v Rešove

VIII. Vysoké školy hudobné

Štátna vysoká škola hudobná vo Varšave

Štátna vysoká škola hudobná v Katoviciach

Štátna vysoká škola hudobná v Krakove

Štátna vysoká škola hudobná v Lodži

Štátna vysoká škola hudobná v Poznani

Štátna vysoká škola hudobná v Gdaňsku

Štátna vysoká škola hudobná vo Wroclawi

IX. Vysoké školy výtvarné

Akadémia výtvarných umení vo Varšave

Akadémia výtvarných umení v Krakove

Štátna vysoká škola výtvarná v Gdaňsku

Štátna vysoká škola výtvarná v Lodži

Štátna vysoká škola výtvarná v Poznani

Štátna vysoká škola výtvarná vo Wroclawi

X. Vysoké školy divadelné

Štátna vysoká škola divadelná Alexandra Zelwerowiča vo Varšave

Štátna vysoká škola divadelná Ľudovíta Solského v Krakove

Štátna vysoká škola divadelná a filmová Leona Schillera v Lodži

XI. Vysoké školy telesnej výchovy

Akadémia telesnej výchovy vo Varšave

Vysoká škola telesnej výchovy v Krakove

Vysoká škola telesnej výchovy v Poznani

Vysoká škola telesnej výchovy vo Wroclawi

Diplomy a tituly absolventov vysokých škôl a vedecké hodnosti

I. Vysoké školy vydávajú absolventom diplomy o ukončení štúdia s uvedením nasledujúcich titulov:

1. Univerzity, vysoké školy ekonomické, pedagogické, hudobné, výtvarné, divadelné a telesnej výchovy - titul „magister“;

2. polytechniky - titul „magister inžinier“;

3. vysoké školy inžinierske - titul „inžinier“;

4. vysoké školy poľnohospodárske-absolventom fakúlt veterinárnych-titul „lekarz weterynarii" a absolventom ostatných fakúlt-po štvorročnom štúdiu titul „inžinier" a po päťročnom štúdiu titul „magister inžinier";

5. lekárske akadémie - absolventom lekárskych fakúlt a stomatológie - titul „lekarz“, absolventom fakúlt farmaceutických - titul „magister farmacji“.

II. Priznávajú sa nasledujúce vedecké hodnosti:

1. hodnosť „doktora“ príslušného odboru alebo vedeckej disciplíny;

2. hodnosť „docenta“ príslušného odboru alebo vedeckej disciplíny.

Praha 26. apríla 1967

Vážený súdruh minister,

v súvislosti s prerokúvaním Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výmene študentov a absolventov vysokých škôl, podpísanej v dnešný deň, dovoľujem si navrhnúť, aby ustanovenie článku 1 tejto Dohody o prijímaní absolventov vysokých škôl druhej zmluvnej strany na výskumné pracoviská vysokých škôl a akadémií vied alebo v čase čo možno najkratšom rozšírené taktiež na iné výskumné pracoviská Československej socialistickej republiky a Poľskej ľudovej republiky.

V prípade, že poľská strana tento návrh bude môcť prijať, navrhujem, aby článok 1 znel takto:

„Zmluvné strany budú na základe dojednaní svojich príslušných orgánov prijímať študentov druhej zmluvnej strany na riadne štúdium a absolventov vysokých škôl druhej zmluvnej strany na prehĺbenie a rozšírenie odborných znalostí alebo na získanie vedeckých hodností na vysokých školách a výskumných pracoviskách.“

Myslím, že dohoda o tejto zmene by sa potom mohla uskutočniť výmenou nót."

Budem Vám povďačný, súdruh minister, za potvrdenie tohto listu.

Prosím, súdruh minister, aby ste prijali výraz mojej najhlbšej úcty.

J. Hájek v. r.

Súdruh prof.dr.Henryk Jablonski
minister osvety a vysokého školstva

Poľskej ľudovej republiky

Praha

Praha 26. apríla 1967

Vážený súdruh minister,

mám česť potvrdiť príjem Vášho listu z dnešného dňa tohto znenia:

„V súvislosti s prerokúvaním Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výmene študentov a absolventov vysokých škôl, podpísanej v dnešný deň, dovoľujem si navrhnúť, aby ustanovenie článku 1 tejto Dohody o prijímaní absolventov vysokých škôl druhej zmluvnej strany na výskumné pracoviská vysokých škôl a akadémií vied bolo v čase čo možno najkratšom rozšírené taktiež na iné výskumné pracoviská Československej socialistickej republiky a Poľskej ľudovej republiky.

V prípade, že poľská strana tento návrh bude môcť prijať, navrhujem, aby článok 1 znel takto:

„Zmluvné strany budú na základe dojednaní svojich príslušných orgánov prijímať študentov druhej zmluvnej strany na riadne štúdium a absolventov vysokých škôl druhej zmluvnej strany na prehľbenie a rozšírenie odborných znalostí alebo na získanie vedeckých hodností na vysokých školách a výskumných pracoviskách."

Myslím, že dohoda o tejto zmene by sa potom mohla uskutočniť výmenou nót.“

Váš návrh predložím vláde Poľskej ľudovej republiky na preskúmanie. V súvislosti s tým si dovolím sa k Vášmu návrhu vrátiť v čase čo možno najkratšom. V prípade, že vláda Poľskej ľudovej republiky prijme Váš návrh, súhlasím s tým, aby dohoda o tejto zmene sa uskutočnila výmenou nót.

Prosím, súdruh minister, aby ste prijali výraz mojej najhlbšej úcty.

H.Jablonski v. r.

Súdruh prof.dr.Jiří Hájek
minister školstva

Československej socialistickej republiky

Praha

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.