Vyhláška č. 126/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Exica, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

(v znení č. 66/1968 Zb.)

Čiastka 46/1967
Platnosť od 27.12.1967
Účinnosť od 18.06.1968

126

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

zo 14. decembra 1967

o určení Exica, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2 ods. 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


§ 1

Exico, akciová spoločnosť pre zahraničný obchod so sídlom v Prahe (ďalej len „spoločnosť“), pre vznik ktorej bolo udelené štátne povolenie spolu so schválením stanov rozhodnutím Ministerstva zahraničného obchodu z 13. decembra 1967, vydaným po dohode s Ministerstvom spotrebného priemyslu, Ministerstvom vnútorného obchodu a Ministerstvom vnútra, sa určuje na vykonávanie zahraničného obchodu s tovarom uvedeným v § 2.

§ 2

(1) Spoločnosti je vyhradený vývoz a dovoz obuvi, rukavíc, koženej konfekcie, obuvníckych a umelých materiálov, koží, usní, srstí, chlpov, zajačín a kožiek, s výnimkou kožušníckych.

(2) Jednotlivé druhy tvaru, ktorého vývoz a dovoz je spoločnosti vyhradený, podrobnejšie podľa potreby určí minister zahraničného obchodu osobitným opatrením.

(3) Spoločnosť je oprávnená vykonávať všetku činnosť súvisiacu s predmetom jej podnikania.

§ 3

Na činnosť spoločnosti podľa tejto vyhlášky sa vzťahujú predpisy platné pre vykonávanie zahraničného obchodu.

§ 4

Exico, podnik zahraničného obchodu*) sa k 1. januáru 1968 zlučuje so spoločnosťou s jej súhlasom. Jeho majetok a záväzky prechádzajú na spoločnosť, ktorá sa tak stáva jeho právnym nástupcom.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.


Minister:

Hamouz v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pozri vyhlášku ministra zahraničného obchodu č. 151/1965 Zb.