Nariadenie vlády č. 83/1967 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva

Čiastka 31/1967
Platnosť od 24.08.1967 do16.03.1971
Účinnosť od 24.08.1967 do16.03.1971
Zrušený 14/1971 Zb.

OBSAH

83

VLÁDNE NARIADENIE

z 9. augusta 1967,

ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 9 zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky, podľa § 391 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a podľa § 17 a 20 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, nariaďuje:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 23 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „o úroky z úverov a pôžičiek do výšky základnej úrokovej sadzby, s výnimkou úrokov z úverov na mzdy“.

2. V § 23 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „o úroky z úverov a pôžičiek do výšky základnej úrokovej sadzby“.

3. K § 27 ods. 1 sa pripája písmeno f) tohto znenia:

f) odvod na úhradu nákladov na preškoľovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov, uvoľňovaných a premiestňovaných v súvislosti s likvidáciou neefektívnych prevádzok a s inými racionalizačnými opatreniami, pred nástupom do nového zamestnania (§ 29 ods. 5)“.

4. K § 29 sa pripája odsek 5, ktorý znie:

(5) Odvod podľa § 27 ods. 1 písmeno f) štvrťročne vykonávajú:

a) odborové riaditeľstvá a hospodárske organizácie priamo riadené ústredným orgánom do osobitného fondu zriadeného na Ministerstve financií jednorazovou sumou za každého uvoľneného pracovníka v príslušnom štvrťroku vo výške 60 % priemernej mesačnej mzdy dosiahnutej vo výrobnej hospodárskej jednotke (hospodárskej organizácii) za minulý rok, a to najneskôr do 25. dňa po uplynutí štvrťroku,

b) hospodárske organizácie podriadené odborovému riaditeľstvu tomuto odborovému riaditeľstvu vo výške a lehote ním určenej.

Ustanovenie odseku 3 platí obdobne.“

5. Do § 38 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Odborové riaditeľstvá po odvode sumy podľa § 29 ods. 5 písm. a) hospodária oddelene aj s prostriedkami pre náhradu nákladov na preškoľovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov pred nástupom do nového zamestnania, ktoré im odvádzajú hospodárske organizácie podľa § 29 ods. 5 písm. b).“

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

6. K § 70 ods. 2 sa pripája písmeno d) tohto znenia:

d) odvod podľa § 27 ods. 1 písm. f) vykonávajú riadiacemu národnému výboru vo výške a lehote ním určenej. Riadiaci národný výbor (s výnimkou krajského národného výboru) odvedie sumu vo výške podľa § 29 ods. 5 písm. a) okresnému národnému výboru (v lehote ním určenej) a ten potom súhrnne krajskému národnému výboru v lehote ním určenej. Krajské národné výbory vykonávajú odvod podľa § 29 ods. 5 písm. a). Riadiace národné výbory môžu centralizovať prostriedky obdobne ako odborové riaditeľstvá (§ 38 ods. 4), a to účelove vo fonde rezerv a rozvoja.“

7. K § 72 ods. 1 sa pripája písm. f) tohto znenia:

f) sumy z osobitného fondu na Ministerstve financií na úhradu vyplatených príspevkov na hmotné zabezpečenie pracovníkov pred nástupom do nového zamestnania.“


Čl. II

(1) Podľa tohto nariadenia sa vykonávajú odvody z hrubého dôchodku alebo zo zisku a dodatkové odvody od augusta 1967.

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Lenárt v. r.