Vyhláška č. 73/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskych a lesných mechanizačných prostriedkov, poľných a zemných prác, chemizácie a iných poľnohospodárskych prác

Čiastka 28/1967
Platnosť od 14.07.1967 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991

73

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva

z 23. júna 1967,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskych a lesných mechanizačných prostriedkov, poľných a zemných prác, chemizácie a iných poľnohospodárskych prác

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy a Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje:

b) dodávky poľných a zemných prác,1) chemizácie a iných poľnohospodárskych prác.

Druhá časť

Poľné a zemné práce, chemizácia a iné poľnohospodárske práce

§ 21

(1) Splnenie vykonaných poľnohospodárskych prác odberateľ potvrdzuje dodávateľovi písomne. Vady prác zrejmé už pri splnení je odberateľ povinný reklamovať ihneď pri ich prevzatí, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

(2) Vady prác pri ochrane rastlín, ktoré nie sú zrejmé už pri prevzatí prác, odberateľ musí reklamovať najneskôr do jedného týždňa po uplynutí lehoty účinnosti použitého prípravku, inak jeho právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká. Dodávateľ je povinný oznámiť odberateľovi vlastnosti použitého prípravku, rozsah a lehotu jeho účinnosti.

§ 22

Pri škodách spôsobených dodávkou vadných prác je dodávateľ povinný nahradiť aj to, čo by odberateľ (poľnohospodárska organizácia) pri pravidelnom priebehu veci dosiahol, keby nedošlo k vadnej dodávke (ušlý zisk).


Tretia časť

Záverečné ustanovenia

§ 25

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1967.

Námestník ministra lesného a vodného hospodárstva:


Ing. Hanus v. r.

Prvý námestník ministra poľnohospodárstva a výživy:

Václavů v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zemnými prácami sa rozumejú melioračné úpravy poľnohospodárskych a lesných pozemkov, rozorávanie priekop, práce pri vykonávaní hospodársko-technických úprav poľnohospodárskych pozemkov a pod. Zemnými prácami podľa tejto vyhlášky však nie sú práce uvedené v ČSN 73 3050 - zemné práce.

2) Technické podmienky sú uverejnené v osobitnej publikácii schválenej úpravou MPLH č. 53 628/1966.