Nariadenie č. 5/1967 Zb.Nariadenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Pieninského národného parku

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 3/1967
Platnosť od 15.02.1967 do28.02.1997
Účinnosť od 01.01.1995 do28.02.1997
Zrušený 47/1997 Z. z.

5

NARIADENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

zo 16.januára 1967

o zriadení Pieninského národného parku

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody nariaďuje:


§ 1

Pieninský národný park

(1) Územie Pienin v okrese Poprad vymedzené v prílohe tohto nariadenia tvorí Pieninský národný park (ďalej len „národný park“).

§ 2

Územia národného parku

(1) Územie národného parku sa nachádza v katastroch obcí Lesnica, Veľký Lipník, Haligovce, Lechnica a Červený Kláštor. Národný park má výmeru 2125 ha.

(2) Súčasťou národného parku sú:

a) Štátna prírodná rezervácia „Pieniny - Prielom Dunajca“.

b) Chránený prírodný výtvor „Haligovské skaly“.

c) Chránený prírodný výtvor „Prielom Lesníckeho potoka - Kače“.

Ich celková výmera je 472,79 ha.

(3) Vymedzenie chránených území a výtvorov, ktoré sú súčasťou národného parku, je uvedené v prílohe tohto nariadenia.

§ 3

Ochranné pásmo

(1) Pre národný park sa vymedzuje ochranné pásmo na území okresu Poprad.

(2) Súčasťou ochranného pásma sú:

a) Chránený prírodný výtvor „Jezerské jazero“.

b) Chránený prírodný výtvor „Jarabinský prielom“.

c) Chránený prírodný výtvor „Travertínové jazierko Kráter“.

Ich celková výmera je 54,16 ha.

(3) Vymedzenie ochranného pásma a chránených výtvorov, ktoré sú súčasťou ochranného pásma, je uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Ochrana a zabezpečenie národného parku a jeho ochranného pásma


§ 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.


Chudík v. r.


Príloha

nariadenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady

zo 16. januára 1967

o zriadení Pieninského národného parku

1. Vymedzenie národného parku.

Pieninský národný park sa rozprestiera podľa Greenwicha medzi 49° 22' 30", 49° 25' 00" severnej šírky a 20° 25' 00" a 20° 31' 00" východnej dĺžky.

Ohraničenie je zakreslené na mape M 1 : 25 000 (M-34-89-D-d Haligovce, M-34-90-C-c Veľký Lipník).

Hraničná čiara sa začína na brehu Dunajca v obci Červený Kláštor pri hraničnom kameni II/105, pokračuje smerom severovýchodným prúdnicou rieky Dunajca (štátnou hranicou), v smere toku rieky až k hraničnému kameňu II/94, pokračuje smerom východným štátnou hranicou cez kóty: 704,4 (Kače), 741,8 (Šafranovka), 760,1, 844,6 (Rabštyn), smerom na kótu 899,3 (Šľachovky), pred ktorou odbočí a pokračuje západným smerom na kótu 784,2, pokračuje poľnou cestou južným smerom na kótu 699,0, ďalej juhozápadným smerom na kótu 750,0, pokračuje západným smerom okrajom intravilánu obce Veľký Lipník cez kóty 739,0, 747,4 a údolím potoka južným smerom pokračuje na štátnu cestu č. 543, ktorou pokračuje do Červeného Kláštora - Kúpele a odtiaľ pokračuje západným okrajom intravilánu obce na kótu 599,2 a pokračuje západným okrajom lesného porastu k východiskovému bodu (hraničný kameň II/195). Rozloha územia národného parku je 2125 ha a nachádza sa v katastrálnych územiach obcí: Lesnica, Veľký Lipník, Haligovce, Lechnica a Červený Kláštor.

2. Vymedzenie chránených území a výtvorov, ktoré sú súčasťou národného parku:

a) Štátna prírodná rezervácia „Pieniny - Prielom Dunajca", kat. územie Č. Kláštor, Lesnica, okres Poprad; porasty patria do „ochranného obvodu Pieniny", so sídlom v Červenom Kláštore. Sú to porasty 61 a-e, g, h, i, j, k, l, 62 a-d, 65 c, d, 66 a-d, 67 a-e, 68 a, neplodné plochy: 41, 42, 54, 56, 57, 61, 90, 91. Celková výmera 362,47 ha.

b) Chránený prírodný výtvor "Haligovské skaly", kat. územie Haligovce, okres Poprad. Chránené územie tvoria parcelné čísla 299, 300, 306 (časť), 308, 309 (časť), 511. Celková výmera 80,79 ha.

c) Chránený prírodný výtvor - „Prielom Lesníckeho potoka - Kače", kat. územie Lesnica, okres Poprad. Chránené územie tvoria parcelné čísla: 1049/1, 1403 (časť), 1410, 1411/5, 1411/6, 1515 (časť). Celková výmera 29,53 ha.

Ohraničenie chránených území, ktoré sú súčasťou národného parku, je zakreslené na porastnej mape Správy lesného hospodárstva Podolinec (stav ku dňu 1.I.1963).

3. Vymedzenie ochranného pásma.

Hranica ochranného pásma Pieninského národného parku je zakreslená na mapách v mierke 1:50 000, M-34-89-C Osturňa, M-34-89-D Spišská Stará Ves, M-34-90-C Jarabina, M-34-101-A Javorina, M-34-101-B Spišská Belá, M-34-102-A Stará Ľubovňa.

Hraničná čiara ochranného pásma národného parku vychádza z východiskového bodu od styku hranice Tatranského národného parku so štátnou hranicou na kóte 1011 (Brija vrch). Pokračuje smerom severovýchodným štátnou hranicou cez kóty: 929 (Krížový vrch), 914, 986, 856 (Malorówka), 607, 873, 798 do obce Lysá nad Dunajcom, pokračuje smerom východným prúdnicou rieky Dunajec v smere toku rieky po ústie Lesníckeho potoka. Pokračuje smerom východným štátnou hranicou cez kóty 704,4 741,6 (Šafranovka), 774,9, 846 (Rabštyn), 901 (Šľachtovský vrch), 891, 935 (Na vrchu), 955 (Vrchlička), 862, 937, 931, 1024,5 (Heliašovka), 852, 871, 612 na štátnu cestu č. 541 (Mníšek-Stará Ľubovňa), pokračuje smerom juhozápadným štátnou cestou č. 541 (Mníšek-Stará Ľubovňa) do Starej Ľubovne a pokračuje k mostu cez rieku Poprad v Starej Ľubovni. Pokračuje smerom juhozápadným prúdnicou rieky Poprad, proti toku rieky k cestnému mostu na kóte 597 v Spišskej Belej a pokračuje smerom západným hranicou ochranného pásma TANAP po rázcestie v obci Tatranská Kotlina, pokračuje smerom severozápadným hranicou Tatranského národného parku k východiskovému bodu na kóte 1011 (Brija vrch).

4. V ochrannom pásme sa nachádzajú tieto chránené výtvory:

a) Chránený prírodný výtvor „Jezerské jazero" - kat. územie Jezerské, okres Poprad, parcelné čísla 1429, 50 m široký pás lesa okolo jazera na parcele č. 1379 (časť). Celková výmera 48,58 ha.

b) Chránený prírodný výtvor „Jarabinský prielom" v kat. území Jarabina, okres Poprad, parcelné čísla: 4922, 5025/3, 5040 (časť), 5394/5 (časť), 7714 (časť). Celková výmera 5,55 ha.

c) Chránený prírodný výtvor „Travertínové jazierko Kráter", kat. územie Vyšné Ružbachy, okres Poprad, parcelné číslo 366. Celková výmera 284 m2.

Chránené výtvory, ktoré sú súčasťou ochranného pásma, sú zakreslené na štátnych mapách 1:5000 (mapa jednotnej evidencie pôdy), na katastrálnych mapách 1:2880, 1 : 1440.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 84/1958 Zb. o územnom plánovaní.