Vyhláška č. 133/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Pragoinvestu, podniku zahraničného obchodu

Čiastka 48/1967
Platnosť od 30.12.1967
Účinnosť od 01.01.1968

133

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 11. decembra 1967

o zriadení Pragoinvestu, podniku zahraničného obchodu

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


§ 1

Zriaďuje sa podnik pre zahraničný obchod, ktorého názov znie: Pragoinvest, podnik zahraničného obchodu (ďalej len „podnik“).

§ 2

(1) Predmetom podnikania podniku je zahraničný obchod, najmä vývoz a dovoz strojárskych výrobkov, ako motorových lokomotív, koľajových vozidiel (ako električiek a električkových súprav, nákladných vozov pre podnikovú dopravu), kompresorov (ako piestových kompresorov, vývev a turbokompresorov), výrobkov pre priemyslové a iné chladenie, dieselmotorov, dieselagregátov vrátane rozvodní a rozvodov a turbodúchadiel, strojov a zariadení pre spracovanie nerastných hmôt (ako drvičov, mlynov, triedičov a odlučovačov, strojov a zariadení pre keramické, porcelánové a podobné výrobky, pecí a chladičov pre výrobu stavebného materiálu, úpravu rúd a iných nerastov), silových polovodičov a ich aplikácií, veľkých točivých elektrických strojov a transformátorov, žeriavov (ako autožeriavov, samohybných žeriavov a podobných mechanizačných prostriedkov), prevodových zariadení (ako prevodoviek, variátorov a spojok), ťažných zariadení hlbinných baní.

(2) K oprávneniu podniku patrí dodávať aj zariadenia alebo časti zariadení, náhradné diely, komponenty, projekty, montáže a technickú pomoc, prípadne stavebné časti dodávok, predávať licencie vo väzbe na dodávky zariadení, komponentov, montovní a pod., všetko pokiaľ to súvisí s tovarom vyhradeným podniku.

(3) Jednotlivé druhy tovaru, ktorého vývoz alebo dovoz je podniku vyhradený, podrobnejšie určí minister zahraničného obchodu osobitným opatrením.

(4) Podnik je oprávnený vykonávať všetku činnosť súvisiacu s predmetom jeho podnikania.

§ 3

Sídlom podniku je Praha.

§ 4

(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.

(2) Podnik je hospodárskou organizáciou, ktorá hospodári samostatne a zodpovedá za svoje záväzky svojím majetkom.

(3) Štát ani iné organizácie neručia za konanie a záväzky podniku.

(4) Podnik neručí za záväzky štátu ani iných organizácií.

(5) Ako vlastník nehnuteľného majetku sa zapisuje podnik.

§ 5

(1) Podnik riadi generálny riaditeľ vymenovaný ministrom zahraničného obchodu po dohode s príslušným odvetvovým ministrom.

(2) Generálny riaditeľ zastupuje podnik navonok a je oprávnený na všetky opatrenia a rozhodnutia v správe podniku.

(3) Na návrh generálneho riaditeľa poverí minister zahraničného obchodu po dohode s príslušným odvetvovým ministrom jedného alebo niekoľkých námestníkov generálneho riaditeľa jeho zastupovaním v plnom rozsahu jeho právomoci.

§ 6

Základný majetok podniku je 20 000 000 Kčs.

§ 7

Na činnosť podniku podľa tejto vyhlášky sa vzťahujú príslušné predpisy platné pre oblasť zahraničného obchodu.

§ 8

(1) Dňom 1. januára 1968 prechádzajú na podnik práva a záväzky Strojexportu, podniku zahraničného obchodu, ktoré vznikli pred 1. januárom 1968 z obchodov s tovarom, ktorý bol do 31. decembra 1967 vyhradený tomuto podniku a ktorý bude od 1. januára 1968 vyhradený zriaďovanému podniku.

(2) Iné práva a záväzky Strojexportu, podniku zahraničného obchodu, vzniknuté pred 1. januárom 1968 v súvislosti s predmetom podnikania, ktorý je od 1. januára 1968 vyhradený podniku, prechádzajú týmto dňom na podnik, pokiaľ sa oba podniky nedohodnú v jednotlivých prípadoch inak.

(3) Práva patriace tretím osobám podľa iných právnych predpisov nie sú prechodom práv a záväzkov podľa odsekov 1 a 2 dotknuté.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.


Minister:

Hamouz v. r.