Vyhláška č. 125/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Centrotexu, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

Čiastka 46/1967
Platnosť od 27.12.1967
Účinnosť od 01.01.1968

125

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 8. decembra 1967

o určení Centrotexu, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2 ods. 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


§ 1

Centrotex, akciová spoločnosť pre zahraničný obchod so sídlom v Prahe (ďalej len „spoločnosť“), pre vznik ktorej bolo udelené štátne povolenie spolu so schválením stanov rozhodnutím Ministerstva zahraničného obchodu z 30. novembra 1967, vydaným po dohode s Ministerstvom spotrebného priemyslu, Ministerstvom chemického priemyslu a Ministerstvom vnútorného obchodu, sa určuje na vykonávanie zahraničného obchodu s tovarom uvedeným v § 2.

§ 2

(1) Spoločnosti je vyhradený vývoz a dovoz textilných výrobkov, najmä textilných tkanín a tkanín z chemických a syntetických materiálov, pletených a krosienkových výrobkov, bytového textilu a kobercov, ťažkej a ľahkej konfekcie, prikrývok hlavy a ostatných výrobkov textilného priemyslu, ako aj surovín pre textilný priemysel (bavlny, vlny, lykových vlákien, syntetických vlákien, živočíšnej srsti a ďalších textilných surovín a priadzí).

(2) Jednotlivé druhy tovaru, ktorého vývoz a dovoz je spoločnosti vyhradený, podrobnejšie podľa potreby určí minister zahraničného obchodu osobitným opatrením.

(3) Spoločnosť je oprávnená vykonávať všetku činnosť súvisiacu s predmetom jej podnikania.

§ 3

Na činnosť spoločnosti podľa tejto vyhlášky sa vzťahujú predpisy platné pre vykonávanie zahraničného obchodu.

§ 4

Centrotex, podnik zahraničného obchodu*) sa k 1. januáru 1968 zlučuje so spoločnosťou s jej súhlasom. Jeho majetok a záväzky prechádzajú na spoločnosť, ktorá sa tak stáva jeho právnym nástupcom.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.


Minister:

Hamouz v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pozri vyhlášku ministra zahraničného obchodu č.2034/1948 Ú.l.I. a vyhlášku ministra zahraničného obchodu č.297/1953 Ú.l. (č.342/1953 Ú.v.) v znení vyhlášky ministra zahraničného obchodu č.155/1965 Zb.