Vyhláška č. 104/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládu Sýrskej arabskej republiky

Čiastka 39/1967
Platnosť od 14.11.1967
Účinnosť od 29.11.1967
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 vstúpila Dohoda v platnosť 4. októbrom 1967.

104

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. októbra 1967

o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládu Sýrskej arabskej republiky


Dňa 28. novembra 1966 bola v Prahe podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky.

Podľa svojho článku 13 vstúpila Dohoda v platnosť 4. októbrom 1967.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

Kultúrna dohoda
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Sýrskej arabskej republiky

prajúc si prehĺbiť priateľstvo medzi národmi oboch krajín, rozvíjať kultúrne styky a upevňovať vzájomnú spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti kultúry, vedy a umenia

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky
Václava Davida, ministra zahraničných vecí,

vláda Sýrskej arabskej republiky
Dr.Ibrahima Makhosa, podpredsedu

Rady ministrov a ministra zahraničných vecí,

ktorí po výmene plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Podľa zásad rovnosti a národnej zvrchovanosti a na základe Charty Organizácie Spojených národov budú obe zmluvné strany podporovať rozvoj kultúrnych stykov oboch krajín, vzájomné poznávanie kultúrneho dedičstva oboch národov a pokrok dosiahnutý na poli kultúry, školstva, vedy a umenia.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu skúseností a informácií medzi kultúrnymi, školskými, vedeckými, literárnymi a umeleckými inštitúciami a organizáciami oboch krajín.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú výmenu vedcov, technikov, profesorov a študentov.

Každá zmluvná strana bude poskytovať štipendiá príslušníkom druhej krajiny v oblasti štúdia, technickej špecializácie, vedeckého výskumu a výcviku.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať vzájomné vysielanie umelcov, umeleckých skupín a pracovníkov v oblasti kultúry a umenia.

Článok 5

Každá zmluvná strana bude podporovať uvádzanie hudobných, divadelných a filmových diel, vysielanie rozhlasových a televíznych programov, usporadúvanie prednášok, výstav, filmových, hudobných a divadelných festivalov a vydávanie prekladov vedeckých, literárnych a umeleckých diel druhej krajiny.

Článok 6

Zmluvné strany zahrnú do svojich učebných osnov dejepisu a zemepisu presné a dostatočné informácie o druhej krajine.

Článok 7

Zmluvné strany budú uľahčovať výmenu vedeckých, umeleckých a školských publikácií, filmov, hudobných záznamov, notového materiálu a výtvarných diel druhej krajiny.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať styky medzi športovcami oboch krajín, najmä usporadúvaním stretnutí a súťaží, a budú si vymieňať návštevy športovcov, trénerov a telovýchovných odborníkov.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti rozhlasu, televízie a filmu. Príslušné inštitúcie a organizácie oboch krajín budú môcť za tým účelom uzavrieť medzi sebou osobitné dohody.

Článok 10

Obe zmluvné strany uľahčia v rámci platných vnútroštátnych predpisov vzájomné uznávanie akademických titulov a vedeckých hodností, diplomov a vysvedčení vydávaných v druhej krajine, a ak to bude potrebné, uzavrú o tom osobitnú dohodu.

Článok 11

Zmluvné strany budú na vykonávanie tejto Dohody dojednávať periodický vykonávací plán spolupráce v oblasti kultúry, školstva, vedy a umenia.

Článok 12

Pokiaľ by medzi zmluvnými stranami vznikol akýkoľvek rozpor vo výklade niektorého ustanovenia tejto Dohody, vyriešia ho zmluvné strany diplomatickou cestou.

Článok 13

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa príslušných ústavných predpisov zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom výmeny listín o tomto schválení. Táto Dohoda nahrádza Dohodu o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Sýrskou republikou, ktorá bola podpísaná v Damašku 18. júna 1957.

Článok 14

Táto Dohoda sa uzaviera na dobu troch rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy na rovnaký čas, pokiaľ jedna z oboch zmluvných strán ju písomne nevypovie aspoň šesť mesiacov pred uplynutím práve prebiehajúceho trojročného obdobia.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci riadne splnomocnení svojimi vládami túto Dohodu podpísali a opatrili pečaťami.

Dané v Prahe 28. novembra 1966 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom, arabskom a francúzskom, pričom v prípade rozporu vo výklade bude rozhodujúce francúzske znenie.

Za vládu

Československej socialistickej

republiky:

V. David v. r.

Za vládu

Sýrskej arabskej republiky:

Dr. I. Makhos v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.