Ústavný zákon č. 112/1967 Zb.Ústavný zákon o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov

Čiastka 43/1967
Platnosť od 13.12.1967 do14.10.1969
Účinnosť od 01.01.1968 do14.10.1969
Zrušený 117/1969 Zb.

OBSAH

112

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 30. novembra 1967

o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


§ 1

Volebné obdobie Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady sa končí 16. novembra 1968.

§ 2

Volebné obdobie Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov sa končí v roku 1969.


§ 3

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.