Vyhláška č. 120/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o niektorých opatreniach na úseku hospodárskych zmlúv v cestnej a vodnej nákladnej doprave.

Čiastka 45/1967
Platnosť od 21.12.1967 do31.12.1971
Účinnosť od 01.01.1968 do31.12.1971
Zrušený 105/1970 Zb.

120

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

zo 4. decembra 1967

o niektorých opatreniach na úseku hospodárskych zmlúv v cestnej a vodnej nákladnej doprave

Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so zúčastnenými orgánmi podľa § 8 ods. 1 zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej nákladnej doprave, podľa § 24 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe a podľa § 395 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


Článok I

Účinnosť vyhlášky č. 11/1966 Zb. o hospodárskych zmluvách v cestnej nákladnej doprave so zmenami podľa článku II a účinnosť vyhlášky č. 24/1966 Zb. o hospodárskych zmluvách vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave sa predlžuje do 31. decembra 1969.

Článok II

Vyhláška č. 11/1966 Zb. o hospodárskych zmluvách v cestnej nákladnej doprave sa mení takto:

1. § 1 znie:

„Na prehĺbenie hospodárskej spolupráce organizácií verejnej dopravy (ďalej len „dopravca") a prepravcov a na spestrenie vzájomných hospodárskych záväzkových vzťahov sa uzavierajú hospodárske zmluvy

- o dlhodobej spolupráci v cestnej nákladnej doprave (dlhodobé hospodárske zmluvy),

- o príprave prepráv vykonávaných v období kalendárneho roku alebo v kratšom období (hospodárske zmluvy o príprave prepráv).“

2. Ustanovenie § 4 vyhlášky č. 11/1966 Zb. sa zrušuje.


Článok III

Hospodárske zmluvy o spolupráci vo vyhradenej preprave z určitého zdroja uzavreté podľa vyhlášky č. 11/1966 Zb. strácajú platnosť 1. januárom 1968, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak.

Článok IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Dr. Dohnal v. r.

Minister dopravy:

Indra v. r.