Vyhláška č. 20/1967 Zb.Vyhláška Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor v kraji ako stavebný úrad

Čiastka 7/1967
Platnosť od 02.03.1967
Účinnosť od 04.01.1967

OBSAH

20

VYHLÁŠKA

Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave

zo 4. januára 1967,

ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor v kraji ako stavebný úrad


§ 1

Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zák. č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad:

Miestny národný výbor Podunajské Biskupice okres Bratislava-vidiek.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 4. januárom 1967.


Tajomník:

Ing. Gonda v. r.

Predseda:

v zast. Dr. Ing. Vaškovič v. r.