Vyhláška č. 22/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác

Čiastka 8/1967
Platnosť od 22.03.1967 do31.12.1983
Účinnosť od 01.02.1980 do31.12.1983
Zrušený 37/1983 Zb.

22

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 23. februára 1967

o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác

Ministerstvo financií a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 391 ods. 2 a § 395 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., ako aj podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií socialistického sektora:


Úvodné ustanovenie

§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje fakturovanie a platenie medzi socialistickými organizáciami pri dodávkach pre investičnú výstavbu platených z investičných prostriedkov.*) Týmito dodávkami sú aj

a) priame dodávky pri výstavbe jednotných roľníckych družstiev vykonávanej svojpomocou (napr. špeciálne a remeselnícke práce, ako stolárske, elektroinštalatérske, pokrývačské a pod.),

b) dodávky podnikov zahraničného obchodu tuzemským investorom,

c) dodávky nezmontovaných strojov a zariadení dodávaných v súboroch, kompletoch, súpravách a pod.**) investorom, ktoré sa majú podľa jednej zmluvy dodávať k jednému dodaciemu termínu.

(2) Táto vyhláška sa ďalej vzťahuje na

a) poddodávky pre technologickú časť: súbory strojov a zariadení, zmontované stroje, zariadenia a konštrukcie, montáže, stavebné práce,

b) poddodávky pre stavebnú časť: stavebné práce, zmontované i nezmontované netechnologické stroje a zariadenia a montáže tohto zariadenia a zmontované kovové konštrukcie,

c) dodávky geologických prác.***)

d) pod dodávky projektovej dokumentácie.

Prvá časť

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 2

Druhy faktúr a splátkové listy

(1) Dodávky sa fakturujú celkovou faktúrou alebo čiastkovými faktúrami. V prípadoch uvedených v § 8 až 10 celkovú faktúru môžu predchádzať splátkové listy. Čiastkovými faktúrami sa fakturujú dodávky uvedené v § 16.

(2) Ak sa poskytujú splátky, dodávateľ vyhotovuje splátkový list.

§ 3

Náležitosti faktúr a splátkových listov

(1) Faktúra musí mať tieto náležitosti:

a) výrazné označenie, že ide o faktúru; označenie druhu faktúry,

b) miesto, dátum vyhotovenia a číslo faktúry,

c) názov a adresu dodávateľa a odberateľa a ich bankové spojenie,

d) označenie hospodárskej zmluvy, názov a číslo stavby, objektu, prevádzkového súboru,

e) deň vzniku práva fakturovať,

f) deň odoslania faktúry; tento deň sa musí zhodovať s dátumom poštovej pečiatky alebo pri doručení na potvrdenie s dňom prevzatia faktúry odberateľom,

g) deň splatnosti konečnej sumy faktúry,

h) doložku „Splatné inkasným príkazom č...“, ak sa faktúra uhrádza inkasným príkazom,

i) špecifikáciu dodávok a prác podľa členenia projektovej dokumentácie (len pri faktúrach za dokončené objekty, prevádzkové súbory a za dokončené dodávky nezmontovaných výrobkov v súboroch, kompletoch, súpravách, a to v prípadoch, v ktorých nejde o pevnú cenu dodávky); organizácie sa môžu dohodnúť na uvádzaní položiek v hrubších (väčších) merných jednotkách. Organizácie sa môžu dohodnúť, že namiesto podrobnej špecifikácie dodávok a prác budú vo faktúre uvádzať súpis všetkých splátkových listov, ich číselné a iné bližšie označenie (napr. deň vystavenia) s vyznačením súm, na ktoré znejú splátkové listy,

j) pri dodávkach výrobkov druh výrobkov a cenu za jednotku množstva, označenie príslušného cenníka, príp. cenového výmeru; pri neštandardných výrobkoch dátum a číslo rozhodnutia orgánu, ktorý cenu určil,

k) sumu prirážok a zrážok, ak ich neobsahuje cena, a celkovú sumu faktúry,

l) údaje, či fakturovaná cena (jej príslušná časť) obsahuje alebo neobsahuje daň z obratu (podpoložka, sadzba a suma dane),

m) náležitosti, ktoré podľa osobitných predpisov musia byť uvedené vo faktúre,*) príp. aj iné údaje, na ktorých sa dodávateľ s odberateľom dohodnú,

n) pečiatku (predtlač názvu) dodávateľa a podpis osoby oprávnenej podpisovať faktúry.

(2) Ak by niektoré náležitosti pre svoju podrobnosť, napr. náležitosti pod písmenami i), a l), spôsobovali neprehľadnosť faktúry, možno ich uviesť na prílohe, ktorá je potom nedeliteľnou súčasťou faktúry.

(3) Splátkové listy majú obdobné náležitosti ako faktúra, neobsahujú však podrobné rozdelenie sumy splátkového listu.

§ 4

Zasielanie faktúry alebo splátkového listu

Faktúru alebo splátkový list je dodávateľ povinný odoslať odberateľovi vo dvoch vyhotoveniach.**)

§ 5

Platenie faktúr a splátkových listov

(1) Faktúra je splatná 10. dňa po jej odoslaní odberateľovi, ak predpisy o platobnom styku***) neustanovujú pre niektoré formy platenia tieto lehoty inak. Organizácie si môžu dohodnúť inú platobnú lehotu.

(2) Ak odberateľ vráti dodávateľovi faktúru pre chyby v obsahu alebo v ustanovených náležitostiach a dodávateľ ju po oprave alebo po novom vyhotovení zasiela odberateľovi, začína plynúť nová platobná lehota.

(3) Pre platenie splátok obdobne platia ustanovenia predchádzajúcich odsekov.

§ 6

Poplatok z omeškania)

Pokiaľ organizácii vznikne právo na poplatok z omeškania podľa tejto vyhlášky, nie je povinná ho účtovať a vymáhať.

Druhá časť

FAKTÚROVANIE

Prvá hlava

Projektová dokumentácia

§ 7

(1) Projektová dokumentácia stavby alebo jej časti samostatne odovzdávanej odberateľovi podľa dohody v hospodárskej zmluve (napr. súhrnné projektové riešenie, projektová dokumentácia celých objektov alebo prevádzkových súborov), autorský dozor, ako aj prieskumné práce, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie, sa fakturujú celkovými faktúrami, pokiaľ nedôjde k dohode o fakturácii projektu stavby v jedinej faktúre. Celkovou faktúrou sa fakturujú aj poddodávky projektovej dokumentácie.

(2) Právo fakturovať projektovú dokumentáciu a jej poddodávky vzniká dňom splnenia.

(3) Výkon autorského dozoru*) sa fakturuje samostatne pri odovzdaní a prevzatí objektu alebo prevádzkového súboru.

Druhá hlava

Investičné dodávky

§ 8

(1) Pri dodávkach alebo ich dokončených častiach, pri ktorých sa organizácie v zmluve dohodli na samostatnom odovzdaní a prevzat톆) (ďalej len „prevádzkový súbor alebo objekt“), a ďalej pri strojoch a zariadeniach dodávaných jednotlivo právo fakturovať vzniká dňom splnenia. Pri dodávkach nezmontovaných výrobkov pre prevádzkový súbor alebo objekt [§ 1 ods. 1 písm. c)] právo fakturovať vzniká dňom splnenia poslednej časti dodávky; ak je hospodárska zmluva uzavretá na väčší rozsah, ako sú výrobky týkajúce sa jedného prevádzkového súboru alebo objektu a ak je to dojednané v zmluve, možno fakturovať už po splnení dodávky všetkých výrobkov, ktoré sú určené pre jeden prevádzkový súbor alebo objekt.

(2) Ak dodávateľ objektu, prevádzkového súboru alebo nezmontovaných výrobkov a zariadení dodávaných v súboroch, kompletoch a pod. nemôže z príčin na strane odberateľa pokračovať vo vykonávaní prác a dodávok na tomto objekte, prevádzkovom súbore, komplete a pod. [§ 1 ods. 1 písm. c)] tak, že aspoň 3 mesiace mu nevzniklo právo na splátku, je oprávnený vyfakturovať zatiaľ vykonané práce a dodávky.

§ 9

Preddavky

Poskytovanie preddavkov nie je dovolené.

§ 10

Splátky

(1) Splátkou sa v tejto vyhláške rozumie suma, ktorú poskytuje odberateľ dodávateľovi pred splnením (odovzdaním a prevzatím) objektu alebo prevádzkového súboru na predbežnú úhradu nákladov spojených s vykonávaním prác, prípadne dodávok uskutočnených v uplynutom mesiaci. To obdobne platí aj pre dodávky nezmontovaných strojov a zariadení dodávaných v súboroch, kompletoch, súpravách a pod. [§ 1 ods. 1 písm. c)]. Suma splátky musí zodpovedať objemom skutočne vykonaných prác, príp. dodávok zisťovaných podľa § 10a s dodržaním obmedzení podľa § 10b a musí byť v súlade s cenovými predpismi platnými pre fakturáciu. Poskytnuté splátky nie sú odplatou (platbou) za splnenie prác a dodávok; pri fakturácii po splnení (odovzdaní a prevzatí) je dodávateľ povinný poskytnuté splátky vyrovnať (odpočítať od fakturovanej sumy).

(2) Právo na splátku vzniká dňom, keď odberateľ podpísal potvrdenie (zisťovaciu zápisnicu). Ak odberateľ nevykonal zistenie, hoci mu na to dodávateľ poskytol včas riadne podklady, vzniká v tomto prípade právo na splátku piaty pracovný deň po uplynutí mesiaca. Prípadné práva odberateľa pri fakturácii tým však nie sú dotknuté.

(3) Pri dodávkach jednotlivých veľkých strojov a zariadení, ktoré sa musia na miesto určenia dopravovať v rozložených častiach s dlhým časovým odstupom, sa povoľujú dve splátky. Právo na tieto splátky vzniká k dátumom, ktoré si odberateľ s dodávateľom dohodnú. Splátky sa môžu poskytnúť len na odoslané časti.

(4) Organizácie sa môžu dohodnúť na splátkových obdobiach dlhších ako 1 mesiac alebo aj na vecných etapách trvajúcich dlhšie než mesiac, ktoré budú rozhodné pre vznik práva na splátku; v takýchto prípadoch právo na splátku vzniká nasledujúci deň po uplynutí dohodnutého časového obdobia alebo po dosiahnutí príslušnej etapy. I v týchto prípadoch však sú organizácie povinné vykonávať mesačné zisťovanie uskutočnených objemov (§ 10a) a platia pre ne obmedzenia o povinnosti pri splátkach (§ 10b).

(5) Ak odberateľ neposkytne splátku včas, je povinný zaplatiť dodávateľovi poplatok z omeškania, a to v rovnakej výške, aká platí pre poplatok z omeškania za oneskorené zaplatenie faktúry.

§ 10a

Zisťovanie uskutočnených objemov

(1) Odberateľ je povinný zisťovať v súčinnosti s dodávateľom - podľa podkladov, ktoré je povinný predložiť dodávateľ - objemy prác alebo dodávok uskutočnených na objekte alebo prevádzkovom súbore v priebehu uplynutého mesiaca, za ktorý sa má poskytnúť splátka. Prípadné námietky je dodávateľ povinný prerokovať s odberateľom pred vystavením splátkového listu. Objem prác a dodávok sa zisťuje vždy k poslednému dňu mesiaca. Týmto zisťovaním nie je dotknuté právo odberateľa sledovať kedykoľvek priebeh vykonávania prác, najmä ak budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté.

(2) Zisťovanie sa musí ukončiť najneskôr piaty pracovný deň po uplynutí mesiaca, ak si organizácie nedohodnú kratšiu lehotu.

(3) O spôsobe zisťovania a o forme potvrdenia (zisťovacia zápisnica) sa organizácie dohodnú. Odberateľ je povinný pre každý objekt alebo prevádzkový súbor osobitne písomne potvrdiť, že objem prác a dodávok, ako je uvedený v podkladoch za určitý mesiac, zodpovedá objemu skutočne zistenému odberateľom. Týmto potvrdením však nie sú dotknuté práva odberateľa alebo dodávateľa pri fakturácii objektu alebo prevádzkového súboru.

§ 10b

Obmedzenia a povinnosti pri splátkach

(1) Ak materiál alebo iné výrobky sú rozpočtované oddelene v špecifikácii, možno ich zahrnúť do splátkového listu až po ich zabudovaní (montáži).

(2) Do splátky možno zahrnúť len dokončené merné jednotky v skladbe položiek rozpočtu k projektom objektov a prevádzkových súborov v rozsahu zodpovedajúcom popisu jednotlivých položiek rozpočtu a príslušných rozpočtových a kalkulačných podkladov.

§ 11

Zariadenia staveniska

(1) Ak sú náklady na zariadenie staveniska rozpočtované globálnymi, prípadne fakturačnými sadzbami, zahŕňa sa do splátkových listov za dodávky a práce aj prirážka vo výške určeného percenta zo sumy každého splátkového listu. Ak sa splátkové listy nevystavujú, nemožno požadovať ani splátku na zariadenie staveniska.

(2) Ak sa náklady na dočasné objekty zariadenia staveniska rozpočtujú ináč než globálnymi, prípadne fakturačnými sadzbami, vystavujú sa postupne splátkové listy na zaplatenie objemov prác na zariadení staveniska skutočne vykonaných. Vykonané objemy prác odberateľ zisťuje a potvrdzuje obdobne ako pri trvalých objektoch stavby. Splátkovými listami za vyhotovenie dočasného objektu sa vyčerpá suma jeho plných rozpočtových nákladov. Ak však rozpočtové náklady materiálu, ktorý sa získa demontážou, prevyšujú rozpočtové náklady demontáže, možno splátky za práce spojené s vyhotovením dočasného objektu zariadenia staveniska spolu čerpať len do sumy zníženej o rozdiel medzi rozpočtovými nákladmi materiálu, ktorý sa získa demontážou, a rozpočtovými nákladmi demontáže. Ceny za dokumentáciu zariadenia staveniska zahŕňa dodávateľ jedinou sumou do prvého splátkového listu za práce vykonané na zariadení staveniska. Ak sa dokumentácia zariadenia staveniska vypracúva po častiach, môže dodávateľ jej hodnotu zahrnúť do splátkových listov tiež po častiach, ale vždy v rozsahu najmenej úplne dokončenej dokumentácie pre jeden objekt zariadenia staveniska.

(3) Právo fakturovať náklady na zariadenie staveniska vzniká dodávateľovi, ktorý zabezpečuje zariadenie staveniska.*)

a) pri použití globálnych, prípadne fakturačných sadzieb súčasne s právom fakturovať dokončený trvalý objekt alebo prevádzkový súbor stavby,

b) dňom dokončenia stavby, ak ide o dočasné objekty zariadenia staveniska rozpočtované ináč než globálnymi, prípadne fakturačnými sadzbami. Do faktúry sa zahŕňajú plné náklady zariadenia a náklady demontáže. Rozpočtové náklady materiálu, ktorý sa získa demontážou, sa v tej istej faktúre odpočítajú.

(4) Organizácie sa môžu v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. b) dohodnúť, že právo fakturovať vznikne skôr, najskôr však dňom, keď sa príslušný objekt prestal pri výstavbe používať a likvidoval sa. Deň likvidácie objektu sa musí zaznačiť v stavebnom denníku.

(5) Pozastávky podľa § 13 a § 14 sa pri fakturovaní nákladov na zariadenie staveniska nepoužijú.

§ 12

Organizácia, ktorá spôsobí, že dodávateľ nemohol fakturovať alebo že nedostal splátku, je povinná nahradiť dodávateľovi sumu vo výške príslušných úrokov, ktoré z tohto dôvodu stratil alebo ktoré musel platiť.

§ 13

Opatrenia na odstránenie chýb a drobných nedorobkov

(1) Odberateľ je oprávnený na zabezpečenie urýchleného odstraňovania prípadných chýb a drobných nedorobkov, prípadne na dodržanie projektových parametrov pri prevádzkových súboroch, prechodne zadržať až 10% z rozpočtovanej sumy objektu alebo prevádzkového súboru. Skôr než by došlo k vyčerpaniu 90% rozpočtovej ceny objektu alebo prevádzkového súboru, je odberateľ povinný 15 dní pred vystavením ďalšieho splátkového listu oznámiť dodávateľovi doporučene, akú sumu hodlá pozastaviť. Dodávateľ je oprávnený naďalej vystavovať splátkové listy len do výšky, ktorú odberateľ podľa svojho oznámenia nepozastavuje. Ak odberateľ neoznámi v lehote, akú sumu hodlá pozastaviť, je dodávateľ oprávnený vystavovať splátkové listy a odberateľ je povinný tieto splátkové listy uhrádzať, pokiaľ odberateľ neoznámi dodávateľovi sumu pozastávky. Sumy uhradené nad oneskorene oznámenú pozastávku dodávateľ už nevracia.

(2) Pozastavenú sumu zaplatí odberateľ postupne alebo naraz, je však povinný ju zaplatiť najneskôr:

a) pri objektoch do desiatich dní odo dňa, keď sa odstránia chyby a drobné nedorobky, ktoré boli uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí,

b) pri prevádzkovom súbore do desiatich dní odo dňa, keď sa odstránia chyby a drobné nedorobky, ktoré boli uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí alebo do desiatich dní odo dňa, keď sa dojednaným spôsobom preukáže schopnosť prevádzkového súboru zabezpečiť v súlade s nábehovou krivkou projektované parametre. Ak sa zistili chyby a drobné nedorobky a súčasne treba preukazovať dojednaným spôsobom schopnosť prevádzkového súboru zabezpečiť projektované parametre, odberateľ pozastavenú sumu zaplatí až po odstránení chýb a drobných nedorobkov a po preukázaní dosiahnutia projektovaných parametrov. Odberateľ je však povinný pozastavenú sumu zaplatiť - ak táto suma nie je tiež pozastavená z dôvodu chýb a drobných nedorobkov - v prípade, že pre prekážku na jeho strane nebolo možné dojednané preukázanie úspešne vykonať.

(3) Pri objektoch komplexnej bytovej výstavby nesmie odberateľ po vyčerpaní 90% rozpočtovej ceny objektu zaplatiť zvyšok tejto ceny skôr, než budú odstránené všetky chyby a drobné nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí dodávky. Zostávajúcich 10% rozpočtovej ceny objektu komplexnej bytovej výstavby zaplatí odberateľ do desiatich dní po odstránení týchto chýb a drobných nedorobkov.

(4) Organizácie sú povinné vykonávať mesačné zisťovanie uskutočnených objemov (§ 10a) aj v prípade, že odberateľ zadržiava časť rozpočtovej ceny objektu alebo prevádzkového súboru.

§ 14

Opatrenie na komplexné dokončovanie stavieb

(1) Odberateľ je oprávnený prechodne i naďalej nepreplácať sumy, ktoré pozastavil podľa § 13, ak je dodávateľ v omeškaní s plnením rozhodujúcich termínov na hlavných objektoch alebo prevádzkových súboroch stavby a pri komplexnej bytovej výstavbe s plnením na objektoch, ktoré sú súčasťou technického a občianskeho vybavenia stavby.

(2) Pozastavené sumy je odberateľ povinný zaplatiť - pokiaľ sú uspokojené jeho práva podľa § 13 - do 10 dní po dni, keď dodávateľ splní dohodnutý náhradný termín; ak však tento náhradný termín nezabezpečuje, že dodávka bude odovzdaná v dojednanom (pôvodnom) termíne, je odberateľ povinný zaplatiť pozastavené sumy najneskôr po odovzdaní a prevzatí dodávky.

(3) Podkladom na určenie hlavného objektu a hlavného prevádzkového súboru stavby a rozhodujúcich termínov plnenia a ďalej na určenie objektov technického a občianskeho vybavenia komplexnej bytovej výstavby je projektová dokumentácia.*)

(4) Ustanovenie § 13 ods. 4 platí obdobne.

§ 15

Ak prevádzkový súbor alebo objekt majú chyby a drobné nedorobky a ak je súčasne ich riadna prevádzka (užívanie) ohrozená nedokončením iných nadväzujúcich prevádzkových súborov a objektov (§ 14), odberateľ môže zadržať celkove z oboch dôvodov najviac 10% z celkovej sumy faktúry nezníženej o splátky.

§ 15a

Opatrenie na dodržanie termínu uvedenia do prevádzky

(1) Ak dodávateľ je s postupom plnenia prác a dodávok na objekte alebo prevádzkovom súbore v omeškaní dlhšom ako jeden kalendárny štvrťrok, a to pre okolnosti, ktoré sú výhradne na jeho strane, môže odberateľ pozastaviť splátky a nepreplatiť splátkové listy týkajúce sa tohto objektu alebo prevádzkového súboru, a to začinajúc prvým mesiacom nasledujúceho kalendárneho štvrťroka. Organizácie sú v tomto prípade povinné vykonávať aj naďalej mesačné zisťovanie uskutočnených objemov (§ 10a) a dodávateľ vystavuje aj naďalej splátkové listy.

(2) Pozastavené sumy je odberateľ povinný zaplatiť do 10 dní odo dňa, keď sa omeškanie podľa súhlasného zápisu v stavebnom (montážnom) denníku odstráni, alebo keď sa v hospodárskej zmluve zmenia termíny plnenia prác a dodávok.

§ 15b

(1) Pri odsune termínu odovzdania kapacít do skúšobnej prevádzky alebo dokončenia stavieb určených vládou ČSSR ako záväzné úlohy štátneho plánu alebo centrálne posudzovaných stavieb, pri ktorých vláda ČSSR určila termín odovzdania kapacít do skúšobnej prevádzky alebo dokončenia stavby ako záväznú úlohu štátneho plánu, je investor povinný zastaviť splátky a nepreplácať splátkové listy po čas od plánovaného termínu odovzdania kapacít do skúšobnej prevádzky alebo dokončenia stavby, a to

a) do dňa rozhodnutia vlády ČSSR o novom termíne,

b) do skutočného odovzdania kapacít do skušobnej prevádzky alebo dokončenia stavby, ak ide o náhradný termín.1)

(2) Organizácie sú povinné vykonávať aj naďalej mesačné zisťovanie uskutočnených objemov (§ 10a) a dodávateľ vystavovať splátkové listy aj po čas, keď sa podľa ustanovenia odseku 1 splátky zastavujú a splátkové listy nepreplácajú.

(3) Ak investor uhradí splátku v rozpore s ustanovením odseku 1, je povinný platiť penále, prípadne pokutu podľa osobitných predpisov.2)

Tretia hlava

Fakturácia podnikov zahraničného obchodu investorom

§ 16

(1) Podniky zahraničného obchodu fakturujú podľa tejto vyhlášky len vtedy, ak je ich odberateľom investor, a to

a) dovážané stroje, zariadenia a súbory strojov a zariadení alebo časti týchto súborov,

b) dovážané montáže,

c) dovážané stavebné práce,

d) dovážané samostatné projekty, t. j. projekty nezahrnuté do ceny dovážaných strojov, zariadení alebo súborov strojov a zariadení.

(3) Vo faktúre za dovážané stroje a zariadenia alebo za súbory strojov a zariadení, príp. v prílohe tejto faktúry musí byť uvedená podrobná špecifikácia dodávky alebo jej časti alebo odkaz na doklad obsahujúci tieto podrobnosti (napr. baliaci list, pokiaľ ho investor dostáva).

(4) K faktúre za dovážanú montáž musí byť pripojený rovnopis montážneho výkazu podpísaný investorom. K faktúre za dovážané stavebné práce musia byť pripojené obdobné doklady, pokiaľ sa ich vyhotovenie so zahraničným dodávateľom dojednalo.

(5) Právo fakturovať vzniká

a) pri dodávkach strojov a zariadení alebo súborov strojov a zariadení
- dňom ich príchodu na čs. hranice s výnimkou dovážaných projektov, ktoré síce sú súčasťou dodávky, ale zasielajú sa poštou [písmeno d)],

b) pri dovážaných montážach a pri dovážaných stavebných prácach
- dňom, keď podnik zahraničného obchodu dostal faktúru od zahraničného dodávateľa,

c) pri dovážaných projektoch, ktoré došli poštou na adresu podnikov zahraničného obchodu
- dňom odovzdania projektov pošte na ďalšiu prepravu v tuzemsku,

d) pri dovážaných projektoch, ktoré došli poštou priamo investorovi
- dňom, keď podnik zahraničného obchodu dostal faktúru od zahraničného dodávateľa.

Štvrtá hlava

Ostatné investičné dodávky a práce

§ 17

Dodávky a práce neuvedené v predchádzajúcich ustanoveniach sa fakturujú celkovou faktúrou a právo fakturovať vzniká dňom splnenia dodávky.

Piata hlava

Práce a dodávky vo vlastnej réžii

§ 18

Pri výstavbe vo vlastnej réžii sa prevody investičných prostriedkov vykonávajú na základe vnútropodnikových faktúr a vnútropodnikových splátkových listov, a to primerane podľa ustanovení tejto vyhlášky.

§ 19

Vystaviť vnútropodnikovú faktúru možno

a) pri dodávkach projektovej dokumentácie - dňom dokončenia dokumentácie,

b) pri dodávkach obsiahnutých v rozpočte stavby
- dňom úplného dokončenia prác na prevádzkovom súbore alebo objekte,

c) pri jednotlivých základných prostriedkoch - dňom dokončenia základného prostriedku,

d) pri ostatných dodávkach a prácach - dňom dokončenia dodávok alebo prác.

Šiesta hlava

Dodávky geologických prác

§ 21

(1) Dodávky geologických prác sa fakturujú primerane podľa ustanovení tejto vyhlášky.

(2) Ustanovenia § 7, § 8, § 10 ods. 3, § 10a ods. 3, § 14, § 15 a § 16 sa na dodávky geologických prác nevzťahujú.

(3) Ustanovenia § 10 ods. 1 a 2 sa na dodávky geologických prác vzťahujú s tým, že na zabezpečovanie vykonaných prác platí § 25; právo na splátku vzniká 11. deň po uplynutí mesiaca, za ktorý sa vystavuje splátkový list.

§ 22

Náležitosti faktúr a splátkových listov

(1) Pre faktúry za dodávky geologických prác platia náležitosti uvedené v § 3 ods. 1 tejto vyhlášky s tým, že pri prácach financovaných zo štátneho rozpočtu sa pod písmenom d) uvedie číslo a názov úlohy (akcie).

(2) Do splátkového listu možno po dohode organizácie zahrnúť aj viac úloh (akcií); v takomto prípade treba v splátkovom liste uviesť čísla a názvy jednotlivých úloh (akcií), výšku príslušných splátok a označenie „súhrnný splátkový list". Súčasťou splátkových listov sú zápisnice o vykonaných prácach.

§ 23

Fakturovanie

(1) Projektová dokumentácia geologických prác*) sa fakturuje celkovou faktúrou; právo fakturovať túto dokumentáciu vzniká dňom splnenia dodávky.

(2) Geologické práce vykonávané podľa projektovej dokumentácie vypracovanej pre jednotlivé etapy geologických prác (ďalej len „etapa prác“) sa fakturujú po ich vykonaní. V tých prípadoch, v ktorých etapa prác má dlhodobú povahu a predstavuje značný objem prác, organizácie sa môžu dohodnúť na samostatnom fakturovaní ucelených častí tejto etapy. Právo fakturovať vzniká v oboch prípadoch 11. deň po splnení dodávky.

§ 25

Zisťovanie objemu vykonaných geologických prác

(1) Zisťovanie objemu vykonaných geologických prác sa vykonáva obdobne podľa ustanovenia § 10a ods. 1 a 2 s tým, že zisťovanie sa vykonáva vždy na geologickom pracovisku a že sa musí skončiť najneskôr do 10 dní po uplynutí mesiaca, na ktorý sa poskytuje splátka.

(2) Na každú úlohu (akciu) sa musí vyhotoviť samostatná zápisnica o vykonaných prácach, ktorá sa v záhlaví označuje názvom a číslom úlohy (akcie). Zápisnice sa číslujú v aritmetickom neprerušovanom rade čísel. Podkladom na vyhotovenie zápisnice o vykonaných prácach je odbierkový list.

(3) Odberateľ je povinný pre každú úlohu (akciu) v zápisnici o vykonaných prácach potvrdiť, že objem prác a dodávok, ich zaradenie a kvalita zodpovedajú zisteniam urobeným odberateľom.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na dodávky geologických prác financovaných zo štátneho rozpočtu. Zásady na zisťovanie objemov týchto prác na účely poskytovania splátok určí Český geologický úrad po dohode s Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky a Slovenský geologický úrad po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky.

§ 26

Opatrenia na zabezpečenie oponentského konania**)

(1) Odberateľ je oprávnený do doby dojednanej pre ukončenie oponentského konania, najneskôr však do 6 mesiacov odo dňa splnenia dodávky geologických prác pozastaviť, t. j. prechodne nezaplatiť až 10 % celkovej sumy faktúry nezníženej o splátky.

(2) Odberateľ je povinný zadržanú sumu zaplatiť do 10 dní po ukončení oponentského konania, najneskôr však do 10 dní po lehote podľa odseku 1.


Tretia časť

PRECHODNÉ, SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 28

(1) Pri rozostavaných prevádzkových súboroch a objektoch, ktoré sa majú podľa uzavretých hospodárskych zmlúv dokončiť do 6 mesiacov po dni účinnosti tejto vyhlášky, sa dodávky uvedené v § 8 fakturujú podľa doterajších predpisov.

(2) Pri rozostavaných prevádzkových súboroch a objektoch, k dokončeniu ktorých má podľa zmluvy dôjsť neskôr než do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky, dodávatelia uskutočňujúci dodávky uvedené v § 8 sú povinní do 1 mesiaca od účinnosti tejto vyhlášky vyhotoviť a s odberateľmi dohodnúť súpis vystavených faktúr za dodávky a práce odoslané alebo vykonané pred účinnosťou tejto vyhlášky. O celkovú sumu týchto faktúr sa zníži výška prípadných splátok. Ak sa nedojednalo poskytovanie splátok, dodávateľ nevracia odberateľovi sumy zaplatené pred účinnosťou vyhlášky na rozostavaných prevádzkových súboroch a objektoch. Faktúry za dodávky a práce odoslané alebo vykonané pred účinnosťou tejto vyhlášky nemajú povahu splátok. Ak sa organizácie rozhodli použiť možnosť poskytovania splátok, dojednajú v dodatku k hospodárskej zmluve podmienky pre jej poskytnutie. Môžu tak urobiť len do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti vyhlášky.

(3) Ak sa na prevádzkových súboroch alebo objektoch nezačali ku dňu účinnosti vyhlášky práce alebo dodávky a už sa na ne uzavrela hospodárska zmluva, organizácie dojednajú - pokiaľ sa rozhodli použiť možnosť výplaty splátok - dodatok k zmluve. Ak však organizácie tento dodatok nedojednajú do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti vyhlášky, dodávatelia už nemôžu požadovať poskytnutie splátok a dodávka sa fakturuje celkovou faktúrou podľa tejto vyhlášky.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na geologické práce začaté predo dňom účinnosti tejto vyhlášky.

§ 29

Tam, kde sa predpokladá v tejto vyhláške dohoda o splátkach, nemôže sa táto dohoda nahradiť rozhodnutím nadriadených orgánov ani rozhodnutím hospodárskej arbitráže.

§ 30

Ministerstvo financií môže v závažných prípadoch povoliť výnimky z tejto vyhlášky, pokiaľ sa týkajú úpravy fakturovania a platenia.

§ 31

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií č. 205/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a pre generálne opravy, ako aj § 16 až 20 vyhlášky Ústredného geologického úradu a Ministerstva financií č. 22/1961 Zb. o projektovaní, rozpočtovaní, plánovaní, financovaní a fakturovaní geologických prác.

§ 32

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1968; organizácie sa však môžu dohodnúť, že budú podľa nej postupovať už pred týmto dňom.

Čl. III

Prechodné ustanovenia

(1) Pri rozostavaných objektoch, prevádzkových súboroch a dodávkach nezmontovaných strojov a zariadení [§ 1 ods. 1 písm. c)], ako aj pri autorskom dozore sú organizácie povinné prejsť na spôsob fakturácie podľa tejto vyhlášky odo dňa jej účinnosti.

(2) Ak bolo poskytovanie splátok dojednané podľa uzlov, styčníkov a pod. (§ 10 ods. 3 pôvodného znenia), vystavia dodávatelia na práce a dodávky vykonané do 31.12.1970 splátkové listy; tieto splátkové listy sa predovšetkým uhrádzajú z poskytnutého preddavku. Prípadný zvyšok preddavku sú dodávatelia povinní používať postupne na úhradu mesačných splátok; ak nevyrovnajú takto preddavok najneskôr v mesačnej splátke za máj 1971, sú povinní zvyšok preddavku vrátiť odberateľovi najneskôr do 30.6.1971.

(3) Dodávatelia autorského dozoru môžu dňom 1.1.1971 vyfakturovať tú časť autorského dozoru vykonanú pred 1.1.1971, na ktorú im podľa § 7 ods. 2 vzniká právo.

(4) Pri objektoch a prevádzkových súboroch, kde v čase nadobudnutia účinnosti vyhlášky odberateľ už uplatnil právo nepreplatiť až 10% rozpočtovej ceny objektu alebo prevádzkového súboru podľa § 13 a § 14 pôvodného znenia, sa postupuje podľa doterajších predpisov.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú primerane aj na dodávky geologických prác začaté pred dňom účinnosti vyhlášky.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Dohnal v. r.

Minister financií:

Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Ministerstva financií a Štátnej banky československej č. 102/1966 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

**) § 173 ods. 4 Hospodárskeho zákonníka.

***) Vyhláška Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu č. 9/1967 Zb. o projektovaní a financovaní geologických prác.

*) Napr. číslo hlavy rozpočtu podľa vyhlášky Štátnej komisie pre techniku č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb.

**) Pretože nie je ustanovená lehota pre odoslanie faktúr, je ustanovenie § 377 zákona pre účely tejto vyhlášky nepoužiteľné.

***) Vyhláška generálneho riaditeľa ŠBČS č. 85/1966 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií.

) Poplatok z omeškania ustanovuje § 378 zákona.

††) § 288 zákona.

*) § 22 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

*) Pre prevody investičných prostriedkov pri výstavbe uskutočňovanej stavebnými bytovými družstvami vo vlastnej réžii platí vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov.

*) § 9 vyhlášky Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu č. 9/1967 Zb. o projektovaní a financovaní geologických prác.

**) § 15 vyhlášky Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu č. 9/1967 Zb. o projektovaní a financovaní geologických prác.

*) Cenu autorského dozoru vyčlení z celkovej ceny projektu Federálny výbor pre technický a investičný rozvoj.

*) Vyhláška Štátnej komisie pre techniku č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb.

*) Smernice čl. 3.

1) Smernice FMTIR č. 8 z 20.7.1979, registrované v čiastke 21 Zbierky zákonov.

2) § 83 ods. 1 nariadenia vlády ČSSR č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií, prípadne záväzné smernice zväzov družstiev a Ústrednej rady družstiev upravujúce finančné hospodárenie v družstevných organizáciách, § 16 zákona 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).