Vyhláška č. 64/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville)

Čiastka 25/1967
Platnosť od 01.07.1967
Účinnosť od 16.07.1967
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 9 Dohoda vstúpila v platnosť 29. novembra 1966.

64

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. júna 1967

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville)


Dňa 29. novembra 1966 bola v Brazzaville podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville).

Podľa svojho článku 9 Dohoda vstúpila v platnosť 29. novembra 1966.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville)

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Kongo (Brazzaville)

vedené snahou posilňovať rozvíjanie mierovej spolupráce a

prajúc si rozširovať vzájomné styky v oblasti kultúry, školstva, vedy a umenia a upevňovať tak priateľské vzťahy medzi národmi oboch krajín,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú na základe vzájomného priateľstva a porozumenia a dodržujúc zásady zvrchovanosti, nevmešovania a rovnosti podporovať kultúrne styky medzi oboma štátmi a prispievať k vzájomnému poznávaniu kultúrnych hodnôt národov oboch štátov a pokroku dosiahnutého na poli kultúry, školstva, vedy a umenia.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať uvádzanie hudobných a filmových diel, usporadúvanie prednášok, umeleckých, kultúrnych a vedeckých výstav a vydávanie prekladov významných diel vedeckej a umeleckej literatúry druhej krajiny.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce a výmenu skúseností medzi vedeckými, kultúrnymi, školskými a zdravotníckymi, ako aj spoločenskými a družstevnými organizáciami a inštitúciami oboch štátov. Za tým účelom budú uľahčovať vzájomné vysielanie pedagogických pracovníkov a iných odborníkov z oblasti školstva, kultúry a vedy.

Článok 4

Každá zo zmluvných strán bude podporovať výučbu dejín a zemepisu druhej krajiny a šírenie znalostí o druhej krajine na svojich školách a osvetových zariadeniach. Každá zo zmluvných strán zabezpečí, aby učebnice neobsahovali nesprávne informácie o druhej krajine.

Článok 5

Zmluvné strany umožnia príslušníkom druhého štátu štúdium na vysokých a odborných školách a za tým účelom si budú vzájomne poskytovať štipendiá a iné výhody. Budú vzájomne uznávať diplomy vydávané pri ukončení štúdia na vysokých a stredných školách a diplomy, ktorými sa udeľujú univerzitné hodnosti.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať usporadúvanie športových súťaží medzi príslušníkmi svojich štátov a vzájomné vysielanie športovcov.

Článok 7

Zmluvné strany budú uľahčovať vzájomnú výmenu kníh, vedeckých, kultúrnych a umeleckých diel a publikácií, filmov a hudobných záznamov. Taktiež budú podporovať vzájomné zverejňovanie článkov o kultúrnom živote druhého štátu v tlači.

Článok 8

Na vykonávanie tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať vždy na určité časové obdobie vykonávacie plány kultúrnej spolupráce, v ktorých sa ustanovia zásady a podmienky uskutočňovania kultúrnych akcií.

Článok 9

Táto Dohoda sa uzaviera na obdobie 5 rokov a vstúpi v platnosť dňom podpisu.

Platnosť Dohody bude sa mlčky predlžovať vždy o ďalších 5 rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej 6 mesiacov pred skončením prebiehajúceho obdobia.

Dané v Brazzaville 29. novembra 1966 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Republiky Kongo (Brazzaville):

Lévy Makany v. r.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr. M. Řehoř v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.