Vyhláška č. 4/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri

Čiastka 2/1967
Platnosť od 29.01.1967 do29.12.1975
Účinnosť od 01.02.1967 do29.12.1975
Zrušený 172/1975 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR bola zrušená vyhláškou MZVž ČSR č. 20/1988 Zb. s účinnosťou od 1. júna 1988.

4

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva

z 19. januára 1967

o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri

Ministerstvo poľnohospodárstva ustanovuje po dohode s Ministerstvom kultúry a informácií a po prerokovaní s Československým poľovníckym sväzom podľa § 26 a § 30 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve:


Ochrana a doba lovu

§ 1

Ochrana

(1) Po celý rok sú chránené tieto druhy zveri:

a) na celom štátnom území kamzík horský, kozorožec horský, koza bezoárová, los obyčajný, svišť vrchovský, medveď hnedý, vydra riečna, drop veľký, sliepka hlucháňa obyčajného a tetrova obyčajného, sliepka jariabka hôrneho, sliepka moriaka divého, holub plúžik, hrdlička poľná, čvíkota, všetky druhy kačíc (okrem druhov uvedených v § 2 ods. 1 č. 22), bernikla, výr skalný (s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 4), kaňa sivá, kaňa popolavá, kaňa močiarna, orly, orol riečny a s výnimkou ustanovení § 3 ods. 2 a 3 sovy, sokoly, myšiak hôrny, jastrab krahulec, volavka popolavá, čajka obyčajná a roháč,

b) len v českých krajoch rys ostrovid (s výnimkou ustanovenia § 2 ods. 1 č. 11), mačka divá, jariabok hôrny - kohútik, kormorán veľký (s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 3),

c) len na Slovensku veverica obyčajná a v poľovných revíroch okrem samostatných a uznaných bažantníc bažantia sliepka.

(2) Nie sú chránené tieto druhy zveri:

a) na celom štátnom území sviňa divá (okrem diviačice), králik divý, vlk, líška obyčajná, medvedíkovec kuní, tchor tmavý, tchor svetlý, lasica hranostaj, lasica obyčajná, jastrab veľký, vrana obyčajná (čierna a sivá), straka obyčajná, sojka obyčajná a kavka obyčajná,

b) len na Slovensku rys ostrovid a kormorán veľký.

§ 2

Doba lovu

(1) Doba lovu sa pre nižšie uvedené druhy zveri ustanovuje takto:

1. jeleň a jelienča od 1. augusta do 31. januára,

2. jelenica od 1. augusta do 15. januára,

3. jeleň sika, jelenica a jelienča jeleňa siku od 1. októbra do 15. decembra,

4. jeleň viržinský, jelenica a jelienča jeleňa viržinského od 1. októbra do 15. decembra,

5. daniel škvrnitý, danielka a danielča od 1. októbra do 31. decembra,

6. muflón, muflónica a muflónča od 1. októbra do 31. decembra,

7. srnec od 16. mája do 30. septembra,

8. srna a srnča od 1. septembra do 31. decembra,

9. sviňa divá - diviačica od 1. augusta do 15. januára,

10. zajac poľný od 1. novembra do 31. decembra,

11. rys ostrovid v Severomoravskom kraji od 15. decembra do konca februára,

12. jazvec obyčajný od 1. augusta do 30. novembra,

13. kuny (hôrna a skalná) od 1. decembra do konca februára,

14. mačka divá na Slovensku od 1. októbra do konca februára,

15. ondatra pižmová od 1. októbra do 15. apríla (§ 10),

16. veverica obyčajná v českých krajoch od 1. januára do 31. januára,

17. moriak divý - kohút od 16. marca do 15. mája,

18. hlucháň obyčajný - kohút, tetrov obyčajný - kohút od 16. marca do 15. mája,

19. jariabok hôrny - kohútik na Slovensku od 16. septembra do 15. októbra,

20. bažant - kohút i sliepka od 1. novembra do 31. decembra - bažantia sliepka na Slovensku len v samostatných a uznaných bažantniciach,

21. jarabica poľná od 16. augusta do 30. septembra (§ 4 ods. 5),

22. kačica divá, chrapačka menšia, chrapačka väčšia, chochlačka sivá, lyska čierna a v českých krajoch kačica lyžičiarka a chochlačka vrkočatá od 1. augusta do 30. novembra, káčer kačice divej do 15. decembra,

23. husi od 1. októbra do 31. decembra,

24. sluka hôrna od 16. marca do 15. apríla,

25. močiarnica mekotavá od 1. augusta do 30. novembra,

26. holub hrivnák od 15. júla do 15. októbra,

27. hrdlička záhradná od 15. júla do konca februára,

28. myšiak severský od 1. novembra do 31. marca,

29. havran čierny od 1. novembra do konca februára; jeho mláďatá od 1. mája do 10. júna.

(2) Ak pripadne prvý deň určenia lovu na deň najbližšie nasledujúci po dni pracovného pokoja, začína sa doba lovu už v tento deň pracovného pokoja.

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú na zverníky, avšak len potiaľ, pokiaľ ide o druh zveri, pre chov ktorej sa zverník zriadil.

§ 3

(1) V poľovných revíroch, v ktorých sa urobil odchyt zajacov, povoľuje sa odstrel zajacov do 15. januára.

(2) Po celý rok je dovolené loviť v samostatných a uznaných bažantniciach kunu hôrnu a skalnú, jazveca, ježa, myšiaka hôrneho, myšiaka severského, jastraba krahulca, sovu obyčajnú, od 16. mája do 15. júla sokola obyčajného a čajku obyčajnú a na Slovensku po celý rok mačku divú.

(3) Na plôdikových rybníkoch a na výťažníkoch sa smie loviť v dobe od 16. augusta do 31. októbra roháč a po celý rok volavka popolavá a kormorán veľký. Na ostatných obhospodarovaných rybníkoch sa smie loviť volavka popolavá a kormorán veľký od 1. augusta do 30. novembra. Na rybníkoch s veľkochovmi kačíc sa smie loviť čajka obyčajná po celý rok, pokiaľ nie je na takýcho rybníkoch zriadená prírodná rezervácia.

(4) Okresný národný výbor môže po prerokovaní s Československým poľovníckym sväzom a krajským strediskom pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody povoliť na žiadosť užívateľa poľovného revíru vybrať po jednom mláďati z jedného alebo niekoľkých hniezd výra obyčajného, pokiaľ je v týchto hniezdach viac mláďat ako jedno. Užívateľ poľovného revíru si smie z výrov vybratých z hniezd ponechať len jedného, ak dosiaľ žiadneho nemá; inak je povinný vybraté výry ponúknuť na kúpu organizácii poverenej zabezpečovaním odchytu zveri, jej nákupom, komorovaním a odbytom.

Spôsob a podmienky lovu a jeho obmedzenie

§ 4

Všeobecné zásady

(1) Lov úžitkovej zveri (odstrel i odchyt) možno vykonávať len v takom rozsahu, aby neboli ohrozené jej kmeňové stavy. Užívatelia poľovných revírov sú povinní každý rok vykonať podľa pokynov krajských národných výborov sčítanie zveri.

(2) S výnimkou svine divej je zakázané loviť zver podliehajúcu poľovnému plánovaniu, chov, odchyt a odstrel ktorej nebol v poľovnom revíri plánovaný.

(3) Raticovú zver s výnimkou svine divej je dovolené strieľať len guľovnicou; sviňu divú možno strieľať aj brokovnicou jednotnou strelou.

(4) Povoľuje sa lov zveri poľovnými dravcami (§ 14).

(5) Odstrel jarabice poľnej je zakázaný.*)

(6) Je zakázané loviť zver z motorových vozidiel.

§ 5

Odstrel drobnej zveri

(1) Odstrel zajacov, bažantov a kačíc sa smie vykonávať len na spoločných poľovačkách za účasti najmenej troch strelcov. V horských lesných poľovných revíroch alebo ich častiach, kde nie je zajac normovaný a predsa sa ojedinele vyskytuje a spôsobuje škody na lesných kultúrach, môže okresný národný výbor na žiadosť užívateľa poľovného revíru povoliť odstrel zajacov aj osamelým spôsobom lovu. V trvale a dokonale oplotených viniciach môže sa zajac loviť po celý rok; odstrel môže vykonať len poľovnícky hospodár a poľovnícka stráž.

(2) Zajace sa smú loviť na tej istej ploche len raz za rok; najviac dvakrát za rok sa smú loviť na súvislých lesných plochách o minimálnej výmere 200 ha.

(3) Odstrel bažantov sa smie vykonávať na tej istej ploche najviac trikrát za rok. Lov bažantích sliepok je zakázaný v poľovných revíroch, v ktorých bola bažantia zver v posledných dvoch rokoch novo vysadená alebo v poľovných revíroch, v ktorých je schválený plán lovu menší ako 100 kusov bažantej zveri.

(4) Kačice sa smú strieľať aj na ťahu, a to najskôr jednu hodinu pred východom a najneskôr jednu hodinu po západe slnka. Na tomto odstrele sa musia zúčastniť najmenej traja strelci spoločne a musí sa pri ňom použiť najmenej jeden poľovne upotrebiteľný pes. V českých krajoch je povolený lov kačíc na ťahu trikrát týždenne, a to v stredu, sobotu a nedeľu.

(5) Odstrel slúk vyháňaním pomocou psa je zakázaný.

Spoločné poľovačky

§ 6

(1) Počet poľovačiek v jednotlivých poľovných revíroch musí byť úmerný poľovnej ploche poľovného revíru, skutočnému stavu zveri a plánu odstrelu; takisto počet strelcov a honcov zúčastnených na jednotlivých poľovačkách musí byť úmerný poľovnej ploche, na ktorej sa poľovačka koná, počtu pohonov a prelimináru odstrelu (počtu zveri určenému na odstrel pre jednotlivú poľovačku).

(2) Aby sa zabezpečil potrebný kmeňový stav zveri na ďalšiu plemenitbu, musí sa jedna pätina celkovej poľovnej plochy poľovného revíru nechať ako komora zveri, na ktorej sa nesmie vykonávať žiadna poľovačka. Táto časť musí byť ucelená a musí vykazovať priemerné zazverenie zverou, na ktorú sa poľovačka koná.

(3) Poľovačky sa smú konať len v sobotu a v dňoch pracovného pokoja. Vo výnimočných prípadoch (napr. z bezpečnostných dôvodov v blízkosti veľkých miest, kde sú poľovné revíry navštevované za rekreačným účelom) môže okresný národný výbor povoliť poľovačky aj vo všedný deň. V poľovných revíroch, v ktorých sa dojednali pre cudzincov poplatkové poľovačky, v štátnych vyhradených poľovných revíroch a v poľovných revíroch, v ktorých štátna organizácia vykonáva právo poľovníctva na vlastný účet, možno konať poľovačky aj vo všedný deň; to platí v dobe od 1. do 15. januára i pre poľovné revíry, v ktorých sa vykonal odchyt zajacov (§ 3 ods. 1).

§ 7

(1) Poľovnícky hospodár je povinný predložiť okresnému národnému výboru (poľovnícky hospodár poľovníckemu združeniu aj v odpise okresnému výboru Československého poľovníckeho sväzu) plán poľovačiek (okrem strieľania kačíc na ťahu) najneskôr 1 mesiac pred určenou dobou lovu. Zmeny v termínoch konania jednotlivých poľovačiek je povinný hlásiť rovnakým spôsobom najneskôr 5 dní vopred.

(2) Poľovnícky hospodár alebo v jeho neprítomnosti ním poverený vedúci poľovačky je povinný sa presvedčiť, či všetci zúčastnení strelci majú platné poľovné lístky, či sú zbrane v nich riadne zapísané a či ich výrobné čísla súhlasia. Ak u niekoho zistí, že jeho poľovný lístok je neplatný alebo zbraň alebo číslo uvedenej zbrane nesúhlasí so zápisom v poľovnom lístku, je povinný vyzvať ho, aby opustil poľovačku a prípad oznámiť orgánu Verejnej bezpečnosti. Ďalej je povinný postarať sa o správne usporiadanie poľovačky a upozorniť najmä na to, aby sa dbalo na bezpečnostné pravidlá pri použití poľovných zbraní.

(3) Osoby mladšie ako 18 rokov sa smú zúčastniť ako strelci len na spoločných školských poľovačkách. Osoby mladšie ako 15 rokov sa nesmú ako honci zúčastniť na spoločných poľovačkách.

(4) Pre prvých troch strelcov a pre každých ďalších piatich strelcov musí byť pri každej spoločnej poľovačke na použitie jeden poľovne upotrebiteľný pes.

(5) Každý pohon musí byť ukončený výložou a poľovačka riadnym výradom všetkej ulovenej zveri.

(6) Najneskôr nasledujúci deň po skončení poľovačky musí sa vykonať dohľadávka s použitím poľovne upotrebiteľných psov. Pri dohľadávke môže mať poľovnú zbraň len poľovnícky hospodár a poľovnícka stráž ustanovená pre poľovný revír, v ktorom sa dohľadávka vykonáva.

§ 8

Výnimky pre niektoré organizácie

Ustanovenie § 5 ods. 2 a 3 a obmedzenie v ods. 4, pokiaľ ide o počet strelcov a počet poľovačiek, § 6 ods. 1 a 3 a § 7 ods. 1 sa nevzťahujú na poľovné revíry, v ktorých výkon práva poľovníctva bol vyhradený podľa § 18 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. na poľovné revíry ústavov pre výskum zveri a poľovné revíry organizácií v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany.

§ 9

Odchyt zveri nad schválený plán lovu

Okresný národný výbor môže v poľovných revíroch, ktoré majú výnimočne vysoké stavy zveri, povoliť užívateľovi poľovného revíru na odporúčanie okresného výboru Československého poľovníckeho sväzu odchyt primeraného počtu zveri nad schválený plán lovu.

§ 10

Lov ondatry pižmovej

Strieľať ondatru pižmovú sa zakazuje. Nie je dovolené chovať ondatry pižmové v zajatí a prepravovať ich živé.

§ 11

Odstrel raticovej zveri

(1) Zakazuje sa odstrel chovných jeleňov, t. j. nádejných mladých jeleňov I. vekovej triedy (2-4-ročných) a chovných korunových jeleňov II. vekovej triedy (5-8-ročných) a III. vekovej triedy (9-ročných a starších). Z korunových jeleňov v II. a III. vekovej triede sa za chovné nepovažujú jelene s krátkym a slabým parožím alebo s krátkymi výsadami v korune. Z korunových jeleňov v III. vekovej triede sa za chovné ďalej nepovažujú jelene s jednostrannou korunou a jelene staršie ako 12 rokov. Ak však v poľovných revíroch v českých krajoch prevažuje v III. vekovej triede počet jeleňov so slabým parožím a krátkymi výsadami v korune, s jednostrannou korunou alebo bez nej, určí okresný národný výbor záznamom v pláne chovu raticovej zveri, koľko sa obojstranne korunových jeleňov starších ako 12 rokov môže v poľovnom revíre odstreliť.

(2) Lov raticovej zveri okrem divých svíň nadhánkou alebo nahánkou je zakázaný. Na žiadosť poľovníckeho hospodára môže okresný národný výbor po prerokovaní s okresným výborom Československého poľovníckeho sväzu povoliť lov jeleníc a jelenčiat jelenej zveri nátlačkou, a to jednou skupinou najviac o 5 strelcoch a 2 honcoch v ten istý deň a v tom istom poľovnom revíre za použitia psa spôsobilého na dohľadanie postrelenej zveri.

(3) U jeleňa siku a jeleňa viržinského možno vykonávať iba odstrel výradových kusov.

(4) Československý poľovnícky sväz vykonáva každoročne chovateľské prehliadky trofejí. Poľovnícky hospodár je povinný predložiť okresnému výboru Československého poľovníckeho sväzu, v obvode ktorého poľovný revír leží, všetky trofeje ulovenej zveri spolu s hornou a dolnou čeľusťou na posúdenie. U zveri ulovenej zahraničnými poľovníkmi sa namiesto trofejí predkladajú fotografie trofeje a bodovacia tabuľka. V jeleních oblastiach vykonáva prehliadku trofejí len jeden okresný výbor Československého poľovníckeho sväzu poverený Predsedníctvom Ústredného alebo Slovenského výboru tohto sväzu.

§ 12

Odstrel na výrovkách

Na výrovkách sa smie loviť len vrana obyčajná, straka obyčajná, kavka obyčajná a sojka obyčajná.

§ 13

Výry chované v zajatí

(1) Československý poľovnícky sväz vedie evidenciu výrov chovaných v zajatí. Chovatelia výrov sú povinní hlásiť Československému poľovníckemu sväzu všetky výry, ktoré chovajú v zajatí. Československý poľovnícky sväz vydá im pre ne evidenčný list a kovové krúžky; bez týchto evidenčných listov a kovových krúžkov nie je chov výrov v zajatí dovolený.

(2) Uhynutie alebo inú stratu výra chovaného v zajatí je chovateľ povinný hlásiť Československému poľovníckemu sväzu.

(3) Predaj a nákup výrov chovaných v zajatí možno vykonávať len prostredníctvom organizácie poverenej zabezpečovaním odchytu zveri, jej nákupom, komorovaním a odbytom (ČSMS - odchyt zveri).

§ 14

Sokoliarstvo

(1) Sokoliarstvom sa rozumie držanie poľovných dravcov a lov zveri týmito dravcami. Poľovnými dravcami sa rozumie jastrab veľký a jastrab krahulec, prípadne iné dravce, pokiaľ ich použitie na sokoliarstvo povolí na odporúčanie Československého poľovníckeho sväzu Ministerstvo poľnohospodárstva a Ministerstvo kultúry a informácií.

(2) Československý poľovnícky sväz organizuje držiteľov poľovných dravcov a vedie evidenciu poľovných dravcov. Držitelia poľovných dravcov musia byť členmi klubu sokoliarov, ktorý sa ustanovuje so súhlasom Ústredného výboru Československého poľovníckeho sväzu. Podrobnosti ustanoví štatút.

(3) Vybratie jastraba krahulca z hniezd pre sokoliarstvo povoľuje okresný národný výbor.

(4) Predaj a nákup poľovných dravcov mimo územia republiky možno vykonávať len prostredníctvom organizácie poverenej zabezpečovaním odchytu zveri, jej nákupom, komorovaním a odbytom.

(5) Pri love zveri poľovnými dravcami sa vyžaduje poľovný lístok a povolenie na lov.

§ 15

Ministerstvo poľnohospodárstva môže po dohode s Ministerstvom kultúry a informácií povoliť pre určité druhy zveri a pre určité oblasti na prechodný čas výnimky z ustanovení § 1 a 2 tejto vyhlášky.


§ 16

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 22/1965 Zb. o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri.

§ 17

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1967.


Námestník ministra:

Ing. Nágr v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Odchyt zveri v dobe ochrany môže povoliť okresný národný výbor podľa § 29 ods. 3 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve.