Vyhláška č. 132/1967 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení mladistvých nastupujúcich po skončení povinnej školskej dochádzky priamo do pracovného pomeru

Čiastka 48/1967
Platnosť od 30.12.1967 do15.01.1992
Účinnosť od 01.01.1968 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.

132

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy

z 15. decembra 1967

o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení mladistvých nastupujúcich po skončení povinnej školskej dochádzky priamo do pracovného pomeru

Štátna komisia pre financie, ceny a mzdy ustanovuje podľa § 4 zákona č. 113/1965 Zb. a na základe zásad schválených vládou po dohode s Ústrednou radou odborov:


§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška sa vzťahuje na mladistvých, ktorí po skončení povinnej školskej dochádzky sú prijímaní do pracovného pomeru v organizáciách pre prácu robotníkov alebo technicko-hospodárskych pracovníkov (ďalej len „mladiství“).

§ 2

Teoretická a praktická príprava

(1) Organizácie poskytnú mladistvým teoretickú a praktickú prípravu pre prácu, pre ktorú sú prijatí, podľa učebných programov, ktoré vypracujú organizácie na základe pokynov svojho nadriadeného orgánu, vydaných v súlade so zásadami ustanovenými Ministerstvom školstva.

(2) Príprava spravidla trvá 2 až 12 mesiacov. Dĺžku tejto prípravy určí odborové riaditeľstvo, pokiaľ si to nevyhradí ústredný orgán; pritom prihliadne na to, či je potrebná dlhodobejšia teoretická a praktická príprava zakončená kvalifikačnou skúškou. Pri jednoduchých prácach pomocného charakteru, ktoré nevyžadujú osobitné teoretické znalosti, môže sa určiť kratšia doba prípravy; dĺžku prípravy do 2 mesiacov určí organizácia.

§ 3

Odmeňovanie mladistvých v období prípravy

(1) Mladistvým v období praktickej a teoretickej prípravy patrí mesačná odmena v rozpätí od 30 do 120 Kčs. V rámci tohto rozpätia organizácia určí výšku odmeny mladistvému podľa celkového hodnotenia jeho pracovných výsledkov a správania sa za uplynulý mesiac. Odmeny od 100 do 120 Kčs mesačne možno poskytovať len pri dobrých výsledkoch v období prípravy.*) V prvej polovici obdobia možno poskytnúť odmenu najviac 80 Kčs mesačne.

(2) Pre mladistvých v poľnohospodárskej a lesnej výrobe upravia výšku odmeny ministerstvá poľnohospodárstva a výživy a lesného a vodného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi.

(3) Priznaná mesačná odmena sa poskytuje mladistvému v období teoretickej a praktickej prípravy aj po dobu jeho pracovnej neschopnosti pre chorobu, úraz alebo po dobu karantény, pokiaľ začiatok týchto dôb spadá do obdobia prípravy, najdlhšie však po dobu, po ktorú by sa inak poskytovalo nemocenské podľa predpisov o nemocenskom poistení.**)

§ 4

Stravovanie a ubytovanie

(1) Organizácie zabezpečia mladistvým v období teoretickej a praktickej prípravy primerané stravovanie a podľa potreby aj ubytovanie.

(2) Organizácia poskytne mladistvým bezplatné stravovanie a ubytovanie, prípadne neubytovaným mladistvým jedno hlavné a jedno vedľajšie jedlo len vtedy, ak sú členmi domácnosti, ktorá to sociálne potrebuje, alebo ak sú pre to dopravné alebo výchovné dôvody, alebo ak je to v záujme získania mladých pracovníkov, obdobne podľa predpisov o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov.***) Toto zvýhodnenie organizácia poskytuje po prerokovaní so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia.

(3) Mladistvým, ktorí nie sú zvýhodnení podľa predchádzajúceho odseku, organizácia zabezpečuje stravovanie a ubytovanie za úhradu vo výške ustanovenej v predpisoch o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov.

§ 5

Odmeňovanie mladistvých po skončení prípravy

(1) Po skončení teoretickej a praktickej prípravy zaraďujú sa mladiství robotníci do 16 rokov najvyššie do 3. kvalifikačnej triedy a mladiství robotníci od 16 do 18 rokov najvyššie do 4. kvalifikačnej triedy príslušného tarifného kvalifikačného katalógu. Mladiství technicko-hospodárski pracovníci do 16 rokov sa zaraďujú do tarifnej triedy T 1 alebo najvyššie do A 2 podľa katalógu technicko-hospodárskych funkcií, ktorý platí v organizácii; mladiství technicko-hospodárski pracovníci od 16 do 18 rokov sa zaraďujú najvyššie do tarifnej triedy T 2 alebo A 5 podľa tohto katalógu. Výnimku z tohto zaradenia môžu povoliť ústredné orgány iba u mladistvých, ktorí vykonávajú fyzicky namáhavejšie práce.*)

(2) Organizácie sú povinné dôsledne zabezpečiť správne prideľovanie práce mladistvým na pracovisku, najmä s ohľadom na kvalifikačnú triedu tak, aby ich zárobky boli v správnom pomere k zárobkom vyučených robotníkov a k nástupným platom technicko-hospodárskych pracovníkov so stredným odborným vzdelaním.

(3) Pri používaní mzdových taríf s rozpätím možno mladistvým robotníkom do 18 rokov priznávať iba počiatočnú sadzbu mzdových taríf.


Záverečné ustanovenia

§ 6

(1) Ustanoveniami tejto vyhlášky sa spravuje odmeňovanie a hmotné zabezpečenie mladistvých, ktorí nastúpia do pracovného pomeru po dni účinnosti tejto vyhlášky.

(2) Zrušuje sa rozhodnutie tajomníka Štátnej mzdovej komisie zo 6. júna 1960 č. 20 o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení nevyučených mladistvých robotníkov.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.

Minister - predseda:

v z. Ing. Hůla v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Suma odmeny od 100 do 120 Kčs mesačne sa preto nezapočítava do vlastných príjmov mladistvého z hľadiska nároku rodičov na prídavky na deti.

**) Za dobu pracovnej neschopnosti, po ktorú patrí mladistvému mesačná odmena, nemocenské sa neposkytuje.

***) Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 84/1965 Zb.

*) Pri zamestnávaní mladistvých fyzicky namáhavejšími prácami a v zhoršenom pracovnom prostredí treba dodržať ustanovenia Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. o pracovných podmienkach mladistvých.