Vyhláška č. 127/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Chemapolu, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

Čiastka 46/1967
Platnosť od 27.12.1967
Účinnosť od 01.01.1968

127

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 21. decembra 1967

o určení Chemapolu, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2 ods. 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


§ 1

Chemapol, akciová spoločnosť pre zahraničný obchod so sídlom v Prahe (ďalej len „spoločnosť“), pre vznik ktorej bolo udelené štátne povolenie spolu so schválením stanov rozhodnutím Ministerstva zahraničného obchodu z 20. decembra 1967, vydaným po dohode s Ministerstvom chemického priemyslu, Ministerstvom zdravotníctva, Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy a Ministerstvom spotrebného priemyslu, sa určuje na vykonávanie zahraničného obchodu s tovarom uvedeným v § 2.

§ 2

(1) Spoločnosti je vyhradený vývoz a dovoz chemikálií, ďalej surovín, polotovarov a pomocných látok potrebných pre chemickú výrobu, minerálnych a mazacích olejov, ich polotovarov i vedľajších výrobkov, pohonných hmôt, kaučuku a pomocných prípravkov pre gumárensky priemysel, farieb a lakov a surovín pre ich výrobu, dechtových farbív a pomocných prípravkov pre textilný a kožiarsky priemysel a surovín pre ich výrobu, farmaceutických surovín a špecialít, ako aj pomocných látok pre keramický a sklársky priemysel.

(2) Jednotlivé druhy tovaru, ktorého vývoz a dovoz je spoločnosti vyhradený, podrobnejšie podľa potreby určí minister zahraničného obchodu osobitným opatrením.

(3) Spoločnosť je oprávnená vykonávať všetku činnosť súvisiacu s predmetom jej podnikania.

§ 3

Na činnosť spoločnosti podľa tejto vyhlášky sa vzťahujú predpisy platné pre vykonávanie zahraničného obchodu.

§ 4

Chemapol, podnik zahraničného obchodu*) sa k 1. januáru 1968 zlučuje so spoločnosťou s jej súhlasom. Jeho majetok a záväzky prechádzajú na spoločnosť, ktorá sa tak stáva jeho právnym nástupcom.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.

Minister:

Hamouz v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pozri vyhlášku ministra zahraničného obchodu č.2050/1948 Ú.l.I. a vyhlášky ministra zahraničného obchodu č.298/1953 Ú.l. (č.343/1953 Ú.v.) v znení článku V vyhlášky ministra zahraničného obchodu č.147/1965 Zb.