Opatrenie č. 81/1967 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ktorým sa rozširuje pôsobnosť Ministerstva baníctva

Čiastka 31/1967
Platnosť od 24.08.1967 do31.12.1970
Účinnosť od 24.08.1967 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 108/1967 Zb. zo dňa 1. decembra 1967.

OBSAH

81

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 10. augusta 1967,

ktorým sa rozširuje pôsobnosť Ministerstva baníctva

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Do pôsobnosti Ministerstva baníctva prechádza pôsobnosť v odbore uránového priemyslu.

(2) Ústredná správa uránového priemyslu sa zrušuje.


§ 2

Zrušuje sa zákonné opatrenie č. 73/1965 Zb. o zmene Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín na Ústrednú správu uránového priemyslu.

§ 3

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.