Vyhláška č. 41/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 26/1966 Zb., ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok).

Čiastka 15/1967
Platnosť od 26.04.1967 do31.08.1980
Účinnosť od 26.04.1967 do31.08.1980
Zrušený 39/1980 Zb.

OBSAH

41

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva

z 31. marca 1967,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 26/1966 Zb., ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok)

Ministerstvo školstva po dohode so Štátnou komisiou pre vedecké hodnosti ustanovuje podľa § 19 ods. 2 zák. č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:


Čl. I

Zoznam fakúlt a vedných odborov pre rigorózne skúšky tvoriaci prílohu vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 26/1966 Zb., ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok), sa mení a dopĺňa takto:

1. Na Univerzite Karlovej v Prahe sa na Fakulte prírodovedeckej vedné odbory dopĺňajú o odbor „entomológia“.

2. Na Univerzite J. Ev. Purkyně v Brne sa na Fakulte filozofickej mení odbor „teória a dejiny germánskych literatúr“ na odbor „teória a dejiny germánskych a románskych literatúr“.

3. Na Univerzite Palackého v Olomouci sa na Fakulte prírodovedeckej vedné odbory dopĺňajú o odbory „algebra a teória čísel“ a „organická chémia“ a zrušujú sa odbory „hydrogeológia“ a „užitá geológia a užitá geofyzika“.

4. Na Univerzite Komenského v Bratislave sa na Fakulte prírodovedeckej vedné odbory dopĺňajú o odbory „ekonomická geografia“, „fyzická geografia“ a „genetika“.

5. Na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach sa

a) na Fakulte prírodovedeckej vedné odbory dopĺňajú o odbory „algebra a teória čísel“, „geometria“, „matematická analýza“ a „geofyzika“;

b) na Fakulte filozofickej v Prešove sa dopĺňajú vedné odbory o odbory „jazykoveda slovanských jazykov: ukrajinský jazyk“, „dejiny slovenskej literatúry ", „dejiny slovanských literatúr: ruská literatúra, ukrajinská literatúra“ a „pedagogika“.

6. Zrušuje sa ustanovenie o určení vedných odborov na Vysokej škole politickej ÚV KSČ v Prahe.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Hájek v. r.