Vyhláška č. 76/1967 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 500. výročiu založenia univerzity v Bratislave

Čiastka 29/1967
Platnosť od 20.07.1967 do29.09.2000
Účinnosť od 20.07.1967 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

76

VYHLÁŠKA

ministra financií

zo 7. júla 1967

o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 500. výročiu založenia univerzity v Bratislave

Minister financií vyhlasuje podľa § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

K 500. výročiu založenia univerzity v Bratislave sa vydávajú pamätné strieborné desaťkorunáčky.

§ 2

Pamätné strieborné desaťkorunáčky sa razia zo zliatiny o 500 dieloch striebra, 400 dieloch medi, 50 dieloch niklu a 50 dieloch zinku. Hrubá váha desaťkorunáčky je 12 g. Pri razbe je dovolená odchýlka nahor i dolu v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. priemer desaťkorunáčky je 30 mm, jej hrana je hladká s opakujúcim sa ornamentom kosoštvorec-vlnovka, ktorý je vyhotovený vlisom.

§ 3

(1) Na líci pamätnej striebornej desaťkorunáčky je štátny znak Československej socialistickej republiky, pod ním obrys Bratislavského hradu na prvom z troch vrchov úpätia Malých Karpát nad vlnami Dunaja. Nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený okolo v kruhu, označenie hodnoty „10“ je v prostriedku dolu.

(2) Na rube pamätnej striebornej desaťkorunáčky je v strednej časti zobrazené priečelie budovy prvej bratislavskej univerzity Academie Istropolitany, ktorá je vľavo dolu sčasti prekrytí pečaťou mesta Bratislavy. V pečati je legenda „SIGILLUM CIVITATIS BRATISLAVENSIS“. Nad budovou je letopočet 1467, pod budovou 1967. Nápis „ACADEMIA ISTROPOLITANA“ je umiestnený okolo v kruhu. Návrh striebornej pamätnej desaťkorunáčky je dielom akademického sochára Zdeňka Kolářského; jeho meno „KOLÁŘSKÝ“ je umiestnené pod budovou vpravo.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Ing. Lér v. r.