59

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 31. mája 1967,

ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a po prerokovaní s Československým poľovníckym sväzom podľa § 44 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve (ďalej len „zákon“):


Prvá časť

§ 2

Poľovnícky aktivista (k § 4 ods. 2, § 38 ods. 1 zákona)

(1) Okresný úrad1) môže na účely kontroly poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri ustanoviť poľovníckeho aktivistu (ďalej len „aktivista“). Pre ustanovenie aktivistu platia § 4 a 5 primerane.

(2) V poľovných revíroch, v ktorých výkon práva poľovníctva bol vyhradený podľa § 18 ods. 1 zákona, a v poľovných revíroch organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky môže ustanoviť aktivistu Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(3) Aktivista sa pri výkone svojej činnosti preukazuje osvedčením, ktoré mu vydá okresný úrad alebo ministerstvo.

(4) Okresný úrad alebo ministerstvo oznámi ustanovenie aktivistu užívateľovi poľovného revíru.

Druhá časť

§ 3

Poľovnícky hospodár (k § 15 zákona)

(1) Za poľovníckeho hospodára možno ustanoviť občana Slovenskej republiky, ktorý má platný poľovný lístok, platný zbrojný preukaz a ktorý preukáže, že najmenej päť rokov idúcich po sebe vykonáva právo poľovníctva, a ktorý zložil skúšku poľovníckeho hospodára alebo vyššiu odbornú poľovnícku skúšku, alebo je absolventom strednej lesníckej školy alebo lesníckej fakulty. Funkciu poľovníckeho hospodára možno vykonávať len v jednom poľovnom revíri okrem výkonu tejto funkcie aj vo zverníku.

(2) Poľovníckemu hospodárovi patrí najmä pripravovať a predkladať v ustanovenom termíne plán poľovníckeho hospodárenia a poľovačky a dbať na jeho dodržiavanie, ďalej dozerať, aby sa právo poľovníctva vykonávalo podľa zásad riadneho poľovníckeho hospodárenia a aby bolo v súlade s predpismi o poľovníctve a s predpismi o ochrane prírody a krajiny. Poľovníckeho hospodára okresný úrad zároveň schváli aj za člena poľovníckej stráže.

(3) Poľovnícky hospodár okrem oprávnení uvedených v odseku 2

a) navrhuje opatrenia užívateľovi poľovného revíru potrebné na zabezpečenie riadneho poľovníckeho hospodárenia, na ochranu zveri alebo záchranu zveri, na ochranu poľovného revíru, zamedzenie škôd na zveri a divine, na zabezpečenie starostlivosti o zver v čase núdze a realizáciu nariadených veterinárnych opatrení a zverozdravotných opatrení a vyžaduje od užívateľa revíru plnenie prijatých opatrení,

b) vedie poľovnícku evidenciu a štatistiku a na požiadanie ju predkladá orgánom štátnej správy,

c) prideľuje značky na označovanie ulovenej raticovej zveri a vedie o nich evidenciu,

d) podpisuje so štatutárnym zástupcom užívateľa poľovného revíru písomnosti týkajúce sa poľovníckeho hospodárenia a povolenky na poľovačku,

e) zúčastňuje sa na inštruktážach organizovaných orgánom štátnej správy a preukazuje tomuto orgánu znalosť z poľovníckych predpisov,

f) dozerá v poľovnom revíri na praktickú prípravu uchádzačov o prvý poľovný lístok a predkladá užívateľovi revíru návrhy na jeho hodnotenie,

g) usmerňuje činnosť poľovníckej stráže a dáva podnet užívateľovi revíru na zmeny v jej zložení,

h) vyžaduje v poľovnom revíri od osôb vykonávajúcich povolený lov zveri včasné dohľadanie postrieľanej zveri za použitia poľovne upotrebiteľných psov a predloženie ulovenej raticovej zveri na vizuálnu prehliadku,

i) poveruje po dohode s užívateľom poľovného revíru iné osoby kontrolou, evidenciou ulovenej zveri a vydávaním lístkov o pôvode ulovenej zveri.

(4) Ak okresný národný výbor neschváli ustanoveného poľovníckeho hospodára, prípadne ak sa poľovnícky hospodár vzdá funkcie alebo ak bude z funkcie odvolaný, je užívateľ poľovného revíru povinný navrhnúť do 30 dní okresnému národnému výboru na schválenie nového poľovníckeho hospodára.

Tretia časť

Poľovnícka stráž (k § 20 zákona)

§ 4

(1) Ako poľovnícka stráž môže byť ustanovený iba československý občan, ktorý má platný poľovnícky lístok a zbrojný preukaz a preukázal znalosť povinností a práv poľovníckej stráže vyplývajúcich zo zákona.

(2) Poľovnícku stráž schvaľuje a berie do sľubu okresný národný výbor, v obvode ktorého je poľovný revír, pre ktorý sa má poľovnícka stráž ustanoviť.

§ 5

(1) Poľovnícka stráž skladá sľub tohto znenia: Sľubujem, že budem verný Slovenskej republike, budem dodržiavať zákony a vykonávať ochranu poľovníctva s najväčšou starostlivosťou.

(2) Po schválení ustanovenia poľovníckej stráže a vzatí do sľubu vydá okresný národný výbor osvedčenie. V osvedčení musí byť uvedený poľovný revír, pre ktorý bola poľovnícka stráž ustanovená. Pri výkone svojej činnosti musí mať poľovnícka stráž osvedčenie pri sebe a na požiadanie sa ním preukázať.

(3) Okresný národný výbor vedie zoznam poľovníckych stráží, v ktorom sa uvedie meno a priezvisko, bydlisko poľovníckej stráže, poľovný revír, pre ktorý bola poľovnícka stráž ustanovená, dátum vzatia do sľubu a užívateľ poľovného revíru.

§ 6

(1) Služobný odznak poľovníckej stráže je vyrobený z bieleho kovu a má tvar elipsy. Uprostred elipsy je štátny znak, ktorého výška je 5 cm a šírka 3,7 cm. V hornej časti obvodového pásu je nápis „Poľovnícka stráž“. Nosí sa na ľavej strane pŕs.

(2) Služobný odznak vydá poľovníckej stráži okresný národný výbor.

§ 7

(1) Užívateľ poľovného revíru oznámi okresnému úradu, že poľovnícka stráž prestala vykonávať svoju funkciu alebo že zrušil svoje rozhodnutie o ustanovení za poľovnícku stráž.

(2) Okresný úrad rozhodne o zrušení schválenia poľovníckej stráže na základe oznámenia podľa odseku 1 alebo z vlastného podnetu, ak zistí, že si poľovnícka stráž neplní povinnosti alebo že koná v rozpore so všeobecne platnými záväznými predpismi upravujúcimi výkon práva poľovníctva.

(3) Poľovnícka stráž, ktorá prestala vykonávať svoju funkciu, je povinná bez meškania odovzdať okresnému úradu osvedčenie a služobný preukaz.

Štvrtá časť

Bažantnice (k § 8, § 18 ods. 2 zákona)

Uznané bažantnice

§ 8

Uznanú bažantnicu možno zriadiť iba v častiach poľovného revíru, kde sú vhodné podmienky pre chov bažantov, najmä vhodné zloženie porastov; pritom výmera lesných poľovných pozemkov alebo remíz musí mať aspoň 25 ha.

§ 9

(1) V žiadosti o uznanie bažantnice užívateľ poľovného revíru uvedie miesto a bližšie označenie poľovných pozemkov, na ktorých sa má uznaná bažantnica zriadiť, akú má mať výmeru, ako aj dôvody na jej zriadenie; k žiadosti užívateľ priloží projekt uznanej bažantnice.

(2) Pred rozhodnutím o uznaní bažantnice okresný úrad vykoná miestnu obhliadku za účasti užívateľa poľovného revíru, vlastníka, nájomcu alebo správcu poľnohospodárskych alebo lesných pozemkov, zástupcu okresného úradu životného prostredia a zástupcu Slovenského poľovníckeho zväzu.

§ 10

(1) V rozhodnutí o uznaní bažantnice okresný národný výbor určí obvod bažantnice, jej výmeru a podmienky, za ktorých sa bažantnica uznáva.

(2) Ak susedí uznávaná bažantnica s cudzími poľovnými pozemkami, môže okresný národný výbor zaokrúhliť poľovný revír v záujme takejto bažantnice, prípadne k poľovnému revíru pričleniť tieto pozemky v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie úspešného chovu bažantov.

§ 11

Ak je uznaná bažantnica zriadená z dôvodov všeobecného záujmu a ak to bude nevyhnutne potrebné na jej obhospodarovanie, Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy obmedzí, prípadne si vyhradí výkon práva poľovníctva (§ 18 ods. 1 zákona) na poľovných pozemkoch susediacich s bažantnicou.

§ 12

Užívateľ poľovného revíru je povinný podať do jedného mesiaca od uznania bažantnice okresnému národnému výboru žiadosť o nové zaradenie poľovného revíru do akostnej triedy.

§ 13

Lesný hospodársky plán pre les, v ktorom je zriadená bažantnica, treba zladiť s poľovníckym účelom a s požiadavkami intenzívneho chovu bažantov.

§ 14

Užívateľ poľovného revíru označí obvod uznanej bažantnice na vhodných miestach tabuľkami. V dobe hniezdenia, t. j. od 1. apríla do 30. júna, je vstup do bažantnice s výnimkou ciest zakázaný; zákaz sa nevzťahuje na osoby zamestnané v bažantnici, osoby vykonávajúce dozor nad obhospodarovaním bažantnice, ako aj na užívateľov pozemkov ležiacich v obvode bažantnice.

§ 15

Evidenciu uznaných bažantníc vedie okresný národný výbor.

§ 16

Samostatné bažantnice

Pri uznávaní samostatných bažantníc (§ 8 zákona) obdobne platia ustanovenia o uznaných bažantniciach.

Piata časť

Žiadosť o uznanie poľovného revíru a žiadosť o zmenu poľovného revíru (k § 13, § 17, k čl. II ods. 3, 4 a 6 zákona)

§ 18

(1) Žiadosť o uznanie alebo zmenu poľovného revíru alebo samostatnej bažantnice alebo zverníka (ďalej len „poľovný revír“) obsahuje okrem náležitostí uvedených v článku II zákona

a) dva jednoduché situačné náčrtky v mierke 1:25 000 zachycujúce poľovné pozemky a nimi obklopené alebo s nimi susediace nepoľovné pozemky, komunikačné siete a vodné toky,

b) údaje o výmere poľovných pozemkov,

c) výpis z katastra nehnuteľností, ak nejde o pozemky uvedené v osobitnom predpise,1a)

d) súhlas podľa osobitného predpisu,2) ak ide o uznanie poľovného revíru na chránených územiach, na ktorých platí druhý až piaty stupeň ochrany.

(2) V rozhodnutí o uznaní poľovného revíru uvedie okresný úrad toho, komu patrí právo poľovníctva v poľovnom revíre, opis jeho hraníc a celkovú výmeru. Súčasne uvedie údaje o prípadnom pričlenení alebo zaokrúhlení dotknutých poľovných pozemkov. Zaradenie revíru do akostných tried pre jednotlivé druhy zveri sa vykonáva osobitne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru.

Šiesta časť

§ 19

Ochrana poľovníctva (k § 22, § 23 zákona)

(1) Na zabránenie škôd spôsobovaných na zveri pri obhospodarovaní poľovných pozemkov sú povinní:

a) užívatelia poľovných pozemkov oznámiť aspoň 3 dni vopred užívateľovi poľovného revíru začatie kosby sena, kosenia krmovín, použitie chemických prípravkov na ochranu rastlín, čas a miesto, kde sa budú vykonávať v nočnom čase poľnohospodárske práce (orba, smykovanie a pod.),

b) užívatelia mechanizačných prostriedkov na kosenie krmovín používať účinné plašiče zveri,

c) užívatelia silážnych jám a hroblí spolu s užívateľmi poľovného revíru robiť primerané opatrenia proti nežiadúcemu prístupu zveri.

(2) Oznamovacia povinnosť podľa odseku 1 platí obdobne aj na použitie chemických látok a prostriedkov v poľnohospodárskej a lesnej výrobe.

Siedma časť

Poľovný lístok a povolenka na poľovačku (k § 31 zákona)

Poľovný lístok

§ 20

(1) Poľovný lístok oprávňuje jeho držiteľa loviť zver, ak spĺňa ďalšie podmienky pre lov zveri ustanovené zákonom. Žiakov lesníckej školy alebo poslucháčov školy vychovávajúcej absolventov s poľovníckou kvalifikáciou, ktorým bol poľovný lístok vydaný podľa § 31 ods. 4 písm. b) zákona a nie sú držiteľmi zbrojného preukazu, oprávňuje poľovný lístok loviť zver s výnimkou lovu pri použití strelnej zbrane.3)

(2) Poľovné lístky sa vydávajú

a) na jeden kalendárny rok alebo na päť kalendárnych rokov pre občanov Slovenskej republiky,

b) na päť kalendárnych rokov pre občanov Slovenskej republiky, ktorí sú poľovníkmi alebo lesníkmi z povolania,

c) na jeden kalendárny rok pre poslucháčov odborných škôl, na ktorých sa vychovávajú poľovníci z povolania,

d) na jeden rok, na jeden mesiac alebo na jeden týždeň od ich vydania pre cudzincov.

(3) Poľovný lístok sa odoprie osobe,

a) ktorá má menej ako 18 rokov s výnimkou osoby uvedenej v odseku 1 v druhej vete,

b) ktorá nie je členom poľovníckej organizácie alebo bola z poľovníckej organizácie vylúčená a kárne opatrenie doby vylúčenia trvá alebo ktorá nie je lesníkom z povolania, žiakom lesníckej školy alebo poslucháčom školy vychovávajúcej absolventov s poľovníckou kvalifikáciou,

c) ktorú nemožno považovať za bezúhonnú a spoľahlivú osobu podľa osobitného predpisu,4)

d) ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin pytliactva,5) ak trest nebol zahladený,

e) ktorá nepreukáže, že je poistená proti následkom zákonnej zodpovednosti z výkonu práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka,

f) ktorej bol odňatý poľovný lístok a doba odňatia trvá.

(4) Poľovný lístok sa môže odoprieť osobe,

a) ktorá zneužila povolenku na poľovačku,

b) ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

§ 21

(1) Žiadosť o vydanie poľovného lístka sa podáva na predpísanom tlačive. Žiadateľ musí k žiadosti pripojiť tieto doklady:

a) výpis z registra trestov vydaný v čase nie dlhšom ako tri mesiace pred podaním žiadosti,

b) preukaz, že je členom poľovníckej organizácie, alebo potvrdenie zamestnávateľa, že žiadateľ je lesníkom alebo poľovníkom z povolania, ak žiada o vydanie päťročného poľovného lístka podľa § 20 ods. 2 písm. b), alebo potvrdenie školy, že je jej poslucháčom, ak žiada o vydanie ročného poľovného lístka podľa § 20 ods. 2 písm. c),

c) fotografiu z posledného obdobia,

d) doklad, že už mal poľovný lístok pre občanov Slovenskej republiky alebo že

1. zložil skúšku z poľovníctva, alebo

2. je žiakom alebo absolvoval (vrátane výučby poľovníctva) odbornú lesnícku školu najmenej na úrovni lesníckej majstrovskej školy (bývalej hájnickej školy), alebo je absolventom a zložil skúšku z poľovníctva na lesníckom odbornom učilišti, na ktorom bolo povolené vyučovať poľovníctvo, alebo

3. absolvoval strednú poľnohospodársku školu vrátane skúšky z poľovníctva alebo je poslucháčom, alebo absolventom technickej univerzity, poľnohospodárskej univerzity, alebo univerzity veterinárneho lekárstva, na ktorej bolo povolené vyučovať poľovníctvo, a zložil skúšku z poľovníctva na tejto škole, alebo

4. zložil vyššiu odbornú poľovnícku skúšku alebo skúšku pre poľovníkov z povolania, alebo štátnu lesnícku skúšku,

e) doklad, že uzavrel na čas platnosti poľovného lístka poistenie proti následkom zákonnej zodpovednosti z výkonu práva poľovníctva.

(2) Preukazy alebo doklady podľa odseku 1 písm. a), b) a d) sa nepripájajú k žiadostiam o vydanie poľovného lístku pre cudzincov. Cudzinec k žiadosti o vydanie poľovného lístka nepripája ani fotografiu.

(3) Ak ide o vydanie poľovného lístka s platnosťou dlhšou ako jeden rok, žiadateľ predloží doklady podľa odseku 1 písm. b) a e) platné na dobu, na ktorú sa má poľovný lístok vydať; organizácia, ktorá vydala žiadateľovi doklad podľa odseku 1 písm. b) a e), oznamuje orgánu štátnej správy zmeny tých údajov, ktoré majú vplyv na odobratie poľovného lístka podľa § 24 ods. 1.

(4) Žiakom lesníckej školy alebo poslucháčom školy vychovávajúcej absolventov s poľovníckou kvalifikáciou sa poľovný lístok vydá až po zložení skúšky z predmetu poľovníctvo.

(5) Žiadosť o predĺženie platnosti poľovného lístka doloženú dokladmi podľa § 21 ods. 1 písm. a), b), d) a e) podáva žiadateľ najneskôr jeden mesiac pred uplynutím doby jeho platnosti. Pri predložení žiadosti po uplynutí tejto doby orgán štátnej správy platnosť poľovného lístka nepredĺži, ale vydá nový poľovný lístok.

§ 24

(1) Okresný národný výbor odoberie poľovný lístok,ak dodatočne zistí takú okolnosť, pre ktorú by sa vydanie poľovného lístku muselo odoprieť podľa § 20 ods. 3, alebo ak taká okolnosť vznikne po jeho vydaní.

(2) Okresný národný výbor môže odobrať poľovný lístok, ak dodatočne zistí takú okolnosť, pre ktorú by sa vydanie poľovného lístku mohlo odoprieť podľa § 20 ods. 4 alebo taká okolnosť vznikne po jeho vydaní.

§ 25

Skúšky z poľovníctva uchádzačov o prvý poľovný lístok sa vykonávajú podľa skúšobného poriadku vydaného ministerstvom.*)

§ 25a

(1) Poľovné lístky vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky platia počas platnosti v nich uvedenej.

(2) Skúšky poľovníckych hospodárov zložené do nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa považujú za skúšky podľa § 15 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb.

§ 26

Povolenka na poľovačku

(1) Pri plánovaných spoločných poľovačkách môže užívateľ poľovného revíru vydať jednu povolenku pre všetkých účastníkov poľovačky. Taká povolenka nie je potrebná, ak spoločnú poľovačku vedie poľovnícky hospodár.

(2) Povolenka na poľovačku, ktorú poľovníkovi vydal užívateľ poľovného revíru, ho oprávňuje na vstup do tohto poľovného revíru so zbraňou určenou na výkon práva poľovníctva.

(3) Po ulovení zveri poľovník neodkladne zaznačí jej ulovenie v povolenke.

(4) Povolenka na poľovačku je evidovaným tlačivom, ktorého evidenciu vedie poľovnícky hospodár. Vydáva sa pre konkrétnu osobu okrem prípadu uvedeného v odseku 1, na konkrétny poľovný revír, konkrétny druh zveri a na určenú dobu lovu.

Ôsma časť

§ 27

Náhrada škôd spôsobených medveďom (k § 34 ods. 3 zákona)

(1) Škodu, ktorú spôsobí medveď na včelstvách a domácich zvieratách, uhrádza štát, ak bola spôsobená v poľovnom revíri, v ktorom sa medveď neloví alebo ak sa lov medveďa vykonáva na základe povolenia vydaného podľa § 29 zákona č. 23/1962 Zb. a výnimky5a), alebo ak lov medveďa vykonáva užívateľ, ktorého zriaďovateľom je štát; v ostatných prípadoch škodu uhrádza užívateľ poľovného revíru.

(2) Obec, v ktorej sa uplatnila požiadavka na náhradu škody, vykoná s cieľom zistiť rozsah škody a okolnosti, za ktorých ku škode došlo, miestnu obhliadku za účasti zástupcu okresného úradu, zástupcu okresného úradu životného prostredia a zástupcu Slovenského poľovníckeho zväzu.

(3) Okresný úrad na základe výsledku miestnej obhliadky rozhodne o primeranej náhrade škody. Náhradu prizná, ak poškodený preukáže, že ku škode došlo bez jeho zavinenia, a ak ide o škody na domácom zvieratstve, bez zavinenia osoby, ktorej bolo zviera zverené do opatery.


Deviata časť

Záverečné ustanovenia

§ 28

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 24/1962 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve (vrátane príloh).

§ 29

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1967.

Čl. II

(1) Ak sa vo vyhláške používajú slová „československý občan“, rozumie sa tým občan Slovenskej republiky.

(2) Ak sa vo vyhláške používajú slová „okresný národný výbor“, rozumie sa tým lesný úrad.


Minister:

Mestek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 36 ods. 3 zákona č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb.

1a) § 16 ods. 1 písm. c) a § 16 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

2) § 13 ods. 2 písm. f), § 14 ods. 2 písm. a), § 16 ods. 5 a § 17 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

3) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive.

4) § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z.

5) § 181d Trestného zákona.

5a) § 26 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.