Vyhláška č. 42/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra a Ústrednej rady družstiev o mzdových podmienkach domovníkov

Čiastka 16/1967
Platnosť od 06.05.1967 do15.01.1992
Účinnosť od 01.07.1967 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.

42

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra a Ústrednej rady družstiev

zo 14. apríla 1967

o mzdových podmienkach domovníkov

Podľa § 30 ods. 2 vyhl. č. 101/1966 Zb. o odmeňovaní práce v novej sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva Ministerstvo vnútra a Ústredná rada družstiev po dohode s Ústredným výborom Odborového sväzu pracovníkov štátnych orgánov a miestneho hospodárstva ustanovujú:


Rozsah platnosti

§ 1

Táto vyhláška upravuje mzdové podmienky domovníkov v obytných domoch spravovaných organizáciami bytového hospodárstva národných výborov, prípadne národnými výbormi priamo a bytovými družstvami (ďalej len „organizácie“).

§ 2

1. Podľa tejto vyhlášky sa odmeňujú tieto práce:

a) zametanie, utieranie a umývanie schodov a chodieb a ostatných spoločne užívaných priestorov (pivnica, povala, dvor, práčovňa, sušiareň, kabína výťahu a pod.),

b) čistenie osvetľovacích zariadení, okien v spoločných priestoroch, dverí do domu a do spoločných miestností a priestorov, zábradlí a ostatných spoločne užívaných zariadení,

c) čistenie a udržiavanie schodnosti chodníkov a prístupových ciest k domu a jeho spoločným zariadeniam (zametanie, odpratávanie snehu, posypávanie pri poľadovici a pod.),

d) starostlivosť o riadny chod a udržiavanie spoločného zariadenia (výťah, práčovňa, sušiareň a pod.),

e) obstarávanie pochôdzok a prác súvisiacich so správou domu, hlásenie všetkých zistených závad v dome a porúch jeho zariadení a zabezpečenie preventívnych opatrení pri havarijných stavoch,

f) otváranie a uzavieranie domu a ostatných priestorov a starostlivosť o dodržiavanie domového poriadku, osvetľovanie spoločných priestorov, vyvesovanie zástav a

g) prípadné ďalšie podobné práce, na vykonávanie ktorých sa domovník osobitne zaviaže.

2. Medzi domovnícke práce odmeňované podľa tejto vyhlášky nepatria práce spojené s obsluhou zariadení pre dodávku tepla a teplej vody a opravárske práce v dome. Pokiaľ sa domovník zaviaže na výkon aj týchto prác, je za ne odmeňovaný podľa iných predpisov.*)

§ 3

Odmeňovanie

1. Domovníkovi patrí za každú hodinu prác uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), g) základná mzda 4 Kčs. Vedúci organizácie, v bytových družstvách predstavenstvo družstva alebo ním poverený pracovník (ďalej len „vedúci organizácie“) vopred určí rozsah prác i počet pracovných hodín. Ak sa rozsah vykonávaných prác nemení, možno určiť celkovú mesačnú mzdu.

2. Za výkon prác uvedených v § 2 ods. 1 písm. f) organizácia poskytne domovníkovi okrem základnej mzdy podľa predchádzajúceho odseku mesačnú odmenu. Výšku tejto odmeny vedúci organizácie určí podľa vopred určeného rozsahu týchto prác v rozpätí 35 až 90 Kčs mesačne.

3. K mzde podľa odseku 1 môže organizácia za zvlášť kvalitné vykonanie prác poskytnúť výkonnostnú odmenu.

4. Rozsah prác, počet pracovných hodín, ako aj pracovné podmienky a výška celkovej odmeny musia sa dojednať v písomnej pracovnej zmluve.

§ 4

Služobný byt

1. Domovníkovi, ktorý sa zaviazal na výkon domovníckych prác uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) až f) tejto vyhlášky, patrí jeden služobný byt spôsobilý na riadne užívanie.

2. Úhradu za užívanie služobného bytu a za služby spojené s jeho užívaním domovník uhrádza vo výške určenej osobitnými predpismi.*)

3. Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na stavebné bytové družstvá. Služobný byt môže sa domovníkovi poskytnúť iba vtedy, ak tak rozhodne predstavenstvo.

§ 5

Poskytovanie pomôcok

Pomôcky potrebné pre výkon domovníckych prác (vrátane studenej a teplej vody) obstaráva na svoj náklad organizácia a prideľuje ich domovníkovi v potrebnom množstve. Organizácia sa však môže s domovníkom dohodnúť, že si bude tieto pomôcky obstarávať sám; na úhradu hotových výdavkov spojených s ich obstarávaním mu poskytne paušálnu sumu.

§ 6

Poplatok za otváranie domu

1. Domovník je oprávnený za každé otvorenie domu v čase, po ktorý má byť dom podľa domového poriadku uzavretý, požadovať poplatok, a to do 24.00 hod. 1 Kčs a po 24.00 hod. 3 Kčs bez ohľadu na počet osôb vstupujúcich do domu.

2. Poplatok sa nevyberá od osôb, ktoré vstupujú do domu služobne.


§ 7

Spoločné a záverečné ustanovenia

Zrušujú sa:

- vyhláška bývalého Ministerstva sociálnej starostlivosti č. 630/1949 Ú. l. o odmenách domovníkov za domovnícke práce a za práce vymykajúce sa z odboru domovníckych prác;

- vyhláška Ministerstva vnútra č. 1/1952 Ú. l., ktorou saupravuje spôsob výplaty a úhrady odmien domovníkom;

- vyhláška Ministerstva vnútra č. 184/1953 Ú. l. o úprave odmien domovníkom;

- vyhláška bývalého Povereníctva práce a sociálnej starostlivosti č. 834/1949 Ú. v. o odmenách domovníkom za domovnícke práce a za práce, ktoré nepatria do odboru domovníckych prác;

- vyhláška Povereníctva vnútra č. 23/1952 Ú. v., ktorou sa upravuje spôsob výplaty a úhrady odmien domovníkom;

- vyhláška Povereníctva vnútra č. 223/1953 Ú. v. o úprave odmien domovníkom;

- smernice bývalého Najvyššieho úradu cenového č. 98789-V/1949 z 27. júna 1949 o poplatkoch za otváranie domu a domové kľúče;

- vyhláška Povereníctva výživy č. 711/1949 Ú. v. a predpisy podľa nej vydané, pokiaľ sa nimi ustanovuje výška poplatku za domový kľúč a otváranie domu.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1967.


Podpredseda Predstavenstva ÚRD:

Novák v. r.

Námestník ministra vnútra:

Jakeš v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tieto práce sa odmeňujú podľa úpravy bývalej Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. VI/212-120/1964 z 12. 3. 1964 uverejnenej v Prevádzkovom zpravodajstve č. 6-7/1964 článok 20 a č. VIII/2-2730/1964 z 18. 1. 1964 uverejnenej v Prevádzkovom zpravodajstve č. 4/1965 článok 14. V bytových družstvách sa tieto práce odmeňujú podľa smerníc Ústrednej rady družstiev č. 55402/22/1965 z 22. apríla 1965 uverejnených vo Vestníku ÚRD č. 4/1965.

*) Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva z 26. marca 1964 č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a služby spojené s užívaním bytu.