Vyhláška č. 94/1967 Zb.Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad

Čiastka 34/1967
Platnosť od 26.09.1967
Účinnosť od 01.10.1967

OBSAH

94

VYHLÁŠKA

Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici

z 10. augusta 1967,

ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad


§ 1

Rada Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad:

Mestský národný výbor Nová Baňa, okres Žiar nad Hronom.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1967.

Tajomník:

Janečko v. r.

Predseda:

Belovický v. r.