Vyhláška č. 118/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 44/1967
Platnosť od 14.12.1967
Účinnosť od 29.12.1967
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Dohoda vstúpila v platnosť 25. júnom 1967.

118

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 31. októbra 1967

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva


Dňa 30. decembra 1964 bola v Hanoji podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva.

Podľa svojho článku 11 Dohoda vstúpila v platnosť 25. júnom 1967.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Vietnamskej demokratickej republiky vedená prianím rozšíriť a upevniť priateľské vzťahy medzi národmi oboch krajín a prehĺbiť spoluprácu a vzájomnú pomoc v odbore zdravotníctva a lekárskej vedy rozhodli sa uzavrieť Dohodu o spolupráci v oblasti zdravotníctva a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Bohumila Muchu,
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Československej socialistickej republiky,

vláda Vietnamskej demokratickej republiky

dr.Pham Ngoc Thacha,
ministra zdravotníctva Vietnamskej demokratickej republiky,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v náležitom poriadku a predpísanej forme, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať spoluprácu a vzájomnú výmenu skúseností v otázkach zdravotníctva a lekárskej vedy tak, aby táto spolupráca prispievala k stálemu zlepšovaniu zdravotného stavu ľudu oboch krajín.

Článok 2

1. Zmluvné strany si budú vzájomne vymieňať skúsenosti v otázkach organizácie zdravotníctva a jeho riadenia, najmä na úsekoch preventívnej a liečebnej starostlivosti, hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, zdravotníckej osvety a použitia lekárskych prístrojov, nástrojov a liekov.

2. Príslušné orgány a inštitúcie oboch zmluvných strán si budú za účelom spoločného boja proti infekčným chorobám vzájomne vymieňať skúsenosti o prevencii, diagnostike a liečení týchto chorôb.

Článok 3

Zmluvné strany si budú vzájomne vymieňať plány a materiály týkajúce sa sjazdov, konferencií a zasadaní, najmä medzinárodných alebo s medzinárodnou účasťou, ktoré sa zaoberajú otázkami organizácie zdravotníctva a otázkami lekárskej vedy. Budú vzájomne pozývať príslušníkov druhej zmluvnej strany na vedecké sjazdy a konferencie usporiadané vo svojich krajinách.

Článok 4

Zmluvné strany si budú vzájomne vymieňať lekársku literatúru, zdravotnícke filmy, názorné pomôcky a iné zdravotnícko-osvetové materiály.

Článok 5

Príslušné orgány a inštitúcie zmluvných strán budú spolupracovať v oblasti výučby zdravotníckych pracovníkov, najmä tým, že

1. budú napomáhať tomu, aby študenti druhej zmluvnej strany mohli študovať na lekárskych školách ich krajiny;

2. budú organizovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov za účelom ich špecializácie a doškoľovania;

3. budú si vzájomne vymieňať pedagogické skúsenosti a učebné pomôcky.

Článok 6

Príslušné orgány a inštitúcie zmluvných strán budú organizovať spoluprácu a výmenu skúseností medzi výskumnými ústavmi, zdravotníckymi školami a inými zdravotníckymi zariadeniami oboch krajín.

Článok 7

Príslušné orgány a inštitúcie zmluvných strán poskytnú občanom druhej zmluvnej strany nachádzajúcim sa na ich území nevyhnutné liečenie pri náhlom ochorení.

Článok 8

Na vykonávanie tejto Dohody budú ministerstvá zdravotníctva oboch zmluvných strán dojednávať konkrétny plán spolupráce.

Článok 9

Náklady spojené s vykonávaním tejto Dohody budú zmluvné strany uhrádzať podľa týchto zásad:

1. lekársku literatúru, učebné a názorné pomôcky, filmy, zdravotnícko-osvetový materiál a vzorky nových druhov liekov si budú vymieňať bezplatne;

2. pri vzájomnom vysielaní delegácií alebo pri návšteve sjazdov a konferencií uhrádza vysielajúca strana náklady na cestu do miesta určenia a späť a hostiteľská strana uhrádza náklady za ubytovanie, stravovanie a miestne cestovné vrátane príslušného vreckového;

3. náklady spojené s vysielaním a pobytom lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na území druhej zmluvnej strany bude uhrádzať strana, v prospech ktorej alebo na žiadosť ktorej boli tieto osoby vyslané;

4. liečebná starostlivosť pri náhlom ochorení podľa článku 7 tejto Dohody sa poskytuje občanom druhej zmluvnej strany bezplatne.

Článok 10

Vzájomné vyúčtovanie nákladov podľa článku 9 tejto Dohody sa bude vykonávať prostredníctvom Štátnej banky československej a Banky pre zahraničný obchod Vietnamskej demokratickej republiky na základe príslušných dohôd o neobchodných platbách platných medzi oboma zmluvnými stranami v deň vyúčtovania.

Článok 11

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov každej zo zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Článok 12

Táto Dohoda sa dojednáva na dobu piatich rokov a jej platnosť sa predlžuje vždy na ďalších päť rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie aspoň šesť mesiacov pred uplynutím práve prebiehajúceho päťročného obdobia.

Dané v Hanoji 30. decembra 1964 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom, vietnamskom a francúzskom, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Mucha v. r.

Za vládu

Vietnamskej demokratickej republiky:

Thach v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.