Vyhláška č. 65/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o plaveckých a námorníckych knižkách

Čiastka 25/1967
Platnosť od 01.07.1967 do31.12.2000
Účinnosť od 01.07.1967 do31.12.2000
Zrušený 435/2000 Z. z.

OBSAH

65

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

z 12. júna 1967

o plaveckých a námorníckych knižkách

Ministerstvo dopravy ustanovuje podľa § 15 ods. 2 a § 24 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe a podľa § 27 zákona č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe:


§ 1

(1) Každý člen lodnej posádky československej lode určenej pre plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste je povinný mať pri plavbe do zahraničia plaveckú knižku.

(2) Každý člen lodnej posádky československej námornej lode musí mať námornícku knižku.

§ 2

Plavecké a námornícke knižky vydáva Ministerstvo dopravy.


§ 3

Zrušujú sa:

1. vyhláška Československého úradu plavebného v Prahe č. 609/1949 Ú. l. o plaveckých knižkách pre lodné posádky československej plavby na Odre,

2. vyhláška Ministerstva vnútra č. 48/1957 Ú. l. (Ú. v.) o námorníckych knižkách a námorníckych preukazoch.

§ 4

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1967.


Minister:

Indra v. r.