Vyhláška č. 102/1967 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania

Čiastka 37/1967
Platnosť od 25.10.1967 do31.01.1991
Účinnosť od 01.04.1968 do31.01.1991
Zrušený 505/1990 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení čl. I bod 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia

102

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu a meranie

z 25. septembra 1967,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania

Úrad pre normalizáciu a meranie ustanovuje po dohode s príslušnými ministerstvami a ústrednými orgánmi podľa § 9 zákona č. 35/1962 Zb. o mierovej službe:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania sa mení a dopĺňa takto:

1. § 8 ods. 2 znie:

(2) Ak sa vykonáva úradné overovanie v prevádzkárňach organizácií uvedených v odseku 1, organizácie sú povinné orgánom krajského oddelenia úradu zabezpečiť plynulý a rovnomerný prísun meradiel, poskytnúť im bezplatne vhodnú miestnosť, všetko skúšobné zariadenie a pomôcky, podľa potreby aj ochranné odevy alebo iné prostriedky zaisťujúce bezpečnosť a hygienu práce, technických a pomocných pracovníkov a zabezpečiť všetky ostatné podmienky na vykonávanie úradného overovania.“

2. § 9 ods. 1 znie:

(1) Užívatelia sú povinní viesť a dopĺňať súpis všetkých používaných vybraných meradiel podliehajúcich novému úradnému overeniu a údajov ich posledného úradného overenia. Pred úradnou skúškou musia predložiť orgánu krajského oddelenia úradu všetky potrebné údaje o počte a charakteristike týchto meradiel; rovnaké údaje užívatelia sú povinní predkladať krajskému oddeleniu úradu na jeho vyzvanie.“

3. § 10 ods. 1 znie:

(1) Etalóny používané ako hlavné podnikové etalóny (ďalej len „hlavné etalóny")podliehajú povinnému úradnému overeniu; zoznam týchto hlavných etalónov, ako aj doba platnosti úradného overenia sú uvedené v prílohe II. Príslušné krajské oddelenie úradu môže na žiadosť užívateľov vo výnimočných prípadoch dobu platnosti úradného overenia hlavných etalónov predĺžiť, avšak najviac na dvojnásobok.“

4. § 12 ods. 3 znie:

(3) Ak sa úradné overovanie hlavných etalónov vykonáva v prevádzkárňach organizácií, o povinnostiach organizácií obdobne platí ustanovenie § 8.“

5. § 13 znie:

„Úrad a jeho krajské oddelenia vykonávajú na žiadosť organizácií úradné overovanie alebo skúšanie akéhokoľvek druhu prevádzkových meradiel a etalónov nepodliehajúcich povinnému úradnému overeniu, ak majú voľnú kapacitu na vykonávanie týchto skúšok a potrebné zariadenie.“

6. Z § 17 ods. 2 a 3 a z § 18 ods. 2 sa vypúšťa odkaz na prílohu III.

7. § 20 znie:

„Pri dovoze meradiel uvedených v prílohách I a II tejto vyhlášky je odberateľ dovážaných meradiel povinný pred predložením návrhu na uzavretie príslušnej hospodárskej zmluvy s organizáciou poverenou vykonávaním zahraničného obchodu obstarať súhlas úradu s dovozom týchto meradiel a zabezpečiť, aby úradný súhlas bol na návrhu hospodárskej zmluvy vyznačený. Bez tohto súhlasu nesmie organizácia poverená vykonávaním zahraničného obchodu dovoz týchto meradiel uskutočniť. Úrad môže žiadať bezplatné predloženie troch vzoriek meradiel. Po uskutočnení dodávky odberateľ dovážaných meradiel ohlási úradu prevzatie zásielky, aby sa preskúšaním dodaných meradiel mohlo zistiť, či zodpovedajú vopred schválenej vzorke, alebo v prípade, že predloženie vzoriek nebolo úradom vyžiadané, či dovezené meradlá zodpovedajú technickej špecifikácii schválenej úradom na návrhu zmluvy o dovoze.“

8. § 21 ods. 3 a 5 znie:

(3) Lehoty vykonávania kontrol jednotlivých prevádzkových meradiel určí vedúci organizácie podľa spôsobu používania týchto meradiel tak, aby sa sústavne zabezpečovala ich stála jednotnosť a správnosť.

(5) Organizácie sú povinné viesť evidenciu lehôt na vykonávanie kontroly jednotlivých druhov prevádzkových meradiel a evidenciu kontroly prevádzkových meradiel a zabezpečovať, aby sa nepoužívali meradlá, ktoré boli pri kontrole uznané za nesprávne.“

9. § 22 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Organizácie sú zodpovedné za systematické dodržiavanie mierového poriadku; za tým účelom sú organizácie povinné najmä:

a) zabezpečovať výber vhodných meradiel, ich náležitý stav, správne udržiavanie a uchovávanie a správne meranie,

b) oboznámiť pracovníkov so zverenými meradlami a ich správnym používaním,

c) podrobiť pracovníkov, ktorí používajú meradlá vyžadujúce pri svojej obsluhe zvláštne znalosti, odbornej skúške,

d) vykonávať sústavný dohľad nad meradlami a meraním.

(2) Generálne riaditeľstvá trustov a odborových podnikov riadia a koordinujú zabezpečovanie jednotnosti a správnosti merania v podriadených podnikoch a rozvoj merania a meracej techniky v najdôležitejších odboroch výrobného programu.“

10. Nové znenie príloh vyhlášky je uvedené v prílohách, ktoré sú súčasťou tejto vyhlášky.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1968 s výnimkou ustanovení čl. I bod 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

Křovina v. r.


Príloha I vyhlášky č. 102/1967 Zb.

Zoznam vybratých prevádzkových meradiel*) podliehajúcich povinnému úradnému overovaniu a doba platnosti úradného overovania

Por. č.Meradlá vyrábané, dovážané z cudziny, opravované alebo používané vo všetkých odvetviach národného hospodárstvaDoba platnosti úradného overenia
I Dĺžka, rozmer
1Dĺžkové meradlá na strižný tovar2 roky
2Meračské pásma oceľové určené na presné meranie-
3Meracie zariadenia na meranie dĺžky metrových textílií
a) odvaľovacie2 roky
b) skladacie2 roky
4Taxametre a počítadlá kilometrov pri nájomných automobiloch2 roky
II Plocha, rovinný uhol a odchýlky od geometrického tvaru
1Závažia
a) obchodné a špeciálne bežné2 roky
b) obchodné a špeciálne presné (okrem jemných závaží)2 roky
2Váhy mostové všetkých druhov - pre cestné a koľajové vozidlá, okrem váh so silovými snímačmi2 roky
3Váhy**), ***)2 roky
a) závažové
  aa) rovnoramenné - ručne obsluhované
    - obchodné bežné
    - obchodné presné
  ab) rovnoramenné - poloautomatické i automatické iba na odvažovanie obilovín
    - netto
    - brutto
  ac) desatinné
    - desatinné
    - stotinné
    - so zvláštnym prevodom (radivé)
b) behúňové
  ba) jednopákové
    - minciere
  bb) niekoľkopákové (s posuvnými i valivými behúňmi)
    - stolné
    - mostové*)
    - visuté bitúnkové
c) sklonné (poloautomatické)
  ca) stolné jednomiskové
  cb) závesné
  cc) mostové*)
  cd) visuté bitúnkové
d) kombinované (sklonné so zariadením zvyšujúcim váživosť)
  da) stolné jednomiskové
  db) stolné dvojmiskové
  dc) mostové
4Váhy špeciálne
a) váhy na počítanie kusov
b) váhy na zisťovanie vlastností látok (napríklad škrobnatosti)
IV Hodnotenie plodín
1Obilné skúšače2 roky
V Objem, prietok
1Odmerné nádoby (miery) na kvapaliny
a) kovové s objemom (0,01 až 50) 10-3 m3, t. j. (0,01 až 50) litrov2 roky
b) sklenené, kameninové, porcelánové (alebo zhotovené z tuhých plastických látok s objemom (0,01 až 2) 10-3 m3, t. j. (0,01 až 2) litre-
2Výčapné nádoby používané na výčap hotových studených nápojov (poháre, kalíšky, výčapné fľaše)-
Povinnému úradnému overeniu nepodliehajú výčapné nádoby prinesené zákazníkom pri predaji nápojov cez ulicu, nádoby predávané súčasne s nápojom, nádoby podávané zákazníkovi súčasne s nápojmi v celých uzavretých fľašiach a fľaše uzavreté korkom alebo iným uzáverom a nepriehľadné nádoby pre výčap piva v špecializovaných závodoch verejného stravovania schválených Úradom pre normalizáciu a meranie.
3Odmerné sklo (laboratórne odmerné banky, byrety, pipety) používané na presné merania, arbitrážne merania a podobné účely-
4Prepravné tanky na kvapaliny používané ako meradlá objemu2 roky
5Prepravné sudy (drevené i kovové) používané ako meradlá objemu2 roky
6Objemové dávkovacie meradlá na kvapaliny
a) obchodné (na petrolej, lieh a pod.)-
b) staničné (na benzín a pod.)2 roky
7Prietokové meradlá na kvapaliny
a) staničné (na benzín a pod.)2 roky
b) na mlieko a iné požívatiny2 roky
c) tankové*)2 roky
d) na olej2 roky
8Kontrolné objemové liehové meradlá5 rokov
9Butyrometre-
10Vodomery*)4 roky
11Plynomery (okrem plynomerov s otáčavými piestami)*)10 rokov
12Plynomery s otáčavými piestami*)5 rokov
VI Mechanické skúšky materiálu
1Trhacie stroje  a lisy používané na preukazné a preverovacie skúšky2 roky
2Kyvadlové kladivá na meranie nárazovej práce ≥ 9,80665 J, t. j. 1 kpm používané na preukazné a preverovacie skúšky2 roky
3Skúšobné stroje na dlhodobé skúšky tečenia materiálu používané na preukazné a preverovacie skúšky
a) so zaťažovacím zariadením pákovým a s priamym zaťažením5 rokov
b) so zaťažovacím zariadením pružinovým alebo iným2 roky
VII Rotačná rýchlosť, otáčky
(iba v prílohe II a III)
VIII Tlak
(iba v prílohe II a III)
IX Elektrické a magnetické veličiny
1Elektromery*)
a) pre jednosmerný prúd3 roky
b) pre striedavý prúd na priame meranie elektrickej energie činnej alebo jalovej, jednosadzbové a viacsadzbové, pokiaľ sa nepoužijú na meranie vo veľkoodbere10 rokov
c) pre striedavý prúd na nepriame meranie elektrickej energie činnej alebo jalovej alebo na jej priame meranie vo veľkoodbere, ďalej elektromery s grafickým záznamom alebo meračom maxima5 rokov
2Meracie transformátory prúdu a napätia triedy presnosti 0,1, 0,2, 0,5 používané v spojení s elektromermi s vyznačením triedy presnosti a meracie transformátory napätia triedy presnosti 1 používané v spojení s elektromermi bez vyznačenia triedy presnosti 1 používané v spojení s elektromermi bez vyznačenia triedy presnosti
Organizáciám, ktoré sú poverené vykonávaním podnikového overovania elektromerov a meracích transformátorov, sa môžu s ich súhalsom dodávať tieto meradlá neoverené.
-
X Teplota
1Lekárske a zverolekárske teplomery-
XI Areometria
1Laboratórne hustomery (napríklad na mlieko, kyselinu sírovú, výrobky z ropy a pod.)-
2Laboratórne areometre na koncentráciu roztokov (napr. cukromery, muštomery, liehomery a pod.)-

Príloha II vyhlášky č. 102/1967 Zb.

Zoznam hlavných podnikových etalónov*) podliehajúcich povinnému úradnému overeniu a doba platnosti úradného overenie

Por. čísloNázvy hlavných podnikových etalónovDoba platnosti úradného overania
I Dĺžka, rozmer
1Základné mierky triedy presnosti 0, I a II1 rok
2Metre na preverovanie nivelačných látk1 rok
II Plocha, rovinný uhol a odchýlky od geometrického tvaru
1Uhľové mierky3 roky
2Merné hárky2 roky
III Hmota (hmotnosť)
1Etalónové závažia1 rok
2Váhy na kontrolu dávkovacích zariadení (druh váh sa určí veľkosťou váženej hmoty)1 rok
3Zaťažovacie zariadenia pre pásové váhy1 rok
IV Hodnotenie plodín
1Trny (na meranie sít)1 rok
V Objem, prietok
1Kontrolné byrety a pipety na vymeriavanie a kontrolu laboratórneho skla vo výrobe-
2Váhy používané na etalonáž (alebo overovanie objemových meradiel)1 rok
3Odmerné nádoby kovové1 rok
4Krychlomery (sudomery)5 rokov
5Krychlomery pre plyny a kvapaliny5 rokov
6Meradlá prietoku používané na kontrolu meradiel (prietokomerov)2 roky
VI Mechanické skúšky materiálu
1Tvrdomerné doštičky Rockwell a Vickers triedy presnosti (.0), (.1) a Brinell triedy presnosti (.1)3 roky
2Vnikacie telesá Rockwell-C a Vickers triedy presnosti (.0), (.1)3 roky
3Silomery triedy presnosti 1 a 22 roky
VII Rotačná rýchlosť, otáčky
1Otáčkomery s presnosťou do 1 % z meranej hodnoty1 rok
VIII Tlak
1Piestové manometre2 roky
2Tlakomery deformačné (kontrolné) s presnosťou do 1 %2 roky
3Tlakomery kvapalinové s presnosťou počítania do 0,3 . 102 N/m2
(t. j. ~ ± 0,2 torr)
2 roky
4Barometre (kontrolné) s presnosťou počítania do ± 0,2 . 102 N/m2
(t. j. ~ ± 0,1torr)
2 roky
5Mikromanometre (kontrolné) s presnosťou počítania do ± 0,1 N/m2
(t. j. ~ ± 0,01 kp/m2)
2 roky
6Vákuometre kompresné s presnosťou počítania do ± 3 %2 roky
IX Elektrické a magnetické veličiny
1Voltmetre triedy presnosti 0,1 a 0,22 roky
2Ampérmetre triedy presnosti 0,1 a 0,22 roky
3Wattmetre triedy presnosti 0,1 a 0,22 roky
4Westonove články triedy I a II2 roky
5Laboratórne kompenzátory5 rokov
6Laboratórne odporové mostíky5 rokov
7Etalónové odpory3 roky
8Nepremenné etalóny kapacity, o rozsahu 10 pF až 0,1 μF3 roky
9Etalóny magnetického toku na rovnosmerné magnetické merania3 roky
10Epsteinove prístroje na meranie magnetických vlastností plechov pre elektrotechniku3 roky
11Meracie zariadenia na overovanie meracích transformátorov vrátane etalónových transformátorov, kapacitných deličov a sekundárnych záťaží5 rokov
a) funkčná skúška1 rok
b) overovanie etalónových transformátorov a kapacitných deličov5 rokov
c) overovanie meracích zariadení5 rokov
d) overovanie sekundárnych záťaží5 rokov
12Meracie zariadenia na overovanie elektromerov
a) funkčná skúška1 rok
b) kontrola stopiek1 rok
c) overovanie wattmetrov2 roky
d) overovanie meracích transformátorov10 rokov
X Teplota
1Sklenené teplomery:
a) sada teplomerov s rozsahom (0 až 100) oC, delenie (0,1 alebo 0,02) deg, rozsah teplomerov maximálne 12 deg, všetky teplomery s nulovým bodom*)
b) sada teplomerov s rozsahom (0 až 300) oC, delenie (0,1; 0,2 a 0,5) deg, všetky teplomery s nulovým bodom*)
c) teplomery s rozsahmi (0 až 400) oC, (0 až 500) oC, delenie (1 alebo 2) deg, prípadne s rozsahom (400 až 500) oC, delenie 0,5 deg, s nulovým bodom*)
d) teplomery s rozsahom (-55 až +20) oC, prípadne (-30 až +20) oC, delenie 0,1 deg, náplň amalgám tália (ortuť)*)
e) teplomery kalorimetrické s rozsahom (18 až 24) oC, delenie 0,01 deg
2Platinové odporové teplomery s rozsahom teplôt (-190 až +800) oC, základný odpor Ro = (10, 25 alebo 100) ohmov, pomer R100 : Ro ≥ 1,390; prúdové i napäťové vývody, min. dĺžka 450 mm, maximálny ø trubice 12 mm2 roky
3Termočlánky PtRh10-Pt, ø drôtov (0,35 až 0,6) mm, min. dĺžka 1 m, s rozsahom teplôt (300 až 1200) oCurčuje sa hodinami prevádzky (20 až 200 prevádz. hodín podľa stavu meradla)
4Jasové pyrometre s rozsahom teplôt (900 až 2000) oC, triedy presnosti 12 roky
5Teplotné žiarovky v rozsahu teplôt (900 až 2100) oCurčuje sa hodinami prevádzky (100 prevádzkových hodín)
XI Areometria
1Etalónové areometre-
XII Viskozimetria
1Sklenené kapilárne viskozimetre typu Ubbelohde-
XIII Fotometria
1Žiarovky na svetelný tok1 rok
2Žiarovky na svietivosť1 rok
3Žiarovky na farebnú teplotu1 rok
XIV Čas
1Stopky2 roky

Príloha III vyhlášky č. 102/1967 Zb.

Zoznam prevádzkových meradiel, správnosť ktorých zabezpečujú organizácie pomocou hlavných podnikových etalónov uvedených v prílohe II

I Dĺžka, rozmer

1 Základné mierky a všetky meradlá, ktoré slúžia na nastavenie meracích prístrojov, presnosť ktorých je v stotinách alebo tisícinách milimetra

2 Všetky dĺžkové meradlá, presnosť ktorých je v stotinách alebo tisícinách milimetra

II Plocha, rovinný uhol a odchýlky od geometrického tvaru

1 Uhlové mierky a všetky ostatné pevné uhlové meradlá, ktoré slúžia na nastavenie meracích prístrojov s presnosťou v minútach alebo sekundách

2 Všetky meradlá, na ktorých sa vykonáva meranie a počítanie s presnosťou v stupňoch, minútach alebo sekundách, s výnimkou geodetických prístrojov

III Hmota (hmotnosť)

1 Závažia jemné

2 Váhy uvedené pod por. č. 3 odd. III prílohy I používané iba vo vnútornom styku a na iné neobchodné účely

3 Dávkovacie zariadenia hmoty

4 Váhy žeriavové

5 Váhy pásové

6 Ostatné druhy váh neuvedené v prílohe I a II

IV Hodnotenie plodín

1 Obilné sitá

V Objem, prietok

1 Injekčné striekačky

2 Odmerné laboratórne sklo triedy presnosti A a B

3 Lekárske melanžéry

4 Nádrže, pokiaľ sa používajú ako meradlá

5 Ležiakové a uskladňovacie nádrže alebo sudy, pokiaľ sa používajú ako meradlá

6 Dopravné kanvy na mlieko

7 Dávkovacie zariadenia objemu

8 Clony, dýzy, trubice

9 Meradlá objemového prietoku

10 Prietokové meradlá rýchlostné

VI Mechanické skúšky materiálu

1 Tvrdomery

2 Trhacie stroje a lisy nepoužívané na preukazné a preverovacie skúšky

3 Kyvadlové kladivá nepoužívané na preukazné a preverovacie skúšky

4 Skúšobné stroje na dlhodobé skúšky tečenia materiálu nepoužívané na preukazné a preverovacie skúšky

5 Prístroj na skúšky hĺbením kovových plechov a pásov

6 Prístroj na skúšanie materiálu v krute

VII Rotačná rýchlosť, otáčky

1 Otáčkomery ručné prenosné

2 Otáčkomery stabilné

VIII Tlak

1 Deformačné tlakomery:

a) manometre deformačné triedy presnosti 0,5 až 4

b) manovákuometre deformačné

c) vákuometre deformačné

d) tonometre deformačné

2 Kvapalinové tlakomery:

a) manovákuometre trubicové

b) tonometre kvapalinové

c) mikromanometre

d) vákuometre kvapalinové

3 Vákuometre ostatných princípov

IX Elektrické a magnetické veličiny

1 Voltmeter triedy presnosti 0,2 až 1,5*)

2 Ampérmetre triedy presnosti 0,2 až 1,5*)

3 Wattmetre triedy presnosti 0,2 až 1,5*)

4 Westonove články triedy II a III

5 Technické kompenzátory

6 Technické odporové mostíky

7 Sady presných odporov

8 Sady presných kapacít

9 Vzorky pre kontrolu Epsteinových prístrojov

X Teplota

1 Sklenené teplomery v rozsahu (- 55 až +500) oC

2 Jasové pyrometre v rozsahu (900 až 2000) oC

3 Odporové teplomery v rozsahu (-200 až +800) oC

4 Termočlánky PtRh10-Pt v rozsahu (0 až 1200) oC

5 Termočlánky zo všeobecných kovov v rozsahu (- 200 až +1200) oC

6 Tlakové teplomery

XI Areometria

1 Prevádzkové areometre

XII Viskozimetria

1 Prevádzkové viskozimetre

XIII Fotometria

1 Luxmetre

2 Žiarovky na svietivosť

3 Žiarovky na svetelný tok

XIV Čas

1 Stopky

Poznámky pod čiarou

*) Vybratými prevádzkovými meradlami si prevdzkové meradlá, ktorých jednostnosť a správnosť musia z celospoloýenských záujmov (ochrana spotrebiteľa, zdravia a bezpečnosti) sústavne zabezpečovať orgány štátnej mierovej služby.

**) Novému úradnému overeniu nepodliehajú váhy používané iba vo vnútornom styku a na iné neobchodné účely. Toto obmedzenie sa však nevzťahuje na váhy umiestnené v obchodných miestnostiach i v pomocných obchodných miestnostiach

***) Váhy špeciálne upravené alebo konštruované na technologické alebo iné neobchodné účely nepodliehajú úradnému overeniu. Tieto váhy sa smú používať iba vo vnútornom styku.

*) Z osobných váh len váhy pre zdravotníctvo.

*) Novému úradnému overeniu nepodliehajú meradlá používané iba vo vnútrnom styku a na iné neobchodné účely.
Poznámka:
Meradlá, pri ktorých nie je vyznačená doba platnosti úradného overenia, podliehajú novému úradnému overeniu len v prípadoch uvedených v § 6 ods. 2 písm. b) až e).

*) Teplomery sú určené na meranie pri plnom ponore, minimálna veľkosť dielu 0,4 mm, maximálna dĺžka teplomeru 600 mm.

*) Hlavné podnikové etalóny alebo etalónové zariadenia sú meradlá (alebo meracie zariadenia) s náležitou presnosťou používané organizáciami iba na vykonávanie kontroly správnosti prevádzkových meradiel.

*) Rozvádzačové prístroje sa nekontrolujú.