Vyhláška č. 90/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 44/1966 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve

Čiastka 32/1967
Platnosť od 12.09.1967 do31.08.1971
Účinnosť od 12.09.1967 do31.08.1971
Zrušený 77/1971 Zb.

90

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva

z 2. septembra 1967,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 44/1966 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve

Ministerstvo zdravotníctva ustanovuje po dohode s Ministerstvom školstva a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 54 ods. 1 a § 58 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu:


Článok 1

Vyhláška č. 44/1966 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve sa mení a dopĺňa takto:

1. Ustanovenie § 4 ods. 3 znie:

(3) Povolanie dentistu môžu vykonávať zdravotnícki pracovníci, ktorí získali spôsobilosť na výkon tohto povolania podľa skorších predpisov; toto povolanie môžu ďalej vykonávať pracovníci, ktorým to povolí minister zdravotníctva po absolvovaní odborného školenia a dodatočnom zložení skúšky.“

2. Ustanovenie § 13 ods. 2 znie:

(2) V odbore sociálneho lekárstva, ktorého tematika prestupuje všetky lekárske odbory, možno získať špecializáciu len ako ďalšiu špecializáciu po dosiahnutí špecializácie I. stupňa v niektorom odbore, predovšetkým v internom lekárstve, pediatrii, hygiene a v epidemiológii.“

3. Ustanovenie § 50 sa dopĺňa odsekom 3 tohto znenia:

(3) V mimoriadnych prípadoch, spravidla starším pracovníkom môže minister zdravotníctva povoliť výkon povolania stredného zdravotníckeho pracovníka bez toho, že by na to získali predpísané vzdelanie, ak je to odôvodnené a overené ich rozsiahlymi odbornými skúsenosťami, znalosťami a veľmi dobrými pracovnými výsledkami.“

4. Ustanovenie bodu II/1 prílohy citovanej vyhlášky znie:

1. pri špecializácii vo všetkých odboroch farmakognózie.“


Článok 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Dr. Plojhar v. r.