Zákon č. 45/1967 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Protialkoholickom zbore na Slovensku

Čiastka 17/1967
Platnosť od 07.05.1967 do30.06.1989
Účinnosť od 07.05.1967 do30.06.1989
Zrušený 46/1989 Zb.

45

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 26. apríla 1967

o Protialkoholickom sbore na Slovensku

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Na zvýšenie účinnosti boja proti alkoholizmu na Slovensku zriaďuje sa pri Predsedníctve Slovenskej národnej rady Protialkoholický sbor na Slovensku.

§ 2

Protialkoholický sbor na Slovensku

a) sleduje dodržiavanie protialkoholických opatrení a organizuje protialkoholickú propagandu na Slovensku,

b) iniciatívne rozvíja spoluprácu štátnych orgánov, spoločenských, hospodárskych a iných organizácií a koordinuje ich postup pri uplatňovaní prostriedkov boja proti alkoholizmu,

c) spolu s Ústredným protialkoholickým sborom metodicky vedie krajské protialkoholické sbory na Slovensku,

d) podáva Predsedníctvu i ostatným orgánom Slovenskej národnej rady, prípadne tiež Ústrednému protialkoholickému sboru návrhy a podnety na rozvíjanie a prehlbovanie boja proti alkoholizmu.

§ 3

Predsedu Protialkoholického sboru na Slovensku vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh predsedu Slovenskej národnej rady. Ostatných členov tohto sboru vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo.

§ 4

Úlohy a metódy práce Protialkoholického sboru na Slovensku podrobnejšie upraví štatút, ktorý schváli Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

Chudík v. r.