Rozhodnutie č. 63/1967 Zb.Rozhodnutie prezidenta republiky podľa článku 62 ods. 1 bod 1 ústavy o dojednávaní medzinárodných zmlúv

Čiastka 25/1967
Platnosť od 01.07.1967 do23.03.1969
Účinnosť od 01.07.1967 do23.03.1969
Zrušený 31/1969 Zb.

63

ROZHODNUTIE PREZIDENTA REPUBLIKY

podľa článku 62 ods. 1 bod 1 ústavy

o dojednávaní medzinárodných zmlúv

Na základe splnomocnenia, ktoré mi dáva ústava, vydávam - s výhradou iného rozhodnutia v jednotlivých prípadoch -

toto rozhodnutie:

1. prenášam

a) dojednávanie medzinárodných zmlúv, ktoré nevyžadujú súhlas Národného zhromaždenia (článok 42 ústavy), na vládu,

b) dojednávanie medzinárodných zmlúv, ktoré upravujú otázky spadajúce výlučne do pôsobnosti jedného ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy riadeného členom vlády a svojím významom nepresahujú rámec jeho pôsobnosti, na člena vlády povereného riadením tohto ministerstva alebo iného ústredného orgánu;

2. ustanovujem, že

a) prenesenie právomoci podľa odseku 1 sa obdobne vzťahuje na dojednávanie mnohostranných medzinárodných zmlúv, prístup k nim a ich prijatie,

b) zmluvy uvedené v odseku 1 písm. b), pokiaľ ich podľa výslovného ustanovenia platnej medzinárodnej zmluvy dojednávajú na vykonanie niektorých jej zásad súčasne dvaja členovia vlády, môžu sa dojednať vo forme jedného spoločného zmluvného dokumentu.

V Prahe 21. júna 1967

Novotný v. r.