Vyhláška č. 19/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou

Čiastka 7/1967
Platnosť od 02.03.1967 do27.09.2006
Účinnosť od 17.03.1967 do27.09.2006
Zrušený 258/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 9 vstúpila Zmluva v platnosť 27. septembra 1966.

19

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. decembra 1966

o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou

Dňa 2. apríla 1964 bola v Prahe podpísaná Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Národné zhromaždenie a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Saná 27. septembra 1966.

Podľa svojho článku 9 vstúpila Zmluva v platnosť 27. septembra 1966.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

ZMLUVA O PRIATEĽSTVE A SPOLUPRÁCI
medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou

Prezident Československej socialistickej republiky a prezident Jemenskej arabskej republiky

majúc na zreteli tradičné priateľské vzťahy medzi ľudom oboch krajín vyjadrené aj v zmluvách o priateľstve uzavretých medzi Československom a Jemenom 16. augusta 1938 a 5. júla 1956

vedení snahou uskutočňovať vo vzájomných vzťahoch medzi oboma krajinami ciele a zásady Charty Organizácie Spojených národov

prajúc si tieto vzťahy ďalej rozvíjať a prehlbovať všestrannú spoluprácu a vzájomnú pomoc medzi oboma krajinami na základe rešpektovania štátnej zvrchovanosti, nevmešovania sa do vnútorných vecí, rovnoprávnosti a vzájomných výhod

potvrdzujúc vernosť zásadám mierového spolužitia

vzájomne oceňujúc prínos oboch krajín k upevňovaniu, rozvíjaniu a uplatňovaniu týchto zásad a

súc odhodlaní ďalej prispievať k zmierňovaniu medzinárodného napätia, konečnej likvidácii kolonializmu vo všetkých jeho formách a prejavoch, odstraňovaniu prekážok mierového spolužitia medzi štátmi, vytváraniu ovzdušia dôvery medzi nimi a rozvíjaniu všestrannej medzinárodnej spolupráce

presvedčení o tom, že tak účinne prispejú k zabezpečeniu šťastia a blahobytu ľudu oboch krajín

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu o priateľstve a spolupráci:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú rozvíjať svoje vzťahy na základe vzájomného uznávania a rešpektovania územnej celistvosti a politickej nezávislosti. Československá socialistická republika potvrdzuje svoje uznanie zvrchovanosti Jemenskej arabskej republiky na jemenskom území.

Článok 2

Medzi Československom a Jemenom bude večný mier a trvalé priateľstvo. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré by medzi nimi mohli vzniknúť, budú riešiť priamym rokovaním a inými mierovými prostriedkami v súlade so zásadami Charty Organizácie Spojených národov.

Článok 3

Zmluvné strany vyhlasujú, že oba štáty sa budú v súlade s cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov zúčastňovať na všetkých medzinárodných akciách, cieľom ktorých je zabezpečenie svetového mieru a bezpečnosti, rozvíjanie všestrannej mierovej spolupráce medzi štátmi bez ohľadu na ich politické, sociálne alebo hospodárske zriadenie a úplná likvidácia kolonializmu vo všetkých jeho formách a prejavoch.

Článok 4

Zmluvné strany si budú vymieňať názory o dôležitých medzinárodných otázkach týkajúcich sa záujmov oboch štátov a zabezpečenia svetového mieru a bezpečnosti a medzinárodnej spolupráce.

Článok 5

Zmluvné strany sú presvedčené, že ich vzájomná spolupráca, prospešná pre výstavbu a rozvoj národného hospodárstva oboch krajín, je pevným základom ich mierových a priateľských vzťahov, a preto sa zaväzujú ďalej upevňovať túto spoluprácu a poskytovať si najvyššie výhody vo všetkom, čo sa týka obchodu, plavby a iných hospodárskych vzťahov.

Článok 6

Zmluvné strany sa dohodli, že v záujme čo najširšieho vzájomného poznávania kultúrneho bohatstva oboch krajín a stáleho zvyšovania technickej úrovne ich hospodárstva budú ďalej rozvíjať a podporovať vzájomné styky a spoluprácu v oblasti školstva, kultúry, vedy a techniky a prispievať tak k prehlbovaniu porozumenia medzi národmi oboch krajín.

Článok 7

Občania, podniky a iné právnické osoby jednej zmluvnej strany budú na území druhej zmluvnej strany požívať rovnakú právnu ochranu a pomoc ako jej vlastní občania a na uplatnenie svojich práv a záujmov budú mať možnosť vystupovať pred súdmi a inými orgánmi druhej zmluvnej strany za rovnakých podmienok ako jej vlastní občania.

Článok 8

Na rozvíjanie vzájomných stykov a uskutočňovanie spolupráce podľa zásad obsiahnutých v tejto Zmluve budú zmluvné strany a ich príslušné orgány uzavierať potrebné zmluvy a dohody.

Článok 9

Táto Zmluva sa bude ratifikovať a vstúpi v platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa vykoná v Saná v čase čo najkratšom.

Článok 10

Táto Zmluva zostane v platnosti desať rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.

Dané v Prahe 2. apríla 1964 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a arabskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho bola táto Zmluva podpísaná a opatrená pečaťami.

Prezident

Československej socialistickej republiky:

A. Novotný v. r.

Prezident

Jemenskej arabskej republiky:

Abdulah as-Sallál v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.