49

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva

zo 7. mája 1967

o postgraduálnom štúdiu na vysokých školách

Ministerstvo školstva po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi podľa § 19 ods. 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách ustanovuje:


§ 1

Základné ustanovenie

(1) Hlavnou formou ďalšieho vzdelávania vysokoškolsky pripravených odborníkov je postgraduálne štúdium, ktoré ako systém obsahove nadväzujúci na ukončené vysokoškolské štúdium zabezpečujú vysoké školy v spolupráci s Československou akadémiou vied a s inými vedeckými, prípadne odbornými inštitúciami.

(2) Postgraduálne štúdium poskytuje absolventom vysokých škôl tematicky ucelenú teoretickú prípravu v užších špecializáciách alebo ich oboznamuje s novými vedeckými poznatkami v príslušných odboroch, a ak ide o absolventov vysokých škôl umeleckého smeru, ďalej ich zdokonaľuje v príslušnom umeleckom odbore. Postgraduálne štúdium s výnimkou jeho externej formy trvá najmenej 200 vyučovacích hodín.*)

(3) Na postgraduálnom štúdiu sa zúčastňujú pracovníci spravidla v odbore, ktorý absolvovali na vysokej škole alebo v príbuznom odbore, prípadne aj v inom odbore, pokiaľ si v ňom potrebujú získať nové vedomosti alebo prehĺbiť znalosti pre výkon svojho zamestnania.

§ 2

Organizácia postgraduálneho štúdia

(1) Vysoké školy organizujú jednotlivé behy postgraduálneho štúdia buď

a) na návrh príslušných ústredných orgánov, národných výborov, odborových riaditeľstiev, prípadne aj iných organizácií (ďalej len „organizácie“), alebo

b) na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, spravidla na návrh vysokých škôl.

(2) Postgraduálne štúdium sa uskutočňuje formou denného, večerného, diaľkového a externého štúdia alebo účelným spojením týchto foriem.

(3) Odbory, v ktorých sa jednotlivé behy postgraduálneho štúdia organizujú, určia, ak ide o štúdium uvedené v odseku 1 pod písm. a), rektori vysokých škôl na návrh organizácií; ak ide o štúdium uvedené v odseku 1 pod písm. b), Ministerstvo školstva, spravidla na návrh rektorov príslušných vysokých škôl.

(4) Vysoké školy uverejňujú s polročným predstihom dvakrát ročne v úradných publikáciách príslušných ústredných orgánov, prípadne aj v inej tlači termíny začatia jednotlivých behov postgraduálneho štúdia, fakulty a odbory, v ktorých sa bude štúdium organizovať, a predpokladané počty prijímaných účastníkov.

(5) Učebné plány vypracúvajú a organizáciu štúdia určujú fakulty v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi; schvaľuje ich dekan fakulty. Učebné plány postgraduálneho štúdia učiteľov a školských pracovníkov schvaľuje Ministerstvo školstva.

(6) Na postgraduálne štúdium sa obdobne vzťahujú ustanovenia § 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 27 a 28 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 25/1966 Zb., ktorou sa vydávajú študijné predpisy pre vysoké školy.

(7) Postgraduálne štúdium sa zakončuje záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou. Záverečná skúška sa skladá z písomnej práce a z ústnej skúšky, prípadne aj z praktickej skúšky. Predsedu skúšobnej komisie a jej členov vymenúva dekan fakulty.

(8) Vysoká škola vydáva účastníkom postgraduálneho štúdia, ktorí úspešne ukončili štúdium, vysvedčenie s uvedením odboru a rozsahu štúdia.

(9) Vysoké školy poverujú výučbou v postgraduálnom štúdiu svojich najkvalifikovanejších učiteľov, ďalej vynikajúcich pracovníkov Československej akadémie vied, výskumných ústavov a praxe, prípadne aj odborníkov zo zahraničia.

§ 3

Účasť v postgraduálnom štúdiu

(1) Na postgraduálne štúdium uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) sú prijímaní uchádzači spravidla na návrh príslušných organizácií. Tieto organizácie navrhujú na štúdium svojich pracovníkov, pre ktorých súčasné, prípadne budúce pracovné zaradenie je absolvovanie postgraduálneho štúdia ustanovené ako doplnková kvalifikačná požiadavka.

(2) Na postgraduálne štúdium uvedené v § 2 ods. 1 písm. b) sú prijímaní okrem uchádzačov navrhnutých organizáciami aj uchádzači, ktorí sa na štúdium hlásia z vlastného záujmu.

(3) O prijatí uchádzača na postgraduálne štúdium rozhoduje dekan fakulty. Proti rozhodnutiu dekana fakulty možno sa odvolať do 15 dní u rektora vysokej školy. Rozhodnutie rektora vysokej školy je konečné.

§ 4

Materiálne zabezpečenie postgraduálneho štúdia

(1) Materiálne sa postgraduálne štúdium zabezpečuje:

a) z prostriedkov organizácií, pre ktoré sú absolventi postgraduálneho štúdia pripravovaní;*) príslušné fakulty dojednávajú s týmito organizáciami zmluvy o ich finančnej a materiálnej účasti na zabezpečení postgraduálneho štúdia. Ak sa zúčastnia na tom istom behu postgraduálneho štúdia pracovníci z pôsobnosti rôznych organizácií, možno dojednať na zabezpečenie toho istého behu postgraduálneho štúdia viac zmlúv;

b) úplne alebo čiastočne z rozpočtu vysokých škôl, a to v prípadoch, v ktorých sa postgraduálne štúdium organizuje na základe rozhodnutia Ministerstva školstva; z rozpočtových prostriedkov vysokých škôl sa tiež uhrádza postgraduálne štúdium učiteľov a iných pedagogických pracovníkov.

(2) Pri zabezpečovaní postgraduálneho štúdia uvedeného v odseku 1 pod písm. a) vysoké školy nerozpočtujú výdavky spojené s postgraduálnym štúdiom, ani príjmy z neho vyplývajúce. Získané prostriedky sú mimorozpočtovými zdrojmi. O výdavky a príjmy sa rozpočet vysokej školy prekročí, pričom výdavky sa musia v plnej výške kryť príjmami dosiahnutými z tejto činnosti. Dosiahnuté príjmy vysoká škola použije:

a) na krytie výdavkov spojených s postgraduálnym štúdiom,

b) na vybavenie a modernizáciu školských zariadení, na zabezpečenie študijnej literatúry pre potreby postgraduálneho štúdia, prípadne aj na iný pedagogický a vedecký rozvoj školy,

c) na prekročenie fondu odmien a mzdového fondu.

Nepoužité prostriedky získané z tejto činnosti koncom roka neprepadajú.

(3) Na prostriedky získané vykonávaním postgraduálneho štúdia sa nevzťahuje vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov č. 2/1967 Zb. o pobádacích fondoch a financovaní niektorých výdavkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách.*)

(4) Odmeňovanie interných a externých učiteľov vyučujúcich v postgraduálnom štúdiu**) a pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie študujúcich v postgraduálnom štúdiu***) sú upravené osobitnými predpismi.


Záverečné ustanovenia

§ 5

(1) Za postgraduálne štúdium v zmysle tejto vyhlášky sa považuje aj doplnkové pedagogické štúdium učiteľov odborných predmetov, špeciálne štúdium učiteľov pre funkciu výchovných poradcov a špeciálne štúdium riaditeľov škôl a vedúcich školských pracovníkov, pokiaľ sa na ňom zúčastnia absolventi vysokých škôl.

(2) Ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov je upravené osobitnými predpismi.+) Lekárske fakulty a fakulta farmaceutická môžu zabezpečovať postgraduálne štúdium lekárov a farmaceutov v odboroch, ktoré ustanoví Ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom školstva.

(3) Absolventom vysokých škôl, ktorí ukončili na vysokých školách postgraduálne štúdium alebo kurzy označené ako postgraduálne pred účinnosťou tejto vyhlášky, možno toto štúdium, pokiaľ zodpovedá požiadavkám ustanoveným v § 1 ods. 1 a 2, uznať za postgraduálne v zmysle tejto vyhlášky, ak dekan príslušnej fakulty potvrdí jeho rovnocennosť. Pre odvolanie proti rozhodnutiu dekana fakulty obdobne platí ustanovenie § 3 ods. 3.

(4) Táto vyhláška sa nevzťahuje na postgraduálne štúdium cudzích štátnych príslušníkov v ČSSR vysielaných na štúdium na základe medzištátnych kultúrnych dohôd a špeciálnych požiadaviek svetových organizácií.

(5) Pôsobnosť povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru pri riadení a organizácii postgraduálneho štúdia sa spravuje ustanoveniami § 5 až 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 50/1966 Zb. o pôsobnosti Slovenskej národnej rady pri riadení a organizácii vysokých škôl na Slovensku.

§ 6

(1) Zrušujú sa

a) prvá a druhá časť a článok 4 piatej časti smerníc pre doškoľovanie absolventov poľnohospodárskych a lesníckych technických škôl a absolventov vysokých poľnohospodárskych škôl z 29. júna 1961 č. 68 413/61 (Vestník MŠK, ročník 1961, zošit 24);

b) dočasné smernice pre postgraduálne štúdium pre absolventov chemickotechnologických vysokých škôl pracujúcich v pôsobnosti Ministerstva chemického priemyslu z 9. júna 1962 č. 22 651/62-III/2 (Vestník MŠK, ročník 1962, zošit 19);

c) smernice o zriadení diaľkového postgraduálneho štúdia o prenose údajov na elektrotechnických fakultách Českého vysokého učenia technického v Prahe a Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave z 23. septembra 1963 č. 39 892/63-III/2 (Vestník MŠK, ročník 1963, zošit 30).

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1967.


Minister:

Hájek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Jedna konzultačná hodina diaľkovej formy štúdia sa počíta za 2,5 vyučovacej hodiny v dennej alebo večernej forme štúdia.

*) § 5 ods. 3 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách; § 86 ods. 1 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

*) Pre financovanie postgraduálneho štúdia a použitie príjmov z tejto činnosti obdobne platia ustanovenia článku 3 a 5 smerníc MŠK pre činnosť vysokých škôl a ich účelových zariadení podľa § 5 ods. 2 zákona o vysokých školách z 30. mája 1966 č. 23 613/66-E II/2 (Vestník MŠK, ročník 1966, zošit 17).

**) Platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl zo 6. decembra 1965 č. 51 000/65 E I/1 (Vestník MŠK, ročník 1965, zošit 36) a smernice k platovému poriadku vydané na jeho vykonanie.

***) Vyhláška MŠK č. 94/1966 Zb. o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich pri zamestnaní.

+) Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a predpisy vydané na jeho vykonanie.