Vyhláška č. 115/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dodatkovom protokole k Dohovoru o colných úľavách pre turistiku, vzťahujúci sa na dovoz turistických propagačných dokumentov a materiálov

Čiastka 43/1967
Platnosť od 13.12.1967
Účinnosť od 28.12.1967
Redakčná poznámka

Pre Československú socialistickú republiku vstúpil Dodatkový protokol v platnosť 6. júnom 1967.

115

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničných vecí

zo 4. novembra 1967

o Dodatkovom protokole k Dohovoru o colných úľavách pre turistiku, vzťahujúci sa na dovoz turistických propagačných dokumentov a materiálov


Dňa 4. júna 1954 bol v New Yorku dojednaný Dodatkový protokol k Dohovoru o colných úľavách pre turistiku, vzťahujúci sa na dovoz turistických propagačných dokumentov a materiálov.

Listina o prístupe Československej socialistickej republiky k Dodatkovému protokolu bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov 8. marca 1947 s výhradou, že sa Československá socialistická republika necíti viazaná ustanoveniami článku 15 ods. 2 a 3 Dodatkového protokolu o rozhodcovskom konaní.

Pre Československú socialistickú republiku vstúpil Dodatkový protokol v platnosť 6. júnom 1967.

Český preklad Dodatkového protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)

DODATKOVÝ PROTOKOL

k Dohovoru o colných úľavách pre turistiku, vzťahujúci sa na dovoz turistických propagačných dokumentov a materiálov

ZMLUVNÉ ŠTÁTY

pri uzavieraní Dohovoru o colných formalitách pre turistiku dojednaného na Konferencii Spojených národov o colných formalitách pre dočasný dovoz súkromných cestných motorových vozidiel a pre turistiku

prajúc si uľahčiť aj obeh turistických propagačných dokumentov a materiálov

dohodli sa na týchto dodatočných ustanoveniach:

Článok 1

Pre účely tohto Protokolu sa „dovoznými clami a dávkami“ rozumejú nielen dovozné clá, ale aj všetky dávky a poplatky, ktoré možno ukladať z dôvodu dovozu.

Článok 2

Každý zo zmluvných štátov dovolí dovážať bez dovozných ciel a dávok nižšie uvedené predmety za predpokladu, že sa dovážajú z iného zmluvného štátu a že niet dôvodu na obavy pred zneužitím:

(a) dokumenty (prospekty, brožúry, knihy, časopisy, sprievodcovia, zarámované alebo nezarámované plagáty, nezarámované fotografie a fotografické zväčšeniny, ilustrované alebo neilustrované mapy, tlačené transparenty na okná) určené na bezplatné rozširovanie, ktorých hlavným účelom je povzbudiť verejnosť pre návštevu cudzích krajín, okrem iného pre účasť na kultúrnych, turistických, športových, náboženských alebo odborných sjazdoch alebo prejavoch konaných v takýchto cudzích krajinách za predpokladu, že tieto dokumenty neobsahujú viac ako 25 % súkromnej obchodnej reklamy a sú zrejme určené na všeobecné propagačné účely;

(b) zoznamy a ročenky cudzích hotelov vydávané oficiálnymi turistickými orgánmi alebo pod ich patronáciou a cestovné poriadky dopravných služieb v cudzine, ak sú takéto dokumenty určené na bezplatné rozširovanie a ak neobsahujú viac ako 25 % súkromnej obchodnej reklamy;

(c) technický materiál zasielaný povereným zástupcom alebo dopisovateľom ustanoveným národnými oficiálnymi turistickými orgánmi, ktorý nie je určený na distribúciu, t. j. ročenky, telefónne zoznamy, zoznamy hotelov, katalógy veľtrhov, vzorky ručných prác o nepatrnej cene, dokumentáciu o múzeách, univerzitách, kúpeľoch a podobných inštitúciách.

Článok 3

Za podmienok uvedených v článku 4 bude dočasne prepustený bez dovozných ciel a dávok a bez colnej zábezpeky nižšie uvedený materiál, ktorý sa dováža z jedného zo zmluvných štátov hlavne za účelom povzbudenia verejnosti pre návštevu tohto štátu, okrem iného pre účasť na kultúrnych, turistických, športových, náboženských alebo odborných sjazdoch alebo prejavoch konaných v tejto krajine:

(a) predmety určené na vystavenie v kanceláriách poverených zástupcov alebo dopisovateľov ustanovených oficiálnymi národnými turistickými orgánmi alebo v iných miestnostiach, ktoré schválili colné úrady krajiny dovozu: obrazy a kresby, zarámované fotografie a fotografické zväčšeniny, knihy o umení, obrazy, rytiny alebo litografie, sochy a gobelíny alebo iné podobné umelecké diela;

(b) výstavné pomôcky (vitríny, stojany a podobné predmety) vrátane elektrického a mechanického vybavenia, ktoré je potrebné na vystavenie;

(c) dokumentárne filmy, gramofónové platne, nahrané magnetofónové pásky a iné zvukové záznamy určené na predstavenia usporiadané zadarmo, okrem tých, ktorých námet smeruje k obchodnej reklame, ako aj tie, ktoré sú v krajine dovozu bežne na predaj;

(d) zástavy v primeranom množstve;

(e) diorámy, modely, diapozitívy, štočky, fotografické negatívy;

(f) vzorky výrobkov národnej ručnej práce, národných krojov a podobných predmetov folklóru, a to v primeranom množstve.

Článok 4

1. Úľavy spomínané v článku 3 budú sa poskytovať za týchto podmienok:

(a) Materiál musí posielať buď oficiálny turistický orgán, alebo národné zastupiteľstvo pre turistickú propagandu k nemu pridružené. Dôkaz sa podá tým, že sa colným úradom krajiny dovozu predloží osvedčenie vystavené odosielajúcim orgánom podľa vzoru uvedeného v prílohe tohto Protokolu.

(b) Materiál sa musí dovážať na adresu a pod zodpovednosťou buď povereného zástupcu oficiálneho národného turistického orgánu odosielajúcej krajiny alebo dopisovateľa ustanoveného spomínaným orgánom a schváleného colnou správou krajiny dovozu. Zodpovednosť povereného zástupcu alebo schváleného dopisovateľa zahŕňa najmä platenie dovozných ciel a dávok, ktoré budú predpísané, ak sa nesplnia podmienky ustanovené v tomto Protokole.

(c) Dovezený materiál musí vyviezť späť dovážajúci orgán bez zmeny. Ak však bude materiál, ktorý bol dočasne prepustený bez cla a dávok, zničený pri zachovaní podmienok určených colnou správou, dovozca bude zbavený povinnosti vyviezť ho späť.

2. Výhoda dočasného dovozu bez cla a dávok bude sa poskytovať na dobu najmenej 12 mesiacov.

Článok 5

V prípade podvodu, porušenia alebo zneužitia budú môcť zmluvné štáty začať konanie za účelom vymáhania príslušných dovozných ciel a dávok, ako aj za účelom uloženia trestu osobám, ktorým sa poskytli oslobodenia alebo iné úľavy.

Článok 6

Akékoľvek porušenie ustanovení tohto Protokolu, akákoľvek zámena, nesprávne vyhlásenie alebo konanie majúce za následok, že niektorá osoba alebo niektorý predmet neprávom požíva výhody pri dovoze ustanovené v tomto Protokole, vystavuje páchateľa trestným sankciám predpísaným zákonmi krajiny, kde previnenie bolo spáchané.

Článok 7

1. Zmluvné štáty sa zaväzujú neukladať zákazy hospodárskeho charakteru ohľadne materiálu spomínaného v tomto Protokole a postupne odvolať zákazy tohto druhu, ktoré snáď sú ešte v platnosti.

2. Ustanovenia tohto Protokolu nebudú však na ujmu pre použitie zákonov a nariadení týkajúcich sa dovozu určitých predmetov, ak takéto zákony a nariadenia ukladajú zákazy, ktoré sa zakladajú na dôvodoch verejnej mravnosti, verejnej bezpečnosti, verejného zdravia alebo hygieny.

Článok 8

1. Tento Protokol bude otvorený na podpis do 31. decembra 1954 ktorémukoľvek členskému štátu Spojených národov a ktorémukoľvek inému štátu pozvanému na Konferenciu Spojených národov o colných formalitách pre dočasný dovoz súkromných cestných motorových vozidiel a pre turistiku, konanú v New Yorku v máji a júni 1954, ďalej nazývanú Konferenciou.

2. Tento Protokol bude podliehať ratifikácii a ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Spojených národov.

Článok 9

1. Od 1. januára 1955 bude môcť k tomuto Protokolu pristúpiť každý štát spomínaný v odseku 1 článku 8 alebo ktorýkoľvek iný štát, ktorý na to vyzve Hospodárska a sociálna rada Spojených národov. Bude možné k nemu pristúpiť aj v mene ktoréhokoľvek zverenského územia, ktorého správnym orgánom sú Spojené národy.

2. Prístup sa uskutoční uložením listiny o prístupe u generálneho tajomníka Spojených národov.

Článok 10

1. Tento Protokol vstúpi v platnosť deväťdesiaty deň po dátume uloženia piatej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe buď bez výhrady alebo s výhradami prijatými v súlade s článkom 14.

2. Pre každý štát, ktorý bude Protokol ratifikovať alebo k nemu pristúpi po dátume uloženia piatej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe v súlade s predchádzajúcim odsekom, vstúpi Protokol v platnosť deväťdesiaty deň po dátume, keď takýto štát uloží svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe buď bez výhrad, alebo s výhradami prijatými v súlade s článkom 14.

Článok 11

1. Keď tento Protokol bude v platnosti po dobu troch rokov, ktorýkoľvek zmluvný štát ho môže vypovedať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Spojených národov.

2. Výpoveď nadobudne účinnosť za pätnásť mesiacov po dni, keď generálny tajomník Spojených národov dostal oznámenie o výpovedi.

Článok 12

Tento protokol stratí účinnosť, ak po ktorékoľvek obdobie dvanástich po sebe idúcich mesiacov po jeho vystúpení v platnosť bude počet zmluvných štátov nižší ako dva.

Článok 13

1. Každý štát môže pri uložení svojej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe alebo kedykoľvek neskôr vyhlásiť oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Spojených národov, že tento Protokol sa bude vzťahovať na všetky alebo ktorékoľvek z území, za medzinárodné styky ktorých je zodpovedný. Protokol sa bude vzťahovať na územia vymenované v oznámení začínajúc deväťdesiatym dňom odo dňa, keď ho generálny tajomník dostal, ak v oznámení nebude nejaká výhrada, alebo začínajúc deväťdesiatym dňom po tom, keď oznámenie nadobudlo účinnosť podľa článku 14 alebo v deň, keď Protokol vstúpi v platnosť pre príslušný štát podľa toho, ktorý deň je neskorší.

2. Ktorýkoľvek štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku, ktorým sa tento Protokol rozširuje na ktorékoľvek územie, za medzinárodné styky ktorého je zodpovedný, môže podľa článku 11 Protokol oddelene vypovedať len ohľadne tohto územia.

Článok 14

1. Výhrady k tomuto Protokolu urobené pred podpisom Záverečného aktu budú prípustné vtedy, ak ich prijala väčšina členov Konferencie a ak boli zapísané v Záverečnom akte.

2. Výhrady urobené pri podpise Záverečného aktu sa nepripustia, ak tretina signatárskych alebo zmluvných štátov podá proti nim námietky, ako je uvedené nižšie.

3. Text každej výhrady, ktorý predloží generálnemu tajomníkovi Spojených národov niektorý štát pri podpise, uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe alebo text akéhokoľvek oznámenia podľa článku 13, oznámi generálny tajomník všetkým štátom, ktoré v tom čase podpísali alebo ratifikovali Protokol alebo k nemu pristúpili. Ak jedna tretina týchto štátov podá námietky do 90 dní od dátumu tohto oznámenia, výhrada sa neprijme. Generálny tajomník upovedomí všetky štáty spomínané v tomto odseku o akýchkoľvek námietkach, ktoré dostal, ako aj o prijatí alebo o zamietnutí výhrady.

4. Námietka štátu, ktorý podpísal, ale neratifikoval Protokol, stratí účinnosť, ak štát, ktorý uplatnil námietku, neratifikoval Protokol do deviatich mesiacov od uplatnenia námietky. Ak v dôsledku toho, že námietka stratila účinnosť, výhrada sa prijme na základe predchádzajúceho odseku, generálny tajomník o tom upovedomí štáty spomínané v tomto odseku. Text žiadnej výhrady sa však nezašle podľa predchádzajúceho odseku žiadnemu signatárskemu štátu, ktorý neratifikoval Protokol do troch rokov po podpise v jeho mene.

5. Štát predkladajúci výhradu môže ju odvolať do dvanástich mesiacov od dátumu oznámenia generálneho tajomníka, ktoré je spomínané v odseku 3, v ktorom sa oznamuje, že výhrada bola zamietnutá v súlade s postupom uvedeným v tomto odseku. V takomto prípade ratifikačná listina, listina o prístupe, prípadne oznámenie podľa článku 13 nadobudne účinnosť voči príslušnému štátu dňom odvolania. Dokiaľ sa výhrada neodvolá, listina alebo odvolanie nebude mať účinnosť, pokiaľ by sa výhrada dodatočne neprijala podľa odseku 4.

6. Výhrady prijaté v súlade s týmto článkom môžu sa kedykoľvek odvolať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi.

7. Žiadny zmluvný štát nie je povinný poskytovať štátu, ktorý urobil výhradu, výhody vyplývajúce z tých ustanovení Protokolu, ktorých sa takáto výhrada týka. Každý štát, ktorý použije toto právo, podá o tom generálnemu tajomníkovi zprávu a ten o tom upovedomí všetky signatárske a zmluvné štáty.

Článok 15

1. Každý rozpor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými štátmi týkajúci sa výkladu alebo použitia tohto Protokolu, urovná sa pokiaľ možno rokovaním medzi nimi.

2. Každý spor, ktorý sa neurovná rokovaním, podrobí sa rozhodcovskému konaniu, ak niektorý zo zmluvných štátov v spore o to požiada, a predloží sa teda jednému alebo viacerým rozhodcom vybratým na základe dohody medzi štátmi v spore. Ak do troch mesiacov od dátumu vyžiadania arbitráže štáty v spore sa nezhodnú na voľbe rozhodcu alebo rozhodcov, ktorýkoľvek z týchto štátov môže požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby vymenoval jedného rozhodcu, ktorému sa spor predloží na rozhodnutie.

3. Rozhodnutie rozhodcu alebo rozhodcov ustanovených podľa predchádzajúceho odseku bude pre zúčastnené zmluvné štáty záväzné.

Článok 16

1. Keď tento Protokol bude tri roky v platnosti, ktorýkoľvek zmluvný štát môže oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Spojených národov požiadať, aby bola zvolaná konferencia za účelom revízie Protokolu. Generálny tajomník upovedomí všetky zmluvné štáty o tejto žiadosti a zvolá revíznu konferenciu, ak do štyroch mesiacov po tomto upovedomení aspoň polovica zmluvných štátov mu oznámi, že s touto žiadosťou súhlasí.

2. Ak bude zvolaná konferencia podľa predchádzajúceho odseku, generálny tajomník o tom upovedomí všetky zmluvné štáty a vyzve ich, aby do troch mesiacov predložili návrhy, o ktorých by si želali, aby ich konferencia prerokovala. Generálny tajomník oznámi všetkým zmluvným štátom predbežný program rokovania tejto konferencie spolu s textami takýchto návrhov, a to najmenej tri mesiace predo dňom začatia konferencie.

3. Generálny tajomník pozve všetky zmluvné štáty a všetky ostatné členské štáty Spojených národov alebo ktorékoľvek zo špecializovaných agencií na každú konferenciu zvolanú podľa tohto článku.

Článok 17

1. Každý zmluvný štát môže navrhnúť jednu alebo viaceré zmeny tohto Protokolu. Text každého návrhu na zmenu treba dodať generálnemu tajomníkovi Spojených národov, ktorý ho rozošle všetkým zmluvným štátom.

2. Každý návrh na zmenu rozoslaný podľa predchádzajúceho odseku bude sa považovať za prijatý, ak žiadny zmluvný štát nevysloví námietku do šiestich mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník rozoslal návrh na zmenu.

3. Generálny tajomník čo najskôr upovedomí všetky zmluvné štáty, či bola podaná nejaká námietka proti návrhu na zmenu, a ak žiadna námietka nebola podaná, zmena vstúpi v platnosť pre všetky zmluvné štáty za tri mesiace po uplynutí lehoty šiestich mesiacov ustanovenej v predchádzajúcom odseku.

Článok 18

Generálny tajomník Spojených národov oznámi všetkým členským štátom Spojených národov a všetkým ostatným štátom pozvaným na Konferenciu:

(a) podpisy, ratifikácie a prístupy došlé podľa článku 8 a 9;

(b) dátum, kedy tento Protokol vstúpi v platnosť podľa článku 10;

(c) výpovede, ktoré došli v súlade s článkom 11;

(d) zrušenie tohto Protokolu podľa článku 12;

(e) oznámenia, ktoré došli podľa článku 13;

(f) vstúpenie v platnosť každej zmeny podľa článku 17.

Článok 19

Originál tohto Protokolu bude uložený u generálneho tajomníka Spojených národov, ktorý dodá jeho overené odpisy všetkým členom Spojených národov a všetkým ostatným štátom pozvaným na Konferenciu.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento Protokol.

Dané v New Yorku 4. júna 1954 v jedinom vyhotovení v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku, pričom každý text má rovnakú platnosť.

Od generálneho tajomníka sa žiada, aby obstaral úradný preklad tohto Protokolu do čínskeho a ruského jazyka a aby pripojil čínsky a ruský text k textu anglickému, francúzskemu a španielskemu, keď bude zasielať štátom overené odpisy podľa článku 19 tohto Protokolu.

Príloha

OSVEDČENIE

Vzor 01

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.