Vyhláška č. 134/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zmene vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 312/1953 Ú. l. (č. 357/1953 Ú. v.) o zriadení Strojexportu, podniku zahraničného obchodu, v znení vyhlášky č. 95/1960 Zb. a vyhlášky č. 147/1965 Zb.

Čiastka 48/1967
Platnosť od 30.12.1967
Účinnosť od 01.01.1968

134

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 11. decembra 1967

o zmene vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 312/1953 Ú. l. (č. 357/1953 Ú. v.) o zriadení Strojexportu, podniku zahraničného obchodu, v znení vyhlášky č. 95/1960 Zb. a vyhlášky č. 147/1965 Zb.

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


Článok 1

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 312/1953 Ú. l. (č. 357/1953 Ú. v.) o zriadení Strojexportu, podniku zahraničného obchodu, v znení vyhlášky č. 95/1960 Zb. a vyhlášky č. 147/1965 Zb. sa mení takto:

§ 2 ods. 1 znie:

Predmet podnikania podniku je zahraničný obchod, najmä vývoz a dovoz výrobkov a zariadení silnoprúdovej elektrotechniky (vrátane kaliarní a elektrických indukčných pecí), zariadení na výrobu betónových prefabrikátov a dielcov, zariadení pre ťažbu a úpravu uhlia, stavebných a cestných strojov, oceľových konštrukcií objektov a mostov, úzkorozchodných lokomotív, osobných i nákladných vozňov, lodí, bagrov a plávajúcich čerpacích staníc, lodeníc a prístavných zariadení, transportných, ukladacích a zdvíhacích zariadení, vzduchotechnických zariadení, ako aj čerpadiel a čerpacích zariadení, armatúr, výrobkov pre úpravu vôd a ďalej zariadení montovní s čiastočnou výrobou silnoprúdových prístrojov, elektromotorov a čerpadiel, zariadení na opravu vagónov;

predmetom podnikania podniku je ďalej geologický prieskum v zahraničí, vývoz a dovoz stavebných prác (stavba ciest, mostov, železničných tratí, tunelov a iných stavieb);

k oprávneniu podniku patrí dodávať aj časti zariadení, náhradné dielce, komponenty, projekty, montáže a technickú pomoc, prípadne stavebné časti dodávok, všetko pokiaľ to súvisí s tovarom vyhradeným podniku.


Článok 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.


Minister:

Hamouz v. r.