Zákon č. 72/1967 Zb.Zákon o Štátnej sporiteľni

(v znení č. 163/1968 Zb.)

Čiastka 28/1967
Platnosť od 14.07.1967 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1989
Zrušený 158/1989 Zb.

72

ZÁKON

z 30. júna 1967

o Štátnej sporiteľni

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Právne postavenie a predmet činnosti

§ 2

Štátna sporiteľňa prijíma vklady na vkladné knižky a na bežné účty a poskytuje občanom, prípadne aj organizáciám peňažné pôžičky, úvery a iné služby ustanovené štatútom.

§ 3

Za vklady, úroky a iné majetkové výhody z vkladov v Štátnej sporiteľni ručí štát.

Riadenie, organizácia a hospodárenie

§ 4

(1) Na čele Štátnej sporiteľne je generálny riaditeľ, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene vo všetkých veciach.

(2) Generálneho riaditeľa Štátnej sporiteľne vymenúva a odvoláva minister financií, ktorému generálny riaditeľ za činnosť Štátnej sporiteľne zodpovedá.

§ 5

(1) Štátna sporiteľňa vykonáva svoju činnosť prostredníctvom Generálneho riaditeľstva a pobočiek, prípadne iných organizačných zložiek určených organizačným poriadkom.

(2) Pobočky, prípadne iné organizačné zložky, o ktorých to ustanovuje organizačný poriadok, sa zapisujú do podnikového registra ako odštepné závody; ich vedúci sú oprávnení robiť v mene Štátnej sporiteľne všetky právne úkony týkajúce sa pobočky (organizačnej zložky).

§ 6

Podrobnosti o vnútornej organizácii Štátnej sporiteľne upravuje jej organizačný poriadok; vydáva ho generálny riaditeľ Štátnej sporiteľne. Organizačný poriadok vymedzí najmä rozsah činnosti jednotlivých organizačných zložiek a vzťahy medzi nimi.

§ 7

Štátna sporiteľňa zriaďuje štatutárny fond, iné obdobné fondy ustanovené štatútom a fondy podľa všeobecných predpisov platných pre štátne hospodárske organizácie.

§ 8

Hospodárenie Štátnej sporiteľne, najmä sústavu odvodov, hlavné zásady pre vytváranie a používanie fondov a ich výšku, ako aj podrobnosti o predmete činnosti ustanoví štatút, ktorý vydáva Ministerstvo financií po schválení vládou.

Všeobecné ustanovenia

§ 9

(1) Anonymita vkladov je zaručená. Zprávu o vklade možno podať len orgánom činným v trestnom konaní pri trestnom stíhaní*) a súdom pri prejednávaní a rozhodovaní vecí v občianskom súdnom konaní.**) V dotaze na vklad musia byť uvedené údaje potrebné pre zistenie jeho totožnosti.

(2) Nedotknuté zostáva oprávnenie patriace štátnym notárstvam podľa osobitných predpisov v konaní o dedičstve.***)

§ 10

(1) Pracovníci Štátnej sporiteľne sú povinní zachovávať mlčanlivosť v služobných veciach, pokiaľ ich tejto povinnosti nezbavil generálny riaditeľ Štátnej sporiteľne. Generálneho riaditeľa môže zbaviť tejto povinnosti minister financií.

(2) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť v služobných veciach trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu.

§ 11

Ustanovenia Občianskeho zákonníka o vkladoch na vkladných knižkách a vykonávacie predpisy vydané k týmto ustanoveniam platia aj pre vklady na vkladných knižkách organizácií.

§ 12

(1) Štátna sporiteľňa si môže za peňažné služby a za úkony vykonávané v súvislosti s nimi vymieniť zaplatenie odmien a náhrad, prípadne paušálu náhrad.

(2) Ministerstvo financií môže podľa potreby ustanoviť, ktoré odmeny, náhrady a paušály náhrad podľa odseku 1 môže Štátna sporiteľňa požadovať, prípadne môže ustanoviť ich výšku.


Záverečné ustanovenia

§ 13

(1) Štátna sporiteľňa sa zriaďuje zlúčením doterajších štátnych sporiteľní; ich majetok a záväzky prechádzajú na Štátnu sporiteľňu.

(2) Hlavná správa, oblastná správa a krajské správy štátnych sporiteľní sa zrušujú; ich majetok a záväzky, ako aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú na Štátnu sporiteľňu.

§ 14

(1) Zrušujú sa:

1. ustanovenia § 2 bod 3, § 3 ods. 3, § 14 až 16 a § 18 ods. 1 zákona č. 84/1952 Zb. o organizácii peňažníctva a

2. ustanovenie § 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 114/1964 Zb. o podnikovom registri, pokiaľ ustanovuje, že sa štátne sporiteľne nezapisujú do podnikového registra.

(2) Ustanovenia zákona č. 84/1952 Zb. o organizácii peňažníctva sa na Štátnu sporiteľňu nevzťahujú.

§ 15

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1967.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.


§ 1

Štátna sporiteľňa zriadená zákonom č. 72/1967 Zb. o Štátnej sporiteľni sa rozdeľuje na dve samostatné štátne hospodárske organizácie, ktoré sa nazývajú „Česká štátna sporiteľňa“ a „Slovenská štátna sporiteľňa“; sídlom Českej štátnej sporiteľne je Praha a sídlom Slovenskej štátnej sporiteľne je Bratislava.

§ 2

Pokiaľ sa v zákone č. 72/1967 Zb. alebo v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o Štátnej sporiteľni, rozumie sa tým pre budúcnosť tak Česká štátna sporiteľňa, ako aj Slovenská štátna sporiteľňa.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) č. 141/1961 Zb. v znení zákona č. 57/1965 Zb.

**) Podľa tretej a štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb.

***) Zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok).