Pokyny č. 14/1967 Zb.Pokyny Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií ktorými sa upravujú metodické pokyny Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií pre vypracovanie návrhu štátneho vykonávacieho plánu a štátneho rozpočtu na r. 1967 č. 69/1966 Zb.

Čiastka 6/1967
Platnosť od 28.02.1967 do31.12.1967
Účinnosť od 28.02.1967 do31.12.1967

14

POKYNY

Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií

z 22. decembra 1966,

ktorými sa upravujú metodické pokyny Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií pre vypracovanie návrhu štátneho vykonávacieho plánu a štátneho rozpočtu na r. 1967 č. 69/1966 Zb.

Štátna plánovacia komisia a Ministerstvo financií ustanovujú podľa § 391 ods. 1 a 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a § 20 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami:

Metodické pokyny pre vypracovanie návrhu štátneho vykonávacieho plánu a štátneho rozpočtu na rok 1967 č. 69/1966 Zb. sa menia a doplňujú ďalej uvedeným spôsobom.

I.

1. V článku 3 ods. 3 písm. b/bb i v ďalšom texte sa slová „odovzdávacie ceny“ nahrádzajú slovami „ceny zahraničného obchodu franko československé hranice (skratka FCO)“.

2. V článku 25 sa za odsek 1 vkladá odsek 1a, ktorý znie:

(1a) Na vyjadrenie objemu produkcie výrobkov, na ktoré sa vzťahujú zásady cenovej tvorby platné pre kategórie voľných a limitovaných cien, sa pre ocenenie výrobkov použije:

a) v kategórii voľných cien predpokladaná priemerná realizačná veľkoobchodná cena, príp. cena východiskového obdobia, ktorou pre plán na rok 1967 je veľkoobchodná cena tvorená na základe cenovej prestavby k 1. januáru 1967;

b) v kategórii maximálnych limitovaných cien cena na úrovni hornej hranice;

c) v kategórii smerných limitovaných cien s hornou a dolnou hranicou ustanovená smerná cena; to platí i pre limitované ceny bez ustanoveného rozmedzia.“

3. Článok 25 ods. 3 znie:

(3) Objem dodávok pre vývoz rovnako ako objem dovozu sa vyjadruje v cenách zahraničného obchodu franko československé hranice (FCO). V návrhu štátneho plánu sa objem dodávok pre vývoz rovnako ako objem dovozu vyjadruje aj vo veľkoobchodných cenách.“

4. V článku 25 sa za odsek 3 vkladá odsek 3a, ktorý znie:

(3a) Obchodný tovar z dovozu s výnimkou spotrebného tovaru pre vnútorný trh sa (vo formulári č. 02-05 riadok 13-15 a vo formulári č. 02-07 stĺpec 2-5) uvádza v cenách, ktoré pre príslušný obchodný článok vyjadrujú nadobúdaciu hodnotu.“

II.

1. Článok 88 bod 14 prvý odsek znie:

„Prehľad štátnych úloh a zo štátneho rozpočtu dotovaných podnikových a odborových úloh výskumných a vývojových prác riešených hospodárskymi organizáciami (F-20) je podkladom pre ustanovenie výšky prostriedkov zo štátneho rozpočtu:

a) ústredným orgánom na úhradu faktúr za štátne úlohy, ktoré sa uvádzajú na formulári F-13 v skupine 1. Hospodárstvo, oddiel 2 § 2 čl. 1 pod zoskupením položiek 2 služby a výdavky nevýrobnej povahy,

b) hospodárskym organizáciám formou dotácie na úhradu nákladov spojených s riešením úloh podnikového a odborového charakteru, ktoré sa uvádzajú na riadku 20 formulára F-7,

c) hospodárskym organizáciám na úhradu faktúr za úlohy štátneho plánu výskumných a vývojových prác, ktoré sa uvádzajú na riadku 28 formulára F-7.“

2. V článku 98 sa pripája bod 5, ktorý znie:

5. Ústredné orgány, ktoré vykonali prepočty plánu tvorby hrubého dôchodku (zisku) na rok 1966 podľa pokynov Ministerstva financií a Štátnej plánovacej komisie č. MF-113/37 482/1966 a č. ŠPK 103 503/66 pre overenie vplyvov úpravy veľkoobchodných cien a ich dopadov na výsledky hospodárskych organizácií za rok 1966, nerobia odôvodňujúci prepočet cenových rozdielov podľa bodu 2.

Odôvodnenie cenových rozdielov za tvorbu hrubého dôchodku (zisku) ústredné orgány vykonajú porovnaním indexov zmien cien, ktoré vyplynuli z prepočtu plánu na rok 1967, s indexami z prepočtu plánu na rok 1966 podľa jednotlivých položiek plánu tvorby hrubého dôchodku (zisku) a podstatnejšie rozdiely odôvodnia v komentári.“

III.

V článku 103 sa doterajší odsek bez označenia označuje ako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:

(2) Spôsob vypracovania návrhu plánu vývoja cenovej úrovne upravuje Štátna plánovacia komisia osobitným opatrením.“

IV.

V prílohe č. 1 metodických pokynov Zoznam záväzných úloh a záväzných limitov štátneho vykonávacieho plánu a štátneho rozpočtu

1. v časti A II sa slová „v odovzdávacích cenách zahraničného obchodu (v parite franko československé hranice)“ nahrádzajú slovami „v cenách zahraničného obchodu franko československé hranice (skratka FCO)“

2. v časti C Prehľad záväzných úloh priemyslovej výroby a dodávok a záväzných limitov na odber materiálov sa dopĺňajú tieto položky:

Názov odboru, skupiny alebo podskupiny výrobkov, príp. výrobkovČíslo jednotnej klasifikácieMerná jednotkaVýrobaDovozDodávky preZáväzné úlohy dodávok a záväzné limity na odber materiálov sa ustanovujú pre:
vývozvnútorný obchod
12345678
Obilniny0010-0015t-Z--ÚSN*)
Mäso v jatočnej úprave7641-7645t-Z--MPP*)
Rezivo ihličnaté6051tis. m3--Z-MSP, MNO**)
*) Platí pre limit odberu z dovozu.
**) Platí pre dodávky pre vývoz.

V.

Príloha č. 2 metodických pokynov Rozpočtová skladba na rok 1967 pre ústredné organizácie sa mení takto:

1. V skladbe príjmov oddiel 16 znie:

„Oddiel 16 Doplnkové zdroje rozpočtových organizácií

Tento oddiel je určený na účtovanie použitých prostriedkov z osobitného účtu pobádacieho fondu. Sumy použité z pobádacích fondov sa uvádzajú v rovnakej výške ako vo výdavkoch (skupina 2, oddiel 8).“

2. V skladbe výdavkov A. Odvetvová skladba

a) Skupina 1. Hospodárstvo Oddiel 2 Technický rozvoj § 1 čl. 2 znie:

„čl. 2 Prémie a odmeny za riešenie štátnych úloh rozvoja vedy a techniky.“

b) Skupina 2. Kultúrne a sociálne opatrenia Oddiel 2 Rozvoj vedy § 1-6 čl. 2 znie:

„čl. 2 Prémie a odmeny za riešenie štátnych úloh rozvoja vedy a techniky.“

c) Skupina 2. Kultúrne a sociálne opatrenia Oddiel 8

Pobádacie fondy sa členia na tieto paragrafy:

§ 1 Sociálne a zdravotnícke zariadenia

§ 2 Jasle a materské školy

§ 3 Učňovské zariadenia

§ 4 Kultúrne zariadenia

§ 5 Rekreačné zariadenia

§ 6 Telovýchovné zariadenia

§ 7 Pôžičky na bytovú výstavbu

§ 8 Príspevky na družstevnú bytovú výstavbu

§ 9 Politicko-výchovná činnosť ZO ROH

§ 10 Výberová rekreácia a kúpeľná starostlivosť

§ 11 Zahraničné zájazdy

§ 12 Nepeňažné odmeny

§ 13 Peňažné odmeny

§ 14 Ostatné účely (pre zlepšenie vybavenia organizácie)

§ 15 Príspevky na závodné stravovanie

Tento oddiel je určený na účtovanie použitých prostriedkov pobádacieho fondu.

3. V skladbe výdavkov B Položková skladba zoskupenia položiek 8 - Prídely hospodárskym organizáciám sa dopĺňa položkou:

„89 Prídely na úhradu faktúr za úlohy štátneho plánu výskumných a vývojových prác.“

Námestník ministra financií:

Ing. Lér v. r.

Námestník predsedu Štátnej plánovacej komisie:

Kohoutek v. r.