Vyhláška č. 105/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií, ktorou sa mení vyhláška č. 73/1962 Zb. o inzercii v tlači

Čiastka 39/1967
Platnosť od 14.11.1967 do31.12.2003
Účinnosť od 01.12.1967 do31.12.2003
Zrušený 81/1966 Zb.

105

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry a informácií

z 1. novembra 1967,

ktorou sa mení vyhláška č. 73/1962 Zb. o inzercii v tlači

Ministerstvo kultúry a informácií ustanovuje po dohode s ministerstvami financií, zahraničného obchodu a so Štátnou plánovacou komisiou podľa § 1 zákona č. 272/1949 Zb. o riadení výroby a distribúcie v odbore pôsobnosti ministra informácií a osvety:


Čl. I

Vyhláška č. 73/1962 Zb. o inzercii v tlači sa mení takto:

1. Ustanovenie § 3 znie:

㤠3

Rozsah inzercie

(1) V dennej ústrednej, krajskej a okresnej periodickej tlači môže inzercia dosiahnuť 1/6 celkového týždenného rozsahu; v jednotlivom čísle nesmie presahovať 1/4 rozsahu čísla.

(2) V ostatnej periodickej tlači môže inzercia dosahovať až 1/5 celkového rozsahu jednotlivého čísla.

(3) Vyšší rozsah inzercie, než sa uvádza v odsekoch 1 a 2, je prípustný len vtedy, ak sa zväčší príslušné číslo periodickej tlače o tento väčší rozsah inzercie; zväčšenie rozsahu čísla musí byť v súlade s tlačovými predpismi.

(4) Obmedzenie rozsahu inzercie podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahuje na tlač štátnej a obchodnej propagácie určenú pre zahraničie a na tlačoviny určené výlučne pre inzerciu zahraničných inzerentov v tuzemsku.

(5) Do celkového rozsahu tlačoviny sa započítavajú aj prílohy, obálka a prebal tvoriace s tlačovinou jednotný organický celok.

(6) Vkladané informačné alebo propagačné tlačoviny a vlastné oznámenia vydavateľa sa do rozsahu inzercie nezapočítavajú.“

2. Ustanovenia § 2, § 4 až 12 a § 14 sa zrušujú.

Čl. II

Za časopis podľa § 1 sa považuje všetka periodická tlač v zmysle zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch.


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1967.


Minister:

v z. Ing. Chňoupek v. r.